Tak tohle ani tak není článek, jako spíš dost dobrá legrace. Vložila ji naše čtenářka Farmářka do auditoria s vtipy a doufáme, že se nebude zlobit, že jsme ji zkopírovali do této rubriky, kam určitě patří a kde si ji může přečíst více lidí. :-)

Listina kočičích práv a svobod
001/2002 Sb. kočičích zákonů

ZÁKON
ze dne 11. března 2002

Veřejný pěvecký sbor koček a kočičáků se usnesl na tomto platném znění Listiny kočičích práv a svobod:

Vymezení pojmů:
Kočkou se rozumí každá čtyřnohá bytost kočičí rasy ženského pohlaví. Kocour je stejná bytost, jenže pohlaví mužského.
Kočkoun je bytost kočičí rasy uvedená na předchozím řádku, avšak zbavená své mužské ozdoby a tím i schopnosti rozmnožování.
Kočičák je výraz zahrnující obě předchozí kategorie. Kotě je každá bytost kočičí rasy ve věku do jednoho roku bez ohledu na pohlaví.
Pro účely tohoto zákona jsou všechny výše uvedené pojmy sjednoceny a nahrazeny výrazem "kočka" v případech, kdy není nutno rozlišovat věk a pohlaví.

Článek I – Jídlo

§1. Kočka musí mít vždy k dispozici plnou misku žrádla a vody.
§2. Kočka má právo se aktivně účastnit u každého jídla.
§3. Kočka má právo kdykoliv beztrestně konzumovat žrádlo z psí misky.
§4. Kočka má právo dostat svůj díl od každého páníčkova jídla.
§5. Kočka má právo ukrást a sežrat nedostatečně zabezpečené jídlo, kdykoliv je k tomu příležitost.
§6. Kočka má právo se při vaření plést v kuchyni paničce pod nohy, případně vyskočit na linku a asistovat při krájení masa.
§7. Kočka má právo konzumovat jakoukoliv kořist, kterou sama uloví (myši, ptáci, ukradené potraviny apod.)
§8. Kočka má právo držet hlídku u ledničky a po jejím otevření podniknout rychlý výpad za účelem krádeže jídla.
§9. Kočka má právo pít vodu z akvária a polykat blbé rybičky, pokud jí vplavou do tlamy.

Článek II - Vycházky

§10. Kočka má právo odejít na procházku v kteroukoliv denní či noční hodinu a panička je povinna jí vždy otevřít a zavřít dveře.
§11. Kočka má právo doprovázet psa na vycházce, pokud se paničce nepodaří ji zavřít doma.
§12. Kočka má právo během procházky se psem kdykoliv vyžadovat návrat domů.
Opouští-li panička se psem při procházce hranice kočičího rajónu, má kočka právo zůstat v cizí zahradě.
§13. V případě situace uvedené v §12 je panička povinna se vracet stejnou cestou, kočku vyzvednout a doprovodit domů.

Článek III - Poslušnost

§14. Kočka nemusí nikdy uposlechnout žádný příkaz či povel jí vydaný.
§15. Kočka může beztrestně porušovat zákaz vstupu na stůl či kuchyňskou linku.
§16. Je-li kočka donucena ručně k opuštění zakázaného prostoru, může se tam posléze vrátit, nedává-li panička pozor.

Článek IV - Sport

§17. Kočka má právo za pomoci drápků šplhat po páníčkovi či paničce.
§18. Kočka má právo kdykoliv řádně prohnat jinou, cizí kočku.
§19. Kočka má nezrušitelné právo lovu myší či ptáků ve svém teritoriu.
§20. Kočka má právo si lapenou živou kořist donést do bytu a zde pokračovat v lovu, případně učit lovit své potomky.
§21. Kočka má právo hrát o půlnoci na parketách fotbálek se skleněnkou.
§22. Kočka má právo trénovat šplh na záclonách.
§23. Kočka má právo trénovat skok daleký, vysoký a hluboký s využitím nábytku v obýváku.
§24. Kočka má právo vyzvat psa k honičce. Kdykoliv během honičky může hru přerušit únikem na strom nebo za plot. Dále má právo kdykoliv honičku ukončit, v případě nutnosti i zaseknutím vlastních drápků do psího čumáku.
§25. Kočka má právo lovit psí ocas, je-li v pohybu.
§26. Kočka má právo vyžadovat vylovení zapadlé kuličky zpod ledničky či jiných nepřístupných prostor.

