Pozvánka na cyklus seminářů

březen – květen 2005

NESEHNUTÍ Brno – kampaň Ženská práva jsou lidská práva - pořádá čtvrtý ročník cyklu vzdělávacích seminářů, které jsou zaměřeny na získání základních informací a uceleného přehledu o ženských právech, feminismu a genderových studiích.

Přednášejícími budou odbornice (zejména) a odborníci z různých oblastí této problematiky (historičky, právnice, jazykovědkyně, zdravotnice, socioložky-gové, psycholožky-gové ad.).

19. března – Úvod: gender a feminismus

· základní pojmy · tradiční role a stereotypy · mýtus krásy · ženy a muži v jazyce a médiích

· historie a osobnosti feministického hnutí

2. dubna – Násilí na ženách

· základní východiska a nejčastější formy · domácí násilí · obchod se ženami · znásilnění

16. dubna – Mateřství a rodina

· současnost a proměny „normální“ rodiny a mateřství · přirozené těhotenství a porody

· rodiny homosexuálních partnerů

7. května – Rovné příležitosti žen a mužů

· rovné příležitosti v zaměstnání · možnosti sladění pracovního a rodinného života

· rovný přístup ve vzdělání · rovnost v rodině – aktivní otcovství

· rovný podíl na veřejném životě a politice

14. května – Interdisciplinární seminář: Ženy dnes…

· současnost feminismu – směry, cíle, osobnosti · ženská práva v rozvojových zemích

· ženy v náboženství - feministická teologie · ženy a životní prostředí

Semináře se konají v Brně. Je třeba se přihlásit na celý cyklus. Účastnicím-íkům proplácíme polovinu cestovného. Účast je podmíněna včasným doručením přihlášky a složením vratné zálohy 500 Kč na prvním semináři (záloha se vrací na konci cyklu v případě maximálně jedné absence).

Termín uzávěrky přihlášek: 6. března 2005

Vyplněné přihlášky (které na vyžádání ihned zašleme

nebo je najdete na našich webových stránkách) posílejte na adresu:

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Údolní 44, 602 00 Brno

tel./fax: +420 543 245 342, kontaktní osoba: Kateřina Plesková

e-mail: zenskaprava@seznam.cz, http://zenskaprava.ecn.cz

Semináře organizuje NESEHNUTÍ Brno za podpory Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Gender centra FSS MU a Genderového informačního centra Nora. Finančně projekt podpořila holandská nadace MAMACASH.