Poslední stranou, která má šanci dostat se do parlamentu a hodí se tak do našeho politického seriálu, je Křesťanská Demokratická Unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL).

KDU-ČSL se ale možná do parlamentu nedostane. Naznačil to dubnový průzkum agentury SC&C pro Mladou frontu Dnes. Podle průzkumu by lidovce volila jen čtyři procenta lidí. Necháme se překvapit a podíváme se, jaký má KDU-ČSL vztah k ženám.

 

KDU-ČSL a ženy

Protože podporuje tradiční rozložení rodiny, ženám v politice příliš šance nedává. Na kandidátkách je jen 20,2 % žen. V Libereckém kraji je zastupuje dokonce jen jedna žena, a to až na osmém místě kandidátky. Ve třech krajích má KDU-ČSL jako lídra kandidátky ženu. Ve Středočeském kraji je to Vlasta Parkanová, v Karlovarském kraji Jana Křížová a ve Zlínském kraji je jedničkou Michaela Šojdrová.

Představíme vám dvě z nich.

 

Vlasta Parkanová

 

Absolvovala studium na Právnické fakultě UK v Praze. Poté pracovala jako podnikový právník, a to převážně v zemědělských organizacích. V listopadu 1989 spoluzakládala OF v Táboře. V červnu 1990 byla zvolena poslankyní Federálního shromáždění. Od ledna 1991 do února 1998 byla členkou ODA. V parlamentních volbách 1998 byla zvolena do Poslanecké sněmovny jako nezávislá na kandidátce KDU-ČSL, do které vstoupila v červenci 2001. Po celé volební období 1998 až 2002 byla  místopředsedkyní ústavně-právního výboru. V roce 2002 byla znovu zvolena do Poslanecké sněmovny, kde se stala místopředsedkyní výboru pro obranu a bezpečnost a předsedkyní české delegace při parlamentním shromáždění NATO. V létě roku 2003 přešla opět do ústavně-právního výboru, kde byla zvolena předsedkyní. Je lídrem kandidátky KDU-ČSL ve Středočeském kraji.

Je jí 55 let, je vdaná, má jednu dceru.

 

Michaela Šojdrová

 

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, zahradnickou fakultu, obor sadovnictví - krajinářství. Školu ukončila v červnu 1987 a nastoupila do projekce zahradní architektury v Bystřici pod Hostýnem. Po roce 1990 složila státní zkoušky z jazyka francouzského a působila pak jako externí učitelka francouzštiny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Politicky se angažuje od září 1989, kdy vstoupila do KDU-ČSL. V roce 1992 byla zvolena místopředsedkyní okresního výboru ČSL v Kroměříži. V roce 1996 byla zvolena za KDU-ČSL do PS PČR a pracovala ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V červnu 1998 byla opět zvolena do Poslanecké sněmovny PČR a opět se stala členkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je předsedkyní podvýboru pro mládež. Vede kandidátku ve Zlínském Kraji. Je jí 43 let, je vdaná a má dva syny.

 

Vybrané priority z volebního programu

 

 

Sociální a rodinná politika

 

Podporu rodiny vnímá nejen na úrovni státu, ale také v oblasti samospráv krajů a obcí. Není pro ně jen součástí sociální politiky a pouhým převáděním financí v systému sociálního zabezpečení. V programu sociální a rodinné politiky KDU-ČSL je proto provázána penzijní reforma a celková reforma sociálních dávek a sociálních služeb.

 

Rodinná politika

 

Podporují rodinu jako celek založený na manželském a rodičovském vztahu. Usilují o změny finančního systému podpory rodiny. Podle nich současná forma podpory, která je postavena na státní sociální podpoře, musí být transformována ve prospěch daňových opatření. Zvýhodněni tak mají být rodiče, kteří se snaží zajistit své děti vlastní prací.

 

Chtějí významně posílit postavení ženy a matky ve společnosti. Péče o děti by měla být finančně i společensky oceněna tak, aby výchovná a pečovatelská činnost rodičů byla chápána jako práce na plný úvazek. Proto předkládají zásadní změny ve výši rodičovského příspěvku. Podporují sladění rodinného života a zaměstnání. Plánují větší dostupnost a další rozšiřování služeb péče o děti – rozvoj mateřských center, systém au-pair, babysitting apod. - které dnes náleží do kompetencí obcí. Chtějí využít daňových opatření a dotačních titulů k tomu, aby tyto služby mohly být ve větší míře spolufinancovány státem. Navrhují větší zapojení obcí a krajů do podpory rodin. Nabízejí program „Obec pozorná k rodině“.

