Dalším tématem ekologického seriálu bude naše ekologická stopa. Ekostopa je velikost plochy, kterou potřebujeme k zajištění všech svých materiálních potřeb. Každá je individuální, podle materiálních potřeb každého člověka. Průměrnou ekostopu má i každý stát. Změřit si ji můžete na stránkách ekologického sdružení Zelený kruh.

Výsledky měření, kterého se zatím zúčastnilo 40 000 Čechů, ukazují, že naše ekologická stopa se blíží spíše k vyspělému a konzumně založenému severu. Ve srovnání s chudším jihem je naše ekologická stopa mnohdy i několikanásobně větší.

Podle sdružení to potvrzuje již dříve známou skutečnost, že Česko žije v ekologickém dluhu na úkor méně rozvinutých zemí.

Co je to ekologická stopa?

Ekologická stopa představuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město, region nebo celý stát spotřebují v daném roce. K výpočtu se používá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukovaní daných zdrojů a k asimilaci odpadů To vše při používání daných technologií.

Vzhledem k tomu, že lidé používají zdroje z celé planety a znečištění, které produkují, ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří ekostopa součet všech ploch z různých částí Země, odpovědných za naši spotřebu.

 

Jak se počítá ekologická stopa?

 

Výpočet ekologické stopy je založen na pěti faktorech. Spočítáme zdroje, které spotřebováváme, a odpady, které produkujeme. Tyto informace lze vesměs získat z oficiálních statistik.

Většina těchto zdrojů a odpadů může být převedena na odpovídající plochy biologicky produktivní země. To jsou plochy orné půdy, pastvin, lesů, vodní plochy a podobně. Obecně ekosystémové plochy nutné k zabezpečení životadárných systémů.

Pokud jsou tyto plochy setříděny podle produkce biomasy, mohou být vyjádřeny ve stejných jednotkách – hektarech. Jinými slovy, každý hektar (ať už se jedná o hektar polí, lesů, vodních ploch apod.) může být převeden na odpovídající plochu s globálně průměrnou produktivitou.

 

Vzhledem k tomu, že každá tato plocha má specifické použití a každý standardizovaný hektar odpovídá stejnému množství biologické produktivity, lze tyto hektary vzájemně sčítat. Výsledkem je celková poptávka lidstva po přírodních zdrojích.

Celkovou poptávku společnosti je možné porovnat s přírodní nabídkou ekologických služeb. Můžeme totiž odhadnout celkovou část Země, která je biologicky produktivní.

Jednotky měření

 

Ekologická stopa je vyjádřena v "globálních hektarech". Každá jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s "globálně průměrnou produktivitou".

Výsledky však podhodnocují lidský dopad na přírodu a přeceňují biologickou kapacitu. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že se započítává každá plocha pouze jednou, i když poskytuje více ekologických služeb současně (např. les poskytuje dřevo a zároveň užitkovou vodu).

Výsledky také nezahrnují některé lidské aktivity, pro které nemáme dostatečná data a které soustavě narušují regenerační schopnost přírodních systémů. Je to zejména používání materiálů a prvků, které nejsou v přírodě dostatečně zpracovatelné (plutonium, PCB, CFC, atd.)

Také nemůžeme zahrnout procesy, které nevratně poškozují biosféru, jako je vymírání druhů, odlesňování, rozšiřování pouští.

 

Jak snížit naší ekologickou stopu?

   

Zamezit dalšímu prohlubování ekologického deficitu můžeme v zásadě dvěma způsoby:
* Zmenšením ekologické stopy lidstva jako celku

* Zvyšováním globální biologické kapacity.

Ekostopu můžeme snížit třemi způsoby.
* Prvním z nich je zastavení populačního růstu.
* Dále můžeme snížit spotřebu zdrojů na jednoho obyvatele.  

* Třetí možností je zavedení ekologicky efektivních technologií, které spotřebují méně zdrojů na jednotku produkce či služeb.

 

Biokapacitu přírodních zdrojů můžeme zvýšit zvětšením globální biologicky produktivní plochy. Také zlepšením managementu zdrojů a zlepšením stavu ekosystémů.

 

Na stránkách sdružení Zelený kruh se k tomu píše: „Je samozřejmé, že lidé žijící v různých koutech světa mají různé podmínky pro snižovaní ekostopy. Miliardy lidí živořící na pokraji bídy v rozvojových zemích nemají prakticky žádný prostor pro snížení svého ekologického dopadu. Naopak, měli by mít možnost svojí ekostopu zvýšit na úroveň udržitelného a plnohodnotného životního stylu a spotřeby. Oproti tomu např. obyvatelé měst v ekonomicky vyspělých zemích s vysokou úrovní spotřeby mají daleko více možností, jak snížit svoji ekostopu a dopad na globální ekologické zdroje, při zachování, či dokonce zvýšení své kvality života.  

 

Mně vyšla ekostopa 2,8, což není úplně málo. Ale v porovnání s ekostopou jednotlivých vyspělých států, to pořád ještě není moc. Japonsko má ekostopu 4,3, Spojené státy americké 9,5. Průměrná ekostopa České republiky je 5. V Evropě naše ekostopa patří k vyššímu průměru. Nejvyšší evropskou ekologickou stopu mají severské státy – Norsko, Finsko, Švédsko. Nejnižší je v Moldavsku a v Albánii, kde je ekostopa 1, respektive1,5. Celosvětově je nejnižší ekostopa v Afghanistánu: 0,3. Nejvyšší je ve Spojených arabských emirátech: 9,9.

 

„Češi rádi cestují, nakupují potraviny z celého světa v supermarketech a stěhují se z paneláků do satelitních městeček v okolí měst, to vše vede k jejich vysoké ekologické stopě. Zaznamenané výsledky ukazují, že přes jistý pokrok státu v ekologické politice spotřební chování občanů vytváří rostoucí ekologické problémy, které se projevují nejen doma, ale v globálním měřítku,” vysvětluje tuto skutečnost autor dotazníku Viktor Třebický.


Svou ekostopu si můžete vypočítat na www.hraozemi.cz/ekostopa .

 

Zdroj: http://www.zelenykruh.cz

 

Archivní článek 

Reklama