Všechny děti světa touží disponovat vlastními penězi, ale je otázka, kolik, jak často, za co a jakým způsobem jim budou peníze vypláceny.
Kdy?
Je jistě žádoucí, aby se děti naučily tomu, že peníze nepadají samy z nebe a že je nutno s nimi nějakým způsobem hospodařit. To zajistíme, když je budeme dětem vyplácet pravidelně v dohodnutém termínu jako kapesné. Podle schopnosti dětí hospodařit se dohodněte, že kapesné se bude vyplácet buď týdně po menších částkách (to v případě, že vaše ratolest je marnotratník), nebo celkovou částku jednou za měsíc. Když jsou děti zvyklé, že vždy, když potřebují peníze na vlastní útratu, rodič ochotně otevře peněženku, vede to k tomu, že dětské potřeby se zvyšují úměrně nekontrolovatelnosti takto vyplacených peněz.
Kolik?
Výše kapesného pochopitelně závisí na celkové finanční movitosti rodiny, na věku dítěte a na jeho schopnosti peníze obhospodařovat. I když je na tom rodina finančně velmi dobře, měli by rodiče mít na zřeteli, že pro jejich dítě bude vhodnější, aby se jeho hotovost přibližně shodovala s hotovostí ostatních stejně starých dětí. Když dítě budete nepřiměřeně zahrnovat penězi, nebude si jich vážit a mezi ostatními dětmi se bude cítit nepatřičně nadřazené, což je jistě nežádoucí pro další rozvoj jeho osobnosti.
Znám rodiče, kteří vyplácejí svým dětem kapesné řádově v desetikorunách na týden, ale znám i takové, kteří dávají dětem i víc než tisíc korun měsíčně (řeč je o dětech na základní škole). Takto rozdílně finančně situované děti potom mezi sebou cítí nepřiměřené sociální rozdíly, které bohužel samy nemohou ovlivnit. To je věcí rodičů a jejich přístupu.
Jak?
Peníze dětem můžeme vyplácet v hotovosti, což je pro ně asi nejpříjemnější, ale možná ještě lepším způsobem pro výchovu další generace je zakládání kont s omezenou možností výběru, takže dítě si už odmala zvyká na peníze tak, jak fungují ve světě dospělých. A možná, stejně jako dospělý, když nemá hotovost v tu chvíli v ruce a musí si dojít vybrat do bankomatu, rozmyslí si nákup zbytečností.
Za co?
Dítě může dostávat stálé kapesné, ale je možné je i finančně motivovat při nějaké pomoci v domácnosti (hlídání mladšího sourozence, pomoc při velkém úklidu atd.), což je poměrně dobrý způsob, jak dítěti vštípit myšlenku, že peníze je třeba si vydělat, tedy zasloužit nějakou prací. Naprosto není vhodné dítě odměňovat za dobrý prospěch ve škole, protože je nutné, aby si uvědomilo, že dobré známky má pro sebe, nikoli pro rodiče. Aby se tedy naučilo vlastní odpovědnosti ve vztahu ke škole.

Jak odměňujete děti vy? Zúčastněte se naší ankety.