 

Dále navrhují zřídit tzv. Rodinné pasy. Jedná se o systém rodinných slev uplatňovaných v různých oblastech, např. na nákup spotřebního zboží, služby v oblasti gastronomie, kultury, sportu, cestování a mnoho dalších. Na základě vystavené kreditní karty má tak možnost rodina s dětmi čerpat nejrůznější slevy.

 

Výraznou změnou je jejich návrh zřídit Ministerstvo pro rodinu. Na tuto instituci by přešly kompetence, které jsou dnes v oblasti rodinné politiky svěřeny do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství a spravedlnosti.

 

Reforma sociálních dávek

 

Prosazují zjednodušení systému sociálních dávek. Chtějí připravit dávkový systém, který bude aktuálně reagovat na momentální finanční situaci občanů. Chtějí změnit systém výplat a rozhodování o dávkách a tím ulehčit orientaci občanů v jejich nárocích.

Navrhují zvýšení pracovní povinnosti pro výplatu podpory v nezaměstnanosti na 50 % pracovní doby.

Podporují propojení výplat sociálních dávek s vyplácením podpory v nezaměstnanosti. V oblasti státní sociální podpory prosazují snížení počtu dávek ve prospěch dalších slev na dani.

 

Reforma penzijního systému

 

Má zůstat zachována silná role státního systému důchodového zabezpečení, aby nikdo nepropadl pod hranici chudoby. Systém bude doplněn o možnost převodu části stávajících odvodů (sociálního pojištění) do soukromých systémů úspor na stáří. Navrhuje podporu rodin prostřednictvím snížení pojistné sazby pro rodiny s dětmi. KDU-ČSL proto navrhuje, aby rodiče vychovávající děti, budoucí plátce daní, byli odměněni snížením odvodů (pojistné sazby) do státního důchodového systému o 1 % za každé dítě. Jednoduše řečeno – čím více budu mít dětí, tím méně budu odvádět na daních. Při výpočtu penze se však bude vycházet z nesnížených odvodů, takže rodiny nebudou nijak znevýhodněny při výplatě penzí.

Pro ženy s dětmi chtějí zachovat dřívější odchod do penze.

 

Zdravotnictví

 

Zdravotnictví podle KDU-ČSL by mělo splňovat tyto podmínky: poskytovat občanům veškeré informace potřebné pro jejich rozhodování a orientaci uvnitř zdravotnického systému, garantovat občanům dostupnost kvalitní péče a vyloučit péči nekvalitní.

Dále také jasně definovat plně hrazenou, částečně hrazenou a nehrazenou péči a nastavit parametry dostupnosti plně hrazené péče či péče se spoluúčastí. Chtějí optimalizovat systém tak, aby se nepropadal do opakujících se ekonomických krizí a důsledně kontrolovat nakládání s prostředky vloženými do zdravotnického systému (revize hospodaření pojišťoven, nemocnic atd.). Důležité je pro ně odstranit korupci spojenou s čekáním pacientů na zdravotnické výkony.


Financování zdravotní péče by mělo stát na dvou pilířích. První, plně solidární, by měl být financován z veřejného zdravotního pojištění a ostatních veřejných zdrojů. Druhý, individuální, by měl být nepovinný systém připojištění na zdravotní péči. Tato péče by neměla být hrazena z prvního pilíře a mohla by ji poskytovat i ta zdravotnická zařízení, která nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

 

Na straně pojišťoven prosazují zdokonalení kontroly poskytované péče a odstraňování neodůvodněných rozdílů v úhradě zdravotní péče.

 

Bytová politika

 

Chtějí navrhnout změny občanského zákoníku s cílem vyvážit vztahy mezi pronajímateli a nájemci a zajistit tak právní ochranu a jistotu obou stran. Budou prosazovat změnu podmínek přechodu nájmu v případě úmrtí nájemce. Jde o to, aby v nájmu pokračoval ten, kdo s bývalým nájemcem skutečně bydlel. Podporují deregulaci nájemného, ale nechtějí ceny bydlení nechat jen na tržních principech.

Prosazují bydlení na venkově. Budou podporovat výstavby rodinných domů až do výše 250 000,- Kč, v případě projektů „dřevěného bydlení“ až do výše 300 000,- Kč.

Dále podporují bytová družstva a neziskové bytové společnosti a výstavbu bezbariérových a sociálních bytů.

Chtějí více využívat Státní fond rozvoje bydlení. Poskytovat mladým manželům půjčky se státní prémií za narození dítěte, půjčky na pořízení prvního bydlení osobám mladším 36 let, půjčky do obecních fondů rozvoje bydlení a dotace a půjčky pro výstavbu družstevních bytů a na odstraňování panelových vad.

 

 

Už máte svůj názor na to, koho budete volit? Myslíte, že se do parlamentu dostane KDU-ČSL? Které z mimoparlamentních stran mají ještě šanci? 

Reklama