TOPlist

Přihlášení

Vyhledávání

Všeobecné podmínky užití žena-in.cz

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na Žena-in.cz umístěných na adrese zena-in.cz (dále jen „ Žena-in.cz “) provozovaných společností Žena-in.cz s.r.o.., IČ 27425533, se sídlem Myslíkova 25, Praha 1, 110 00(dále jen „ Provozovatel “).

II. Registrace
 1. Uživatel Žena-in.cz (dále jen „ Uživatel “) získá registrací na Žena-in.cz přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Žena-in.cz může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u soutěží).
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Žena-in.cz stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Žena-in.cz měnit.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Žena-in.cz na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Žena-in.cz ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, online hry nebo jiné akce pořádané na Žena-in.cz, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na výhru, ani na náhradu škody.
III. Účast na diskusích a soutěžích
 1. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
 2. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 3. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.
 6. O výhrách v soutěžích rozhoduje Provozovatel na základě jednotlivých pravidel soutěží. Proti rozhodnutí Provozovatele o výhře není odvolání a Provozovatel může rozhodnutí o výhře změnit.
 7. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyloučit Uživatele, který bude důvodně podezřelý z porušení pravidel soutěže nebo z porušení těchto všeobecných podmínek.
 8. Soutěží se nemohou zúčastnit Uživatelé, kteří blokují reklamy.
IV. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací a zpřístupněním obsahu či poskytováním jiné služby na Žena-in.cz
 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace zasláním e-mailu na redakce@zena-in.cz z e-mailu na který je vedena registrace. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Žena-in.cz před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat Žena-in.cz takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Žena-in.cz, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Žena-in.cz či poskytování služeb Provozovatelem.
 4. V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Žena-in.cz jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě.
 5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Žena-in.cz vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní (diskuse, soutěže). V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Žena-in.cz stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Žena-in.cz pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 6. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Žena-in.cz a narušovat provoz Žena-in.cz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Žena-in.cz.
VI. Ochrana autorského práva
 1. Materiály publikované na Žena-in.cz mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Žena-in.cz pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Žena-in.cz, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Žena-in.cz či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Žena-in.cz pouze pro osobní účely.
 3. Užití autorských děl publikovaných na Žena-in.cz v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na Žena-in.cz obsah v souladu s čl. IV, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Žena-in.cz obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na Žena-in.cz a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Žena-in.cz pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.
VII. Ostatní ustanovení
 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání Žena-in.cz provozovaných společností Žena-in s.r.o. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Žena-in.cz nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Žena-in.cz, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje Žena-in.cz na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody.
 4. V případě, že Žena-in.cz obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

Žena-in s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

Reklama

Doporučujeme

Reklama

Komerční tipy

Ankety

Reklama

Komerční články

Nejnovější

Kvízy

Reklama