Odpadu jsme se už v našem ekologickém seriálu věnovali. Tentokrát se ale nezaměřím na jeho následnou recyklaci, ale na omezení jeho produkce. Každý z nás vyprodukuje denně spoustu odpadu. Zkuste si spočítat, co všechno denně vyhodíte. Nejen vyhodíte, prostě použijete.
Například denní materiálové toky (kromě vody) u průměrného Američana činí více než dvacetinásobek jeho tělesné hmotnosti.  Téměř všechny se vyplýtvají, tzn. mění se v odpad. Tento odpad však lze významně omezit, aniž tím slevíme ze svého blahobytu. Každé zlepšení, které přinese stejný nebo lepší proud služeb na základě menšího toku materiálu, může poskytnout stejný materiální blahobyt s menším množstvím úsilí, dopravy, odpadu a nákladů.


V žádném průmyslovém odvětví nechybí potenciál pro radikální zvýšení energetické účinnosti. Metody pro zvyšování energetické a materiálové produktivity v průmyslu můžeme roztřídit do šesti obecných kategorií, mezi nimiž často panuje vztah vzájemného posilování.

 

1. Projektování

 

Celostní systémový přístup, jaký se používá v případě hyperaut, lze aplikovat i na ostatní průmysl. Takřka veškerá zařízení spotřebovávající energii, která se dnes používají, byla vyprojektována na základě „kuchařek“, které jsou špatné. Jakmile si položíme odlišné otázky, může nám to pomoci vytipovat možné cílové oblasti pro inovaci.

 

2. Nové technologie

 

Nové materiály, projekční a zpracovatelské techniky, elektronika a software se mohou propojovat do neočekávaných struktur a tím vznikají technologie, které jsou efektivnější než součet jejich částí. Znamená to, že kombinace jednotlivých technik z jednotlivých oborů je efektivnější.

 

3. Řízení

 

Většina továren na celém světě postrádá jednoduchou optimalizaci řízení v rámci velkého celku. Kromě toho se řada existujících kontrolních zařízení nevyužívá vhodným způsobem. Řídicí systémy by měly měřit to, co se právě děje, a ne to, co se dělo před hodinou, protože problémy, které nejsou zjištěny a vyřešeny okamžitě, vedou k plýtvání. Např. firma Toyota velmi vydělala na automonitorujících tkalcovských stavech Sakichiho Toyody, které se okamžitě zastavily, když se přerušila nit – tedy ještě předtím, než mohlo dojít k defektu. Základem je tedy řešit problémy okamžitě a ne zpětně.

 

4. Firemní kultura

 

Firemní kultura je také důležitá v rámci efektivity, a tedy následné ekologičnosti produkce materiálu. Podnik, který funguje jako učící se organizace, tedy ten, který odměňuje měření, monitoring, kritické myšlení a trvalé zlepšování, bude vždy předhánět firemní kulturu omezující se na mechanické řízení (sledovače budíků a mačkače tlačítek). Podnik, který využívá výhod výkonných nástrojů pro měření, simulaci atd., může změnit projektování a řízení výrobních procesů od pojetí lineárního – to znamená: požaduj – vyprojektuj – postav – zopakuj, na cyklické: požaduj – vyprojektuj – postav – změř – zanalyzuj – zlepši – zopakuj.

 

5. Nové procesy

 

Inovace výrobních procesů pomáhá vylučovat jednotlivé kroky, množství materiálu a náklady. Lepších výsledků se dosahuje tím, že se užívá jednodušších a levnějších vstupů.

 

6. Úspora materiálů

 

Klíčovou proměnou ve výrobě čehokoliv je délka životnosti výrobku. Čím je životnost delší, tím méně výrobků tohoto druhu spotřebujeme (např. pračky, ledničky), pokud se budeme chovat střídmě.

Jednotlivé výrobky lze také dělat mnohem hospodárněji, pokud budou designovány se střídmou a elegantní jednoduchostí. Dobrý design spotřebuje na vytvoření krásného a funkčního předmětu méně materiálu.

Další oblastí pro úspory je účinnost, s jakou se suroviny mění na finální produkt. Tento činitel závisí na výrobním procesu. Pokud je všechen materiál už v požadovaném tvaru, nemusí se odstraňovat přebytečný materiál, aby se tvaru dosáhlo. Variantou je i to, že materiál odstraněný při výrobě se vrací zpět do výroby pro nové použití.

Výroba čistých tvarů otevírá další cestu k úspoře materiálu. Je to sloučení mnoha malých součástek, z nichž každá je vyráběna individuálně, do jedné velké komponenty, která je lisována do čistého tvaru.

Velmi efektivní cestou k úspoře materiálu je recyklace. V dnešní době už mnoho firem konstruuje své výrobky tak, aby byla snadná jejich demontáž a likvidace. Továrny produkující cokoliv, od automobilů po televizory, konstruují své výrobky tak, aby byla usnadněna jejich demontáž a likvidace. Protože jinak by se výdaje plynoucí ze zodpovědnosti za výrobek, poté co byl dopoužíván, staly neúnosnými.
Jako první přišlo s tímto konceptem rozšířené zodpovědnosti za výrobek Německo. Následkem toho vzrostla v Německu rychlost recyklace obalů z 12 % v roce 1992 na 86 % v roce 1997 a v letech 1991–97 se zvýšil sběr plastů o 1 790 % a snížilo používání obalů v domácnostech a malých obchodech o 17 %. Na konci roku 1998 přijalo 28 zemí zákony přikazující brát zpět obaly, 16 zemí přijalo takové zákony pro baterie a 12 jich plánovalo takové zákony pro elektroniku.

 

V podstatě jde o to, přehodnotit své chování a maximálně ho racionalizovat. Čím budou výrobní procesy efektivnější a úspornější, tím víc krásné přírody a vzduchu nám zbude pro budoucí generace. Kdyby se všichni výrobci chovali racionálně nejen v krátkodobém měřítku z hlediska zisku, ale i v dlouhodobém měřítku, které neznamená ztrátu, ale jen přesunutí zisku na pozdější dobu, bylo by naše životní prostředí méně zdevastované. Pomoci mu ale můžeme i my, spotřebitelé. Kupovat takové výrobky s dlouhou životností, potraviny ve vratných nebo recyklovatelných obalech a podporovat nové šetrnější technologie.

 

Co děláte proto, aby naše planeta byla krásnější místo pro život? Koupila byste si dražší výrobek, protože má recyklovatelný nebo vratný obal? Jak moc je pro vás při nákupu výrobku důležitá jeho šetrnost k životnímu prostředí?

 

Zdroj:

Paul Hawken, Amory a Hunter Lovinsovi: Přírodní kapitalismus, jak se rodí další průmyslová revoluce, 2003.  
www.ekologie.cz

 

Archivní článek

Reklama