V předchozích článcích jsem se zaměřila na pozici otce na mateřské dovolené, chtěla jsem vás blíže seznámit s peněžitou pomocí v mateřství a také jsem se pokusila rozebrat finanční situaci svobodných matek.
Dnes bych se chtěla věnovat ženám, pro které celodenní péče o děti neskončí s mateřskou dovolenou, a které se rozhodnou nebudovat si kariéru v zaměstnání a naopak zasvětit všechen čas svým dětem. Jak na jejich bezpochyby záslužnou práci pamatuje stát?
Zkusme si probrat jednu oblast po druhé.

Zdravotní pojištění
Platba zdravotního pojištění je u nás povinná.
Pokud ji za občana neplatí zaměstnavatel nebo stát, je každý občan povinen si zdravotní pojištění hradit sám ze svých prostředků.
Pro ženy, které se starají o děti, platí, že stát hradí zdravotní pojištění za :
- osoby, kteří pobírají rodičovský příspěvek (podotýkám, že ten lze pobírat do 4 let věku dítě, a pokud jde o zdravotně postižené dítě do 7 let věku)
- osoby, které se starají o dítě ve věku do 7 let
- osoby, které se starají alespoň o dvě děti ve věku do 15 let

Nespadáte-li mezi žádnou z vyjmenovaných kategorií, jste povinna si sama platit zdravotní pojištění.
Jeho výše se řídí podle výše minimální mzdy, v letošním roce činí 837 Kč měsíčně.

Sociální pojištění
Správně se toto pojištění nazývá pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Oproti zdravotnímu pojištění je třeba si uvědomit, že toto pojištění není povinné, ba dokonce si je člověk ani sám platit nemůže.
Z toho pak plyne, že žena v domácnosti nemá nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství (zde se zkoumá doba pojištění v posledních dvou letech, viz. předchozí články), podporu při ošetřování člena rodiny („paragraf“).
Pokud by žena chtěla, aby se jí tato doba započítávala jako „doba pojištění“ pro nárok na důchod (ze zákona se započítává péče o dítě do 4 let, u zdravotně postiženého dítěte pak do 18 let), musela by si platit dobrovolné důchodové pojištění.
Toto pojištění je možno si platit nejdéle po dobu 10 let.
Problémem tu je výše pojistného, která je dosti vysoká. Pro letošní rok činí 1.924 Kč měsíčně.

Dávky sociální potřebnosti
Je třeba si uvědomit, že pokud by se shodou nepříznivých okolností (např. ztrátou zaměstnání u manžela, rozvodem apod.) dostaly příjmy vaší rodiny pod hranici životního minima, vzniká nárok na dávku do životního minima jen v případě, že všichni členové rodiny tzv. „splňují podmínky“.
Znamená to, že musí být v zaměstnání, podnikat, nebo být vedeni v evidenci Úřadu práce, popř. pobírat starobní nebo plný invalidní důchod.
Výjimkou z této podmínky je, pokud
- žena pečuje o dítě do 4 let věku
- žena pečuje o zdravotně postižené dítě do 18 let věku
- žena pečuje nejméně o tři děti do 15 let, z nichž jedno je ve věku do 10 let.
V praxi to tedy znamená, že pokud by jste byla s dětmi v domácnosti a nesplňovala žádnou z výše uvedených kategorií, musela by jste se zaevidovat na Úřadu práce, aby vaše rodina mohla dávku do životního minima získat.

Odpočet z daně z příjmů
Pokud příjem manželky ročně nedosáhne výše 38.040 Kč, může manžel kromě odpočtu na děti uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmů (žádá se o ně vždy v únoru) i odpočet ve výši 21.720 Kč na manželku.
To znamená, že mu o tuto částku bude snížen celkový roční základ daně a bude mu alikvotní část přeplacené daně vrácena.

V kostce jsem se pokusila nastínit výhody i nevýhody, které s sebou rozhodnutí být „ženou v domácnosti“ přináší po finanční částce.
Jistě, každá z nás může mít na tuto problematiku odlišný názor.
Nezpochybnitelné však je, že práce pro rodinu a pro děti je u nás stále dosti málo ceněna a že ji naše společnost i přes jisté zlepšení stále nepovažuje za „rovnocennou“ s prací v zaměstnání.
Co si o tom myslíte vy ?