V politickém seriálu pro ženy pokračujeme Stranou zelených. Možná vás překvapí, že Strana zelených má podle posledních výzkumů 10,5 % volebních preferencí. Jako jediná z mimoparlamentních stran má reálnou šanci dostat se do parlamentu.


Nerada bych, aby tenhle článek vyzněl jako předvolební agitace, ale k ženám je Strana zelených velice vstřícná. Otevírá totiž dveře pro širší účast žen na veřejném a politickém životě - na kandidátkách Strany zelených je více než třetina žen. Strana zelených, podle svého prohlášení, podporuje vstup žen do politiky zavedením principu minimálně třetinového zastoupení žen – obecně osob opačného pohlaví - ať už ve volených funkcích či na kandidátních listinách strany.

"Tato vnitrostranická pravidla a celková atmosféra ve Straně zelených pomáhají odstranit diskriminaci žen při jmenování do politických funkcí,“ řekl předseda strany Martin Bursík. „Dvě ze tří místopředsednických křesel mají ženy - Dana Kuchtová a Džamila Stehlíková. Na kandidátce v Libereckém kraji je počet žen vyšší než počet mužů, na jihomoravské kandidátce je polovina žen,“ dodává Bursík. Ze 347 lidí na kandidátkách Strany zelených do sněmovních voleb je 117 žen.

Rovnost příležitostí pro ženy a muže je jedním z pilířů volebního programu Strany zelených. „Zelení zdůrazňují rovná práva žen na trhu práce, v přístupu ke vzdělání a v rodinném životě,“ říká místopředsedkyně zelených Džamila Stehlíková.

Strana zelených usiluje o vytvoření spravedlivých podmínek pro profesní a osobní růst matek s dětmi. „Zelení podporují flexibilní rodičovskou dovolenou tak, aby se na ní matka a otec mohli volně střídat. Tato flexibilita zajistí, že ani jeden z rodičů nemusí na dlouhou dobu ztratit kontakt se svou profesí, a přispěje k hlubšímu zapojení otce do výchovy dítěte. Mimochodem, toto opatření může do budoucna odbourat diskriminování žen při přijímání do zaměstnání, neboť „potenciální riziko“ pracovního výpadku ponesou také muži,“ dodává Kateřina Jacques, „dvojka“ pražské kandidátky zelených. Zelení usilují o větší dostupnost placeného hlídání dětí, o rozšíření možnosti zaměstnávání na částečný úvazek a využívání pružné pracovní doby pro matky s dětmi.

Ženy ve Straně zelených

Jako lídry kandidátek má Strana zelených (SZ) čtyři ženy. V kraji Jihočeském je to Dana Kuchtová, v Plzeňském kraji Eva Tylová, ve Středočeském kraji Olga Zubová a v Moravskoslezském kraji Eva Jakoubková. Na některé z nich se podíváme detailněji.

Významnou ženou ve SZ je místopředsedkyně strany a zároveň lídr kandidátky Jihočeského kraje Dana Kuchtová. Je první místopředsedkyní Strany zelených, dlouholetou členkou sdružení Jihočeské matky a bývalou překladatelkou a učitelkou. Dlouhodobě se věnuje problematice jaderné energetiky, ale také účasti žen na politickém dění a česko-rakouským vztahům. Je jí 45 let, je rozvedená, má dceru Kateřinu.

Další důležitou ženou v SZ je Olga Zubová. Je lídrem kandidátky ve Středočeském kraji. Původním povoláním je učitelka, později podnikatelka v oblasti cestovního ruchu a kultury. V současné době je ředitelkou soukromé galerie v Kutné Hoře, kterou vede spolu se svým manželem, malířem Vladimírem Zubovem. V regionu je známá pořádáním řady kulturních akcí pro profesionální i amatérské umělce. Její prioritou v politice je ochrana přírodního a kulturního dědictví státu, posílení rozpočtu pro tuto oblast. Chce důsledně prosazovat změnu politického stylu. Je jí 47 let, je vdaná, má syna a dceru.

Lídr Strany zelených v Plzeňském kraji je Eva Tylová. Je místopředsedkyní Společnosti pro trvale udržitelný život, členkou Ekologické společnosti a konzultantkou pro životní prostředí a energetiku. V letech 1998-2002 byla náměstkyní ministra životního prostředí a zasadila se mj. o povinnost výrobců obalů hradit část nákladů na recyklaci odpadových obalů. V letech 2002-2003 byla ředitelkou České inspekce životního prostředí. V loňském roce moderovala pořady Na větvi České televize. Je jí 46 let, je vdaná, má dva syny.

