Co je to mobbing?
(z angl. to mob - srocovat se, obtěžovat, dotírat, hromadně napadnout, vulgárně vynadat, vrhnout se na)

Mobbing je způsobem psychického trýznění v pracovním životě, kdy dochází k nepřátelským a neetickým formám komunikace a ataku na osobní integritu napadeného.


Mobbing je systematický, cílevědomý a především opakovaný útok na určitou osobu. Využívá degradující přístup, nadměrnou kritičnost, zesměšňování, drobných či větších útoků.


Mobbing je neustálé zpracovávání spolupracovníka prostřednictvím klepů, pomluv, intrik, podezírání a osočování s cílem dosáhnout jeho dobrovolného odchodu z instituce. Nezáleží přitom na pohlaví, věku ani postavení v instituci. Cílem nemusí být jen odchod pracovníka, ale prezentace šéfovi moci a převahy a zároveň požitek z ní. Postižený hledá nejčastěji příčinu takto vzniklé situace u sebe. Ale ta bývá zpravidla někde jinde - ve špatné firemní kultuře, která vede ke špatné pracovní atmosféře.


Výzkumy ukazují, že nárůst mobbingu je přímo úměrný rostoucí agresivitě a stresu ve společnosti, ekonomické situaci a míře nezaměstnanosti. Také je mnohem častěji sledován mezi duševně pracujícími a ve větších podnicích se složitější organizační strukturou.

Naše postkomunistická společnost je naneštěstí negativně ovlivněna deformacemi společenského života způsobenými desítkami let vlivu komunistické ideologie a fungování reálně-socialistického státu. Společnost je navyklá k životu ze dne na den pod diktátem nejprimitivnější formy pragmatismu. Důsledkem nedávné minulosti je rovněž ztráta respektu k formálním i k jinde přirozeně přijímaným autoritám.

Takřka zákonem se stalo, že věcné spory se převádějí do osobních konfliktů, až k projevům otevřeného "třídního nepřátelství", které nám vštípily předchozí totalitní režimy. Ideologie vítězí nad zdravým rozumem. Namísto věcné argumentace se (nesetkal) oponentům přilepí nálepka. Snaha zaměstnavatelů a nadřízených dominovat nad svými podřízenými je kopií realizace mocenských choutek. Zaměstnavatelé a nadřízení mnohdy nechápou svoji míru odpovědnosti za podnik a spoluodpovědnost za zaměstnance. Bohužel i zaměstnanci občas krátkozrace prosazují svůj krátkodobý zájem na úkor stability svého zaměstnavatele a ohrožují svoji budoucnost v zaměstnání a v příjmech. Neexistuje mezi nimi dialog.

Český mobbing je akční a nese rysy specifické pro současnou českou společnost: šikanující si víc dovolují a situaci řeší rázněji čili bezohledněji, oběti vydrží méně čili se neumějí moc bránit. Ti první nejsou připraveni dodržovat zákony, ti druzí nejsou připraveni hájit svá práva.

Rčení zaměstnavatelů často adresované nespokojeným zaměstnancům: "Když se vám to nelíbí, můžete jít," svědčí o nepochopení úlohy lidského faktoru. Firmy nemají personální politiku, personální práci se nevěnují kvalifikovaní lidé. I ve veřejném sektoru bylo odvrhnuto plánování lidských zdrojů jako prostředek řízení institucí.

Mobbing má i v Čechách řadu forem, které jsou většinou skryté, těžko právně postižitelné, takže pomoc zaměstnancům, kteří jsou šikaně vystavení, je ztížená. Zatímco v době nedávno minulé mohli takoví zaměstnanci odejít bez větších problémů k jinému zaměstnavateli, nyní jsou kvůli vysoké nezaměstnanosti nuceni na pracovišti zůstat a snášet zvůli svých představených, nebo bezdůvodně o místo přicházejí.

Mobbing není nikdy jen záležitostí útočníků a napadených - vede k plíživému poklesu morálky celé firmy a k degradaci mnohdy léta budované firemní kultury. Ukázalo se, že řešitelnost problémů musí začínat u manažerů. Ti mají především dbát na úroveň podnikové kultury, na maximální identifikaci zaměstnanců s cíli, hodnotami a vizemi firmy. Mobbing je zákeřný v tom, že se institucionalizuje a mobbující nabývají dojmu, že na to, co dělají, mají právo. Mobbing působí jako virus a je svědectvím o kvalitě managementu.

Příčin vzniku mobbingu je víc. Pokus o likvidaci konkurence, špatné řízení, nuda, snaha odreagovat si vlastní pocit méněcennosti, hledání obětního beránka za vlastní neúspěch… to vše je jen špička ledovce. Pod tím je skryta autoritativní osobnost mobberů často s velmi xenofobním postojem. Poměrně častou příčinou útoků je vlastní pocit méněcennosti.

Existují základní příčiny pro vznik mobbingu:

1. nedostatečná kvalifikace pro vedení lidí, autoritářský styl vedení
2. nízká schopnost vypořádat se s konfliktem
3. permanentní tlak na zvyšování výkonů a snižování nákladů
4. firemní kultura s nízkou úrovní etiky
5. nedostatky ve vnitropodnikových strukturách
6. strach před ztrátou zaměstnání (napjatá ekonomická situace)
7. závist a "konkurenční vztahy" (konkurenční myšlení)
8. podstatné rozdíly v míře příp. nedostatek tolerance
9. destruktivní zacházení s chybami či omyly
10. struktura osobnosti mobbovaného

Závěrem několik základních skutečností, které je důležité mít na paměti:

1. Mobbing reálně existuje (pojmenované zlo ztrácí na své síle).
2. Proti mobbingu se téměř nedá bojovat, nemá smysl klást si otázku, kde se stala chyba. Důvod, proč se to děje, nespočívá v něčí neschopnosti, ale v jeho výjimečnosti (jakéhokoliv typu).
3. Nejde-li to jinak, nejúčinnější zbraní je včasný odchod z pracoviště bez obviňování se ze zbabělosti.
4. Mnohé studie zabývající se mobbingem uvádějí, že mobbing se dříve nebo později obrátí proti mobberovi.


Zdroje: www.ikaros.cz

          Gabriela Krčmařová - Dostal se mobbing i do českých knihoven?

Zažili jste v práci šikanu?

   Jste schopnější, a přesto musíte poslouchat neschopné?
      
Pomlouvají vás kolegové?
          
Všichni dostanou přidáno, a vy ne?
              
Musíte dělat práci za ostatní?
                  
Bojíte se nadřízených?
                       Necháte si to líbit, nebo prásknete dveřmi?

Reklama