Vyplatí se sáhnout hlouběji do kapsy pro bio banány, nebo se od těch běžných liší ve skutečnosti jen cenou? A kolik chemie je zapotřebí, aby se dostaly až na náš stůl? O banánech jsem si povídala s Barborou Trojak z kampaně Za férové banány!

Nemůže se stát, že by byla nálepka bio na banánech neprávem? Jakým kontrolám podléhají, a jen v zemi původu, nebo i v Česku?
Bio banány podléhají podobným kontrolám, jako bio výrobky u nás. Oznacˇeni´ bio certifikace existuje mnoho, protozˇe sta´ty mají veˇtsˇinou sve´ vlastni´. Fungova´ni´ je ale vi´ceme´neˇ stejne´, v zemi existuje za´kon o ekologicke´m zemeˇdeˇlstvi´, je urcˇeno, kdo dodrzˇova´ni´ pravidel kontroluje, a kazˇdy´ vy´robek, jenzˇ ma´ na obalu slova „bio“ nebo „eko“, by meˇl by´t oznacˇen ko´dem (slouzˇi´ pro dohleda´ni´ kontrolni´ organizace) a oficia´lni´m logem (u na´s jde o zelenou zebru).

Pokud má být bio výrobek uveden na evropský trh, EU zkoumá, jestli ta pravidla pro ekologickou produkci jsou v daném státě kompatibilní s pravidly EU. Pokud ne - a to platí pro většinu států z tzv. rozvojového světa - provádí vlastní kontrolu. V EU/ČR se stejně jako u jiných výrobků sleduje hladina reziduí nebezpečných pesticidů.

Bylo by asi těžké na takový podvod přijít, na druhou stranu v případě banánů není mnoho míst, kde by se dalo toto ovoce pěstovat v bio režimu, protože je to velmi náročné. Především kvůli nemocem a škůdcům jde většinou o geograficky izolovaná místa - např. horami nebo mořem. Z Dominikánské republiky pochází 55 % celosvětové produkce bio banánů. Zbývající část pokrývá hlavně Peru, Ekvádor, Kolumbie, Mexiko, Kanárské ostrovy, Madeira a Martinik. Obecně je množství bio banánů poměrně omezené a dá se tedy odhadnout i maximální množství produkce.

baratrojak

Barbora Trojak

Bio banány nejsou vůbec chemicky ošetřeny, nebo je přece jen nějaká látka, kterou použít musí a mohou? Například pro převoz, dozrání?
Pro dozrávání se stejně jako u běžných banánů používá v dozrávárnách plyn ethylen, který ale není pro lidské zdraví nebezpečný.

Jinak se všechny chemikálie nahrazují nějakým organickým ekvivalentem, který je přírodního původu. I tak ale může jít, například kvůli vysoké koncentraci, o látky, před kterými se musí místní zaměstnanci chránit: třeba oleje z citrusů mohou způsobit podráždění na kůži.

Místo syntetických hnojiv se používají různé látky: slupky z kávových třešní, kompost ze starších banánovníků, hnůj, rybí moučka, guáno, mořské řasy apod.

Škůdce a nemoci řeší například zmíněné esenciální oleje, extrakty z česneku, chilli a konkurenční bakterie nebo hmyz.

Namísto herbicidů se půda osazuje drobnými rostlinkami, které působí konkurenčně proti plevelům. Část kontroly je také mechanická a spočívá ve vyhledávání a osekávání napadených listů.

Na řezné části trsů se pro převoz používá například vosk. Aby řez neplesnivěl.

sklizen

Pracovni´ci musi´ by´t prˇi sklizni hodneˇ opatrni´, i male´ posˇkozeni´ mu°zˇe znamenat, zˇe bana´n skoncˇi´ na kompostu mi´sto v exportni´ krabici.

Takže je to s umělým dozráváním banánů stejné v případě těch bio i těch klasických?
Jsou-li bana´ny urcˇeny pro doma´ci´ spotrˇebu, skli´zi´ se plneˇ zrale´, zˇlute´. Pokud je ale chceme exportovat, musi´ se sklidit za zelena, aby prˇezˇily transport na chladici´ lodi cˇi ve vychlazene´m kontejneru. Potřebují pro to teplotu okolo 14 stupnˇu°. Cesta do Evropy jim trva´ 10 azˇ 20 dni´. Po vylozˇeni´ v prˇi´stavu (v Evropeˇ nejcˇasteˇji Hamburk, Bremerhaven, Antverpy, Portsmouth, Marseille) putuji´ bana´ny v chladici´ch vlaci´ch nebo kamionech. Ve sve´ ci´love´ destinaci se pak necha´vaji´ dozra´t v dozra´va´rna´ch, a to prˇesneˇ do te´ mi´ry, jakou pozˇaduje za´kazni´k. Pro stupenˇ dozra´ni´ existuje cˇi´selne´ oznacˇeni´ a obchodni´ku°m tedy stacˇi´ pouze nahla´sit cˇi´slo. Dozra´va´rna uzˇ si poradi´ se zbytkem.

