Řeč je schopnost, která je rezervována pouze člověku. Je tím, co lidskou společnost odlišuje od společností zvířecí – lidé se mezi sebou dokáží komplikovaně dorozumívat o různých, i zcela abstraktních věcech.
Na řečové komunikaci se podílí celá řada orgánů – několik různých center v mozku, hlasivky, orgány dutiny ústní (zuby, jazyk, patro, rty), plíce a hrtan.

Řeč je komplikovaná záležitost; děti se rodí s dispozicemi k tomu, aby brebentily jedna radost, ale je třeba tuto jejich dispozici rozvíjet a pěstovat, zejména, dokud jsou děti malé. Pokud v dětství vzniknou poruchy vývoje řeči, které se zavčasu neodstraní, omezují člověka ve společenských vztazích, mohou být zdrojem posměchu a komplexů a přinášet problémy v práci.
Proto je dobré věnovat vývoji řeči vašeho dítěte pozornost a v případě, že něco není v pořádku, zavčasu vyhledat odborníka.

Jaký je správný vývoj řeči?

Prvním hlasovým projevem dítěte je křik – to je ale vrozený, nepodmíněný reflex. O něj si nemusíte dělat starosti.

4.-6. týden: Broukání; Hlas miminka využívá různé souhláskové shluky.

6. měsíc: Kolem šestého měsíce dítě začíná užívat další zvuky, a to ty, které se tvoří rty a přední částí jazyka („blm“).

7. měsíc: Dítě se pokouší opakovat slabiky, které slyšelo („baba“, „tata“).

8. měsíc: Rozvoj opakování jednoduchých slov a slabik (obvykle) po matce. Miminko žvatlá.

10. měsíc: Miminko opakuje slova, která pro něj mají citový význam (pozitivní či negativní); také si hraje s mluvidly – špulí ústa, frká rty, otevírá a zavírá pusu.

1 rok: Dítě tvoří samo základní dvouslabičná slova, rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně („udělej paci-paci“, „ukaž, jak jsi veliký“).

1,5 roku: Dítě tvoří jednoslovné věty; svůj projev doprovází živou gestikulací a mění zabarvení hlasu.

2 roky: Pokračuje rozvoj slovní zásoby (asi 50 slov), obtíže vznikají při vyslovování delších nebo artikulačně těžších slov. Je důležité dítěti v tomto věku neustále opakovat správnou podobu slova, které mu dělá potíže, a také pojmenovávat všechno, s čím se dítě setká.

2,5 roku: Období, které by se dalo pojmenovat „Co je to?“; dítě skládá slova za sebe a vznikají slovní spojení, která pro ně mají jednoznačný význam – dítě vyjadřuje, co se v jeho okolí děje („táta pá“, „auto tů“). V tomto věku dítě užívá nesprávných gramatických tvarů (slovesa v infinitivech, podstatná jména v nominativu), které je nutno opravovat, aby se nefixovaly.

3 roky: Období otázky „Proč?“; v tomto období se řeč dítěte vyvíjí velmi svižně. Neustálým dotazováním si dítě rozšiřuje slovní zásobu a poznává rozdíly (malý-velký). Zvětšuje se množství vyslovovaných slov a krátkých vět, dítě také lépe artikuluje a troufá i ni na těžší slova. Často mluví samo s hračkami či objekty, učí se vést dialog. Úroveň řeči tříletého dítěte se odvíjí od vyspělosti řeči jeho okolí a od toho, jaká péče je mu věnována.  

4 roky: Dítěti se velmi rozšiřuje slovní zásoba, ovládá asi 2000 – 2500 slov. Již užívá větných celků, používá i výrazové prostředky, recituje básničky.

Od čtvrtého roku věku dítěte sledujeme jeho schopnost vyslovovat správně jednotlivé hlásky. Ty se postupně zdokonalují v závislosti na vývoji jemné motoriky a artikulačních schopnostech. Kolem čtvrtého roku by už dítě mělo správně užívat měkčené hlásky Ď, Ť, Ň, hlásky K, G, sykavky a hlásku L. Nejpozději se dítě naučí vyslovovat R a Ř.
Před nástupem dítěte do školy by jeho výslovnost měla být v pořádku a korektní.

archivní článek