Článek V - Kousání a trhání

§27. Kočka má právo kdykoliv prokousnout krabici mléka.
§28. Kočka má právo prokousnout jakýkoliv obal obsahující jídlo. Při otevírání obalu s jídlem může použít též drápky.
§29. Kočka má právo prokousnout páníčkovi prst v případě, je-li neoprávněně zadržována.
§30. Kočka má právo výrazně označit drápky páníčkovu ruku v případě, že jí byla násilně odebrána ulovená kořist.
§31. Kočka má právo kdykoliv řešit své rozpory s jinou kočkou rvačkou.
§32. Kočka má právo zapisovat své literární práce pomocí drápků do čalouněného nábytku.

Článek VI - Spaní

§33. Kočka má právo na měkký a teplý pelíšek (křeslo, kanape, válendu apod.). Je-li oblíbené místo obsazeno paničkou, musí ho na pokyn kočky neprodleně uvolnit.
§34. Kočka může spát s paničkou či páníčkem v posteli. V takovém případě má panička či páníček povinnost zachovat klid, nehýbat se a kočku při spaní nerušit.
§35. Kočka má právo budit v noci nebo brzy ráno paničku hlasitým mňoukáním.

Článek VII - Osobní hygiena a zdraví

§36. Kočka má právo se mýt, kdykoliv a kdekoliv to uzná za vhodné.
§37. Kočka má právo olízat páníčkovi obličej či jinou část těla, je-li tato dle jejího názoru nedostatečně umytá.
§38. Kočka může k mytí či koupání použít i vodu v kuchyňském dřezu nebo v napuštěné vaně.
§39. Kočka si může zablácené tlapky očistit chůzí po kuchyňské lince či čerstvě vytřené podlaze.
§40. Objeví-li kočka nepořádně odloženou (pohozenou) součást oděvu nebo ručník, může tyto považovat za toaletu a použít je. Ke stejnému účelu může použít i neuzavřenou krabici s papírem do sběru.
§41. Má-li kočka v bytě svůj záchod, je páníček povinen ho ihned po použití uvést do původního, hygienicky čistého stavu.
§42. Kočka má právo darovat, zapůjčovat či vyměňovat své vlastní blechy a to i se psem.

Článek VII - Ostatní ustanovení

§43. Kočka má právo shodit na zem květináč, pokud jí na okně překáží.
§44. Kočka má právo při přepravě autem se za jízdy volně pohybovat v celém vnitřním prostoru. §45. Kočka má právo při otevření skříně tuto důkladně prozkoumat, případně ji obsadit.
§46. Kočka má právo býti drbána a hlazena, či jinak rozmazlována vybraným členem rodiny v kteroukoli denní i noční dobu.
§47. Kočka má právo obsadit jakoukoliv prázdnou krabici či igelitovou tašku.
§48. Kočka má právo vyžadovat sundání se stromu, považuje-li slézání za nebezpečné či nepohodlné.

Odchýlit se od této listiny lze pouze s výslovným souhlasem kočky nebo je-li to v její prospěch.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem veřejného vymňoukání, v případě kocouřích revírů též zápisem pachové registrační značky.

Tento zákon může být kdykoliv doplněn o další články a paragrafy na základě návrhu kterékoliv dospělé kočky. Nezletilá koťata podávají návrhy prostřednictvím svých zákonných zástupců.
Reklama