Politický program SZ

Volební program Strany zelených má název Kvalita života.

 

Ekonomika

 

V ekonomické oblasti je jejich cílem snížení celkové daňové kvóty na úroveň 35 % HDP. Chtějí přesměrovat státní pobídky od velkých investic k malým a středním a k rozvoji služeb. Za důležité považují odstranění byrokratických překážek podnikání ze strany státu. Chtějí zkrátit dobu nutnou k založení firmy na dva týdny. Navrhují zrušit minimální daně živnostníků.

Vystupují proti vyvlastňování soukromých pozemků za účelem prodeje soukromým investorům a proti pokusům státu sanovat z veřejných prostředků krachující soukromé podniky. Deklarují, že mají recept na snížení povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění, což je současně jejich aktivní politika zaměstnanosti. To vše by měla vyřešit koncepce výnosově neutrální ekologické daňové reformy.

 

Doprava

 

V oblasti dopravy jsou jejich cílem bezpečnější silnice a dálnice bez kamionů. Prosazují celoroční zákaz jízdy kamionů o víkendech od pátku 15:00 do neděle 24:00 hodin. Jejich prioritou je efektivní a ekologická železniční doprava a převedení kamionů na železnici. Výstavba překladišť pro kamiony je pro ně důležitější než výstavba dálnic. Nejsou a priori proti dálnicím, ale mají koncepci, která dává přednost obchvatům obcí před čekáním na řešení, které nepřichází. Veřejná doprava je favoritem zelených. Cyklistická a pěší doprava je pro ně rovnoprávná s ostatními druhy dopravy. Prosazují snižování závislosti na ropě a postupný přechod k vodíkové ekonomice. Chtějí vytvořit stabilní právní a ekonomicky atraktivní prostředí pro dynamický rozvoj všech typů biopaliv, stlačeného a zkapalněného zemního plynu, hybridních pohonů, vodíkových palivových článků a dalších.

 

Energetika

 

V energetické politice prosazují postupný odklon od uhlí k obnovitelným zdrojům energie a energetickým úsporám. Prosazují odpoutání státu od ČEZu a to jeho privatizací po částech s cílem vytvořit konkurenční prostředí na území České republiky. Jedničkou je pro ně zemní plyn. Zelení nepodpoří výstavbu nových jaderných zdrojů.

 

Boj proti korupci a změny Ústavy

 

Prosazují povinná majetková přiznání pro politiky, úředníky a manažery obecních a státních firem. Budou se vztahovat i na jejich blízké.Všichni jejich kandidáti mají povinnost podepsat etický kodex a řídit se jím již nyní. Nesmí přijmout odměny za účasti v dozorčích a správních radách firem, kam jsou vysláni.

 

Navrhují přímou volbu starostů, hejtmanů a prezidenta. Chtějí zrušit podmínku minimální účasti 50 % občanů při konání referend. Prosazují snížení věkové hranice pro volební právo na 16 let.

Chtějí menší rozsah poslanecké a senátorské imunity. Prosazují novelu Ústavy tak, aby se imunita vztahovala pouze na svobodu slova po dobu výkonu funkce poslance či senátora.

 

Vzdělávací politika

 

Ve školství chtějí odstranit bariéry, které brání dostupnosti vzdělání co nejširšímu podílu naši populace. Prosazují zrušení přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy. Vysoké školy by měly být bez školného. Podporují zvýšení platů učitelů.

 
Zdravotnictví

 

SZ navrhuje, aby byla definována standardní zdravotní péče a ta by byla hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Tuto základní péči budou poskytovat zdravotnická zařízení, která vyhrají veřejnou soutěž v jednotlivých krajích, a to bez ohledu na charakter vlastnictví těchto zařízení. Zachování tohoto odborně definovaného rozsahu péče bude podmínkou veřejné soutěže, a to proto, aby se zamezilo poklesu stávající péče. Prosazují rakouský model lékové politiky bez příplatků, avšak s paušálními poplatky za lék na receptu a úlevami pro chronicky nemocné.

 

Zemědělství

SZ podporuje ekologické zemědělství. Budou prosazovat přednostní využití opuštěných průmyslových areálů či zemědělských staveb namísto staveb na „zelené louce“. Chtějí chránit biologickou rozmanitost a podporují záchranné programy ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Reklama