Křížení mezi blízce příbuznými jedinci nazývají biologové inbreeding. Navzdory rozšířenému názoru, že se jedná o cosi „nepřirozeného“ a „nezdravého“, nejde v přírodě o žádnou výjimku - jediné, k čemu dochází jen velmi výjimečně, je páření se matek s nedospělými syny - jinak je inbreeding do značné míry otázkou prostředí a nabídky a poptávky - u většiny druhů s rozvinutým sociálním chováním k němu nedochází prostě proto, že dospívající jedinci opouští smečku či tlupu dříve, než plně pohlavně dozrají. Pokud se ale podmínky změní, je nedostatek vhodných partnerů či nedojde k opuštění společenství, páří se příbuzní jedinci mezi sebou bez zábran

Všichni se všemi
Kromě tohoto situačního inbreedingu ovšem existují i druhy, u nichž je páření se mezi příbuznými normou. Patří k nim například svou rozvinutou sexualitou proslulý šimpanz bonobo. Inbreeding přitom nemusí mít, jak vědí zkušenější chovatelé, jen negativní následky. Vede zkrátka ke zvýšení výskytu homozygotů v populaci a může fixovat jak vlastnosti negativní, tak ty pozitivní. I v lidské historii existují jak rody, u nichž příbuzenské sňatky neměly negativní vliv - například Ptolemaiovci - tak ty, u nichž byly následky sňatků i vzdálenějších příbuzných katastrofální - například Habsburkové.

Od povinnosti k zákazu
V kontextu lidské populace se pak nehovoří o inbreedingu, ale o incestu - tento pojem v sobě však nese navíc prvek zákazu - tabu. Incest je sexuální aktivita mezi blízkými příbuznými, ale jak chápání toho, co je sexuální aktivitou, tak pojem blízkého příbuzného se v různých kulturách liší, a to i v dnešních demokratických společnostech. V císařském Římě byli například za blízké příbuzné považovány i adoptivní děti či děti jenom jednoho z partnerů. Ve starověkém Orientě byly naopak za incest označovány pouze sexuální aktivity mezi sourozenci se stejnou matkou či mezi rodiči a pokrevními potomky. A v Egyptě byl sňatek bratra se sestrou ve vládnoucí dynastii prakticky povinností.

Kdo s kým?
V některých kulturách byla za incest považována i aktivita homosexuální, v jiných pouze taková činnost, z níž mohlo na svět přijít dítě. V některých státech USA je doposud povolen sňatek mezi bratranci a sestřenicemi z prvního kolene jen tehdy, když je jim více než 65 let nebo když je jim více než 55 let a jeden z partnerů je prokazatelně sterilní. Také míra toho, za jak závažný trestný čin je incest považován, se v různých zemích liší.

soutěž Margot - vrána

Podle současných psychologických výzkumů není incest ničím výjimečným. Běžný je především mezi rodiči a nevlastními potomky. Předpokládá se, že v České republice se incest odehrává v každé desáté rodině, nejčastěji mezi otcem a dcerou. Většina těchto případů však nikdy nebývá řešena.

Víte, jak je definován incest v ČR? Považovala byste za incest vztah rodiče s dospělým nevlastním potomkem? Nevlastních sourozenců? Bratrance se sestřenicí z prvního kolene? Prarodiče s vnoučetem? Víte o nějakých podobně „problematických“ vztazích?

Reklama