Ale jak už jsem zmínila, pro dozrávání se u bio banánů stejně jako u běžných banánů používá v dozrávárnách plyn ethylen, který není pro lidské zdraví nebezpečný.

plantaze

Bana´nova´ planta´zˇ z dronu. Planta´zˇe jsou monokultury, nic jine´ho tu neroste. Sˇku°dcu°m a nemocem tedy nic nestoji´ v cesteˇ a sˇi´rˇi´ se velkou rychlosti´.

Říká se, že klasické banány jsou druhou nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou. Je to tak?
Ano, tou první je bavlník.

Jakou chemií a proč musí být ošetřovány?
Na plantážích se používají hnojiva a různé druhy pesticidů - látek určených na hubení různých druhů organismů. Například nematicidy - ty jsou velmi toxické a zabíjí červíky, fungicidy - látky proti plísňovým nemocem, které jsou v tropech velmi časté, a nebo herbicidy, jimiž se hubí plevelné rostliny.

Cavendish i dalsˇi´ odru°dy banánů nejvi´ce ohrozˇuji´ nemoci Cˇerna´ Sigatoka a Fusarium Wilt TR4, cozˇ je kmen Panamske´ nemoci zpu°sobene´ houbou Fusarium oxysporum. Kromě toho na ně útočí různí mikroskopičtí červíci, mušky apod.

Banánovník se rozmnozˇuje rˇi´zkova´ni´m (rˇi´zek je kousek urˇi´znuty´ z rostliny) a ne semeny. Jeho geny se tedy neadaptuji´ na nove´ podmi´nky, nevyvi´ji´ se. To je i prˇi´pad soucˇasne´ nejrozsˇi´rˇeneˇjsˇi´ exportni´ odru°dy, Cavendishe. Za´rovenˇ z tohoto du°vodu neni´ mozˇne´ vysˇlechtit odru°dy rezistentni´ proti nemocem, jedinou mozˇnosti´ by bylo vyuzˇi´t genove´ho inzˇeny´rstvi´. Ota´zkou je, jak by se na geneticky modifikovane´ bana´ny di´vali spotrˇebitele´.

Kromeˇ nemozˇnosti adaptovat se je ale du°lezˇity´m faktorem pro sˇi´rˇeni´ nemoci´ a sˇku°dcu° i samotny´ zpu°sob peˇstova´ni´ bana´nu°. Na monokulturni´ch planta´zˇi´ch jsou totizˇ velmi snadnou korˇisti´ a vinou ni´zke´ biodiverzity sˇku°dcu°m nestoji´ v cesteˇ te´meˇrˇ zˇa´dna´ prˇeka´zˇka.

Jde o sta´ly´ kolobeˇh, protozˇe organismy jsou schopne´ sta´t se vu°cˇi pesticidu°m odolny´mi (zvysˇovat svou rezistenci). Kromeˇ nezˇa´douci´ch la´tek nicˇi´ ale pesticidy i rˇadu dalsˇi´ch, ktere´ jsou v prˇi´rodeˇ du°lezˇite´. Narusˇuji´ se tak prˇirozene´ ekologicke´ vztahy.

pesticidy

Pesticidy se aplikuji´ rucˇneˇ, nebo z letadel cˇi vrtulni´ku°. Toto je plantáž v Hondurasu.

Může použité chemické ošetření člověka nějak ohrozit?
Agrochemika´lie (tedy pesticidy a hnojiva) se hromadi´ v teˇle lidi´ i zvi´rˇat, znecˇisˇtˇuji´ pu°du a prˇedevsˇi´m vodni´ zdroje. Lide´ bydli´ci´ v okoli´ planta´zˇi´ tak často nemaji´ prˇi´stup k neza´vadne´ vodeˇ a na piti´, varˇeni´ a umy´va´ni´ pouzˇi´vaji´ vodu kontaminovanou chemika´liemi. Pracovni´ci na planta´zˇi´ch prˇicha´zeji´ do styku s chemika´liemi denneˇ – kdyzˇ je na rostliny aplikuji´, cˇasto bez rˇa´dny´ch ochranny´ch pomu°cek, nebo prˇi postrˇici´ch planta´zˇi´ z letadel.

