V tomto článku jsme si povídali o změnách, které nám od nového roku přinese zákon 107/2006. Jistých, a ne bezvýznamných, proměn ovšem došel i Občanský zákoník. Takže co nás v oblasti bydlení a nájmů čeká a jak se v příštím roce nestat bezdomovcem?

Výpověď z práce = výpověď z bytu
Novinkou z kategorie těch rozumnějších je konečně možnost spojit nájemné u služebních bytů s pracovní smlouvou. Podle § 685 tedy jakýkoliv nájem, který je vázán na výkon práce pro pronajímatele, končí se skončením pracovního poměru, pokud tento skončil po 31.3.2006 - a to i v případě dříve uzavřených smluv. Jedinou výjimkou je skončení pracovního poměru nezaviněné nájemcem - tedy v podstatě invalidní a starobní důchod, a poněkud specifická pravidla platí i u propouštění z organizačních důvodů. Pokud ovšem dostanete výpověď například pro hrubé porušení pracovních povinností, musíte služební byt vyklidit nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy jste dostali výpověď.

soutěž Glandin - 3. Kdo nebo co je to ministeriál?

Kauce? Nepoužitelné!
Co nové úpravy zákona naopak komplikuje, jsou kauce. Pronajímatel je povinen uložit kauce na zvláštním účtu a může jít maximálně o trojnásobek nájemného a služeb. Přitom tyto peníze nesmí pronajímatel využít bez písemného souhlasu nájemce nebo soudu s každou konkrétní platbou (nelze dát předem obecný souhlas s využitím například na neuhrazené nájmy), nesmí je využít na placení bankovních poplatků (ani se souhlasem nájemce) a po skončení nájmu musí kauci vrátit i s případným zúročením. Nájemce je naopak povinen doplnit peníze do dohodnuté výše, pokud byly s jeho souhlasem využity, a to nejpozději do jednoho měsíce - pokud tuto podmínku nedodrží, je to důvodem k výpovědi bez přivolení soudu.

A ven!
Výpovědi z nájmu bez přivolení soudu jsou vůbec relativně zajímavým opatřením - na jedné straně chrání pronajímatele před takzvanými „nevystěhovatelnými“ nájemníky, na druhé straně nutí nájemníky, aby byli opatrnější. Důvodem k výpovědi bez přivolení soudu je totiž například nezaplacení nebo pozdní zaplacení tří nájmů v roce, a to i v měsících po sobě nenásledujících, nebo například neohlášení nového člena domácnosti - a to písemně, s uvedením jména a příjmení, data narození a státní příslušnosti, do patnácti dnů od jeho nastěhování se do bytu. Do této kategorie mohou spadat i dlouhodobější návštěvy či třeba partner či partnerka, pokud u vás častěji přespávají, i když mají vlastní byt nebo trvale bydlí jinde. Co je to „častěji“ budou posuzovat soudy, ale jedním z rozhodujících důkazů může být i zvýšená spotřeba vody.

Babička vám umřela moc pozdě!
Poměrně zásadně se mění také pravidla přechodu nájemného - nejen osoby pečující a vyživované, ale i vnuci už musí s nájemcem žít ve společné domácnosti alespoň tři roky, aby měli nárok na přechod nájmu. Navíc pokud jde o osoby, které se do společné domácnosti přistěhují až po sjednání nájemní smlouvy (neplatí v případě vnuků), je přechod nájmu možný jen po písemné dohodě nájemce s pronajímatelem. Pro platnost tohoto zákona je rozhodující datum úmrtí nájemce, nikoliv datum, kdy se osoby do společné domácnosti přistěhovaly (§ 706).

Výměna bytů? Zlý sen!
Problematickou se stává výměna bytů - čistě teoreticky je možné vyměnit dva byty s bývalým regulovaným nájemným tak, aby se v obou nájemné zvyšovalo podle pravidel deregulace (tj. aby oba nájemci vlastně vstoupili do smluv, které měl uzavřené ten, s kým byt mění), ovšem jen tehdy, dají-li k tomu oba pronajímatelé svolení. Pokud pronajímatelé svolení nedají, je třeba věc předložit soudu - ten sice asi rozhodne ve prospěch nájemců, ale až tak za dva, za tři roky.

Ne všechny magistráty jsou zodpovědné
Do prekérní situace se tak dostali ti, kteří žijí v příliš velkých bytech. Jde například o starší lidi v lukrativnějších pražských čtvrtích. Tito lidé po zvýšení regulovaného nájemného zkrátka nemají na to, aby ho z důchodu zaplatili. A protože žijí v příliš velkém bytě, nemají nárok ani na příspěvek na bydlení. Tito lidé by se leckdy rádi přestěhovali do menšího bytu, jenže pokud jim pronajímatel odmítne podepsat souhlas s výměnou, musí jít do bytu se smluvním nájemným - a i když ten bude mnohem menší než byt předchozí, bude zároveň stejně drahý nebo ještě dražší. Magistráty některých měst se zavázaly, obzvláště pokud jde o jejich byty, s výměnou pomoct a zajistit lidem, kterých se tenhle problém týká, vhodné bydlení. Ne všechny magistráty jsou ovšem takto zodpovědné...

 

A na závěr opět několik drobností:

* Ve výpovědi bez přivolení soudu musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení, že nájemce se může proti výpovědi do 60 dnů odvolat k soudu, jinak je výpověď neplatná!

* Výpověď z nájmu, stejně jako všechny podobné dokumenty, musí být doručena - narážíme zde na stejný problém, jako při zvyšování nájemného - není jisté, co ještě soudy uznají jako dostatečné doručení (určitě doručenku) a co už ne.

* I když má pronajímatel právo k výpovědi bez rozhodnutí soudu, nemůže vystěhovat nájemníka osobně - pokud se nájemník vystěhovat odmítne, musí stejně přizvat k pomoci exekutora a požádat soud, aby nařídil exekuci vystěhováním.

* Existuje i řada situací, kdy může pronajímatel dát výpověď jenom s přivolením soudu - vždy si zjistěte, jestli se tato podmínka právě vás netýká! Pokud totiž podepíšete výpověď dohodou, ztrácíte nárok na náhradní ubytování!

* Ve většině případů (hlavně u výpovědí bez přivolení soudu) už nemusí pronajímatel zajišťovat nájemci náhradní byt - stačí přístřeší, a tím je třeba i ubytovna.

* Vlastník bytu nemůže uzavírat podnájemní smlouvu - smlouva uzavřená s vlastníkem bytu je vždy smlouvou nájemní, i když ji nazvete podnájemní. Podnájemní smlouvu uzavírá podnájemce s nájemcem - a nájemce zodpovídá pronajímateli - vlastníkovi - za to, že podnájemce bude smlouvu dodržovat - třeba platit nájemné nebo nahlašovat další členy domácnosti. Výpověď z nájmu by totiž jinak dostal nájemce (a podnájemce samozřejmě s ním).

A na závěr obligátní, ale stále ještě aktuální varování - dávejte si dobrý pozor, co podepisujete! Mnoho věcí lze už nyní upravovat dohodou, tak abyste pak nebyli překvapeni.

Více informací na www.mmr.cz

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Znáte někoho, kdo se ocitl v problematické bytové situaci? Máte Vy sama kde bydlet? Máte nějaké špatné zkušenosti s pronajímateli, nebo naopak s nájemci?
Archivní článek

Reklama