Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí člověka, která nevzniká z důvodů nemoci. Jedná se o účelnou reakci, která připravuje těhotnou ženu na očekávaný porod. Avšak jiný význam bolesti u porodu se dosud nepodařilo prokázat. Udává se, že porodní bolesti patří k nejbolestivějším zážitkům, které člověka mohou potkat. Je to tedy bolest zbytečná?
Prožitky porodních bolestí jsou velmi individuální. Roli sehrává celá řada aspektů. Závisí na fyzické dispozici a psychické pohodě rodící ženy, význam hrají sociální a kulturní vlivy. Dokonce i jedna žena může každý svůj porod prožívat zcela odlišně.
Účinný postup proti bolestem při porodu dnes očekává většina rodiček, žádají tišení porodních bolestí neboli porodnickou analgezii. V současné době je známo hodně metod a zlepšené techniky porodnické analgezie nabízejí široké možnosti. Metody porodnické analgezie se od sebe navzájem odlišují podle své účinnosti, délky analgetického působení a technické náročnosti.

Je-li metoda porodnické analgezie, kterou si maminka vybrala, správně a ve správný okamžik podána, pak může tišení porodních bolestí, vedle jinak příjemných vlastností, přispět ke snížení porodnických komplikací, jak u ní samotné, tak i u jejího dítěte.

Pro použití metod porodnické analgezie dnes platí tyto základní podmínky: žádná metoda nesmí neovlivnit zdraví matky, neměla by ovlivnit činnost dělohy a nesmí ovlivnit zdraví dítěte a přitom všem by měla být dostatečně analgeticky účinná.

Rozdělení analgetických metod

Nefarmakologické metody

1. Psychologické metody (předporodní příprava, hypnóza, audioanalgezie)
2. Akupunktura, akupresura
3. Elektroanalgezie (TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace)
4. Hydroanalgezie (porod ve vodě, porod do vody)
5. Relaxační masáže
6. Alternativní polohy

Farmakologické metody

1. Celková analgezie
1.1. Inhalační analgezie
1.2. Intravenózní analgezie
1.3. Fytoterapie, aromaterapie

2. Místní analgezie
2.1. Infiltrační analgezie
2.2. Pudendální analgezie
2.3. Paracervikální analgezie
2.4. Epidurální analgezie
2.5. Subarachnoidální analgezie
2.6. Kombinovaná subarachnoidální a epidurální analgezie

Ke každé těhotné a rodičce je nutné přistupovat individuálně. Žena by měla mít z literatury nebo z předporodní přípravy rámcovou představu, jestli bude chtít tišit porodní bolesti, pokud ano, tak se kterou metodou. Porodní sál by měl dnes nabízet takovou škálu metod porodnické analgezie, aby bylo možné uspokojit přání většiny žen.

Ale každá žena, která se původně rozhodla, že bude rodit bez jakéhokoliv způsobu na tišení bolestí, by měla mít jistotu, že pokud bude porod nad její síly, tak si ještě dodatečně může požádat o pomoc.

Občas se setkáváme s případy, že je těhotné ženě připraven porodní plán, v němž je téměř nadiktován postup, že musí porodit bez tišení porodních bolestí. To je zcela chybný postup, neodborně provedený porodní plán. Nikdo nemůže dopředu tušit, jak se bude porod vyvíjet. Ale každá budoucí maminka musí mít jistotu, že když již nebude situaci fyzicky nebo psychicky zvládat, že má alternativní řešení. Ženy, které se po nesprávně provedené předporodní přípravě úzce zaměřily pouze na nefarmakologickou pomoc, které neoplývají velkou účinností, pak bojují s pocitem osobní prohry, když je jim třeba u prodlužujícího se porodu nabízena účinnější analgetická metoda.

Účinnost jednotlivých analgetických metod (v %)
Nefarmakologické metody

Předporodní příprava

Podstatou předporodní přípravy je vytvořit u ženy reflexy, které jsou vázány na porodní proces, jenž ale nevedou k bolestivým prožitkům, nýbrž k aktivnímu soustředění na jiné podněty, zejména dýchání a svalovou relaxaci.

Pod názvem “přirozený” porod nebo “natural childbirth” či “prepared childbirth” se skrývá způsob vedení porodu, kdy se nepodávají bolest utišující prostředky. Smyslem je snaha minimalizovat farmakologické ovlivnění dítěte.

Hypnóza

Metoda je založena na kombinaci silné sugesce a distrakce, izolace od nepříjemného zážitku a koncentrace na jiný, vnesený, podstatně příjemnější zážitek. Hypnóza je časově náročná metoda a vedle senzitivní ženy vyžaduje v této metodě zvláště zkušeného odborníka - hypnotizéra. Hypnóza je z hlediska individuální sugestibility účinná asi jen u 25 % rodiček.

Audioanalgezie

Audioanalgezie zmírňuje nebo potlačuje pocit bolesti změnou aktivity v mozkové kůře. Podstatou je dráždění sluchového centra během kontrakcí přístrojem vytvořeným šumem (použití sluchátek), což je směs všech slyšitelných frekvencí o stejné intenzitě. Metoda vyžaduje potřebné přístrojové vybavení. Jinou možností je použití relaxační hudby, kterou si žena většinou obstará ještě před porodem.

Akupunktura, akupresura

Akupunktury se využívá v Číně a v zemích jihovýchodní Asie více než 5 000 let. Princip spočívá v ovlivňování energie Chi, která protéká 12 kanály nebo drahami spojenými s vnitřními orgány. Účinek akupunktury bývá vysvětlována jak uvolňováním vlastních endorfinů a enkefalinů v organizmu, tak i přímým ovlivněním přenosu bolesti. Někteří odborníci zdůrazňují neúčinnost akupunktury na mírnění porodních bolestí u žen bílé rasy. Její analgetická účinnost u bílé rasy je okolo 5 %.

Elektroanalgezie, transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS)

TENS využívá proměnlivých elektrických stimulů na kůži na obou stranách páteře v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře. Síla proudu se pohybuje od 0-40 mA a frekvence od 40-15 Hz. Uvádí se, že TENS je vhodná zejména při křížových bolestech během porodu. Nástup tohoto druhu analgezie není okamžitý a rozvine se do 40 minut po jeho zavedení. Bolest na hrázi není elektroanalgezií ovlivněna. TENS je neškodná metoda pro matku a plod, ale není příliš účinná, přesto může pomoci navodit nižší spotřebu petidinu (Dolsin) nebo jiných  celkových analgetik. Pokud je analgeticky méně účinná, než se očekávalo, doporučuje se podat epidurální analgezii. Analgetická účinnost je okolo 20 %

Hydroanalgezie

Použití vody u porodu je podrobně popsáno na straně XXX, zde uvádíme pouze obecné rozdělení metod:


- porod ve vodě neboli relaxační koupel
- porod do vody
- kožní obstřiky vodou

Výhody: - jednoduchá 
              - finanční nenáročnost

Nevýhody: - nízká analgetická efektivita.

Provádí: porodní asistentka

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

Reklama