Du°sledky pu°sobeni´ pesticidu° jsou ru°zne´ – v krátkodobém hledisku mu°zˇe ji´t o kozˇni´ a ocˇni´ nemoci, dy´chaci´ proble´my, nevolnost, mdloby, zvracení (tak vypadá jednorázová otrava).

Zˇivot cˇi pra´ce v pesticidy zamorˇene´m prostrˇedi´ po dlouhou dobu mu°zˇe znamenat va´zˇne´ dusˇevni´ poruchy, jako je schizofrenie cˇi deprese, rakovinu, potrat nebo ztra´tu plodnosti.

A nemohou se tyto chemikálie dostat do těla i nám, konzumentům?

V naprostém minimu, protože hladiny reziduí jsou nastaveny v EU poměrně přísně a banán má tlustou slupku - víc bychom se měli bát jiného ovoce.

baleni

Baleni´ do krabic. Kazˇda´ bude va´zˇit stejneˇ, a to 18,14 kg.

Lze toto množství přeci jen ještě eliminovat odřezáváním špiček?
Odřezávání špičky je spíš pověra, vzhledem k tomu, že banány rostou až do sklizně špičkou nahoru...

Mohou se dávat slupky z klasických banánů do kompostu?
Na to se pohledy různí. Někteří autoři uvádějí, že je lepší vůbec žádné tropické ovoce do kompostu nedávat. Já bych tam s klidem dala slupku z bio banánu.

fairtrade

Fairtradove´ bana´ny jsou oznacˇene´ modrozelenou certifikacˇni´ zna´mkou.

Je tu ještě další pojem - fair trade banány. O co jde?
Certifikace Fairtrade spotrˇebitelu°m zarucˇuje, zˇe produkce vy´robku probeˇhla podle principu° spravedlive´ho obchodu. Patrˇi´ mezi neˇ naprˇi´klad za´kaz deˇtske´ pra´ce, za´kaz nucene´ pra´ce, vypla´ceni´ dostatecˇneˇ vysoky´ch mezd a spravedlivy´ch vy´kupni´ch cen, rovnost a demokracie, ochrana zˇivotni´ho prostrˇedi´ a dlouhodobe´ a transparentni´ obchodni´ vztahy.

Certifikaci mohou ne´st budˇ planta´zˇe (v tomto prˇi´padeˇ se nejvi´ce kontroluje bezpecˇnost pra´ce, dodrzˇova´ni´ pra´v zameˇstnancu°, dostatecˇne´ mzdy atd.) nebo drobni´ peˇstitele´ sdruzˇeni´ do druzˇstev. Zde je nejdu°lezˇiteˇjsˇi´ vypla´ceni´ spravedlivy´ch vy´kupni´ch cen. Du°lezˇity´m principem je vypla´ceni´ tzv. fairtradove´ho (socia´lni´ho) prˇi´platku, jehozˇ ci´lem je rozvoj komunity. Peˇstitele´ a zameˇstnanci planta´zˇi´ mohou tuto pre´mii vyuzˇi´t k vybudova´ni´ infrastruktury, oprava´m cest, zajisˇteˇni´ elektrˇiny, pitne´ vody nebo zdravotni´ pe´cˇe, ke sˇkoleni´ a vzdeˇla´va´ni´ nebo jako mikropu°jcˇky.

Dodrzˇova´ni´ pravidel kontroluje neza´visla´ trˇeti´ strana, spolecˇnost FLOCERT.

Ochranna´ modrozelená zna´mka je vlastnictvi´m nevla´dni´ organizace Fairtrade International, ktera´ za´rovenˇ vyvi´ji´ standardy pro jednotlive´ produkty.

bananycena

Kolik komu připadne z prodejní ceny klasických banánů? Zdroj foto: pribehbananu.cz

Jsou bio banány automaticky fair trade?
Ne, ale často má plantáž/družstvo obě certifikace.

Při pěstování fairtradových banánů je použití některých málo toxických chemikálií povoleno.

fair

Takto to vypadá na Fairtrade a Bio plantáži v Peru. I když tu lidé pracují jen s organickými látkami, musí se chránit rukavicemi a zástěrami.

Je nabídka fair trade a bio banánů v Česku dostatečná?
Co se ty´ka´ ovoce, je v Cˇeske´ republice zati´m mozˇne´ koupit jen fairtradove´ bana´ny a neˇkdy i ananas. Pozna´te je podle modrozelene´ zna´mky na obalu vy´robku. S bio banány je to lepší a nabízí je i některé řetězce. Na facebooku kampaně Za férové banány se snažíme pravidelně aktualizovat seznam prodejních míst. Další informace můžete získat i na našem webu ke kampani Za férové banány - www.pribehbananu.cz.

Zdroj foto: Jakub Freiwald, Stanislav Komínek, Barbora Trojak

Čtěte také: