5a672bb7c8317obrazek.png
1) Je dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládá své tělo a je samostatné v sebeobsluze?

 • Mělo by být přiměřené obratné a zdatné. Nemělo by mu dělat problém házení si s míčem, stání na jedné noze, běhání, skákání a podobně.
 • Nepotřebuje asistenci při oblékání a svlékání, nedělají mu potíže ani tkaničky nebo drobné knoflíky.
 • Nají se samostatně. Ví, jak používat příbor, a dokáže si utřít ústa ubrouskem.
 • Osobní hygiena pro ně není problém. Umyje si ruce, vysmrká se, použije toaletní papír a tak dále.
 • Umí si po sobě uklidit a ve svých věcech si udržuje pořádek.

2) Je relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování?

 • Neměl by pro ně být nepřekonatelný problém odloučení od rodičů.
 • Neobjevují se u něho velké výkyvy nálad a je emočně stálé. Zvládne ustát i neúspěch.
 • Dokáže vyjádřit svůj názor a je zodpovědné za své chování.
 • Dodržuje pravidla.

3) Má přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti?

 • Nemá problém vyslovovat správně všechny hlásky.
 • Hovoří ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci.
 • Většinou mluví gramaticky správně.
 • Má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat, co má ve svém okolí, a většině běžných slov a výrazů rozumí.
 • Má snahu za pomoci hůlkového písma napsat své jméno.
 • Zvládá neverbální komunikaci.
 • Je ochotno spolupracovat ve skupině.

4) Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci?

 • Je zručné při práci se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize a podobně.
 • Nemá problém ani s drobnějšími předměty.
 • Umí správně držet tužku a zvládne s ní obkreslovat, vybarvovat a vést její stopu.
 • Zvládne napodobit základní geometrické obrazce.
 • Rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku.
 • Je zvyklé většinou řadit prvky zleva doprava.

5) Rozlišuje zrakové a sluchové vjemy?

 • Rozeznává barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí.
 • Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů.
 • Rozpozná rozdíly mezi hláskami, například mezi dlouhými a krátkými.
 • Sluchově rozloží slovo na slabiky.
 • Rozlišuje zvuky.
 • Najde rozdíly ve dvou obrazcích, postřehne změny ve svém okolí či na obrázcích.
 • Reaguje správně na světelné a akustické signály.

6) Zvládá jednoduché logické a myšlenkové operace a orientuje se v elementárních matematických pojmech?

 • Ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet.
 • Vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti.
 • Porovnává počet dvou málopočetných souborů.
 • Rozpozná základní geometrické tvary.
 • Rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů, zvládne i například roztřídit korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti a podobně.
 • Přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá
 • Umí řešit úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty.
 • Rozumí časoprostorovým pojmům a pojmům označujícím velikost, hmotnost.

7) Má dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si
zapamatovat a vědomě se učit?

 • Zvládne soustředit pozornost na činnosti po určitou dobu (ideálně 10 - 15 minut).
 • Dokáže se soustředit i na činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé.
 • Záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit.
 • Pamatuje si říkadla, básničky, písničky.
 • Dokáže pracovat na úkolu, přijmout povinnost a dokončit ji.
 • Řídí se pokyny a pracuje samostatně.

8) Je přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s
vrstevníky ve skupině?

 • Pozdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se.
 • Navazuje kontakty s dítětem i dospělými, kamarádí se.
 • Je schopné krátkodobého odloučení od svých blízkých.
 • Vyhledává pro hru partnera, domlouvá se, při práci ve skupině umí spolupracovat, přizpůsobovat se názorům druhých, ale také říct a obhájit ten svůj.
 • Chová se přátelsky, je ohleduplné, dělí se o hračky.
 • Dodržuje pravidla, pokyny.

9) Vnímá kulturní podněty a projevuje tvořivost?

 • Pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení.
 • Zaujme je výstava, návštěva zoologické či botanické zahrady, farmy a tak dále.
 • Je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí. Své zážitky komentuje, hodnotí.
 • Zajímá se o knihy, zná příběhy, pohádky, básničky, říkanky.
 • Zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus.
 • Vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí.
 • Hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10) Orientuje se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě?

 • Ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi a podobně.
 • Dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata.
 • Ví, jak se má chovat například ve škole, v obchodě, v divadle, při setkání s cizími a neznámými lidmi a tak dále.
 • Orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje.
 • Rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává.
 • Má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru).
 • Přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné.
 • Chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti, uvědomuje si možná nebezpečí, zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici.
 • Zná faktory poškozující zdraví, což je například kouření.
 • Uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, to je např. šikana, násilí.

Máte pocit, že vaše dítě ještě letos není schopno nastoupit do první třídy a rádi byste jeho školní docházku odložili? Příští týden si můžete přečíst, jak na to.

Čtěte také:

Více o kurzech Helen Doron English najdete na webových stránkách www.helendoron.cz

Reklama