Mí kolegové v redakci usoudili, že jakožto jediná redaktorka-matka mám k pastelkovnému co říci. Marné byly moje argumenty, že už je tomu deset let, co mé děti opustily první třídu, a že by mě spíš zajímalo "pastelkovné" pro středoškoláky, neboť cena jedné průměrné školní aktovky se rovná ceně jedné brožované učebnice angličtiny pro střední školy. Ale budiž, omlouvám se, že jsem si zde na úkor prvňáčků přihřála svou polívčičku, a přistoupím ke kauze "pastelkovného"

Co je to "pastelkovné?"

Jednorázová dávka, která je určena ke krytí mimořádných výdajů rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku. Příspěvek určený na nákup školních pomůcek a potřeb budou dostávat děti nastupující do první třídy základní školy od školního roku 2006/2007. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem nepřesáhne trojnásobek životního minima v předchozím kalendářním roce.

Kdo může podat žádost?

Žádost podává zákonný zástupce nebo osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat, např. pěstoun nebo poručník. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace? Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout Krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.

Jaké jsou podmínky pro nárok? 

Nárok na příspěvek na školní pomůcky má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce podle školského zákona a má nárok na přídavek na dítě za měsíc květen bezprostředně předcházející 1. červnu, v němž dítěti vzniká nárok na příspěvek na školní pomůcky. Nárok na tuto dávku vzniká dítěti přihlášenému k zápisu k povinné školní docházce dnem 1. června, jestliže před tímto dnem nebylo rozhodnuto o odkladu této docházky. Bylo-li do tohoto data rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky, vzniká dítěti nárok na dávku v následujícím kalendářním roce, splní-li výše uvedené podmínky.

Jaká je výše pastelkovného?

Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1000 Kč. Příspěvek na školní pomůcky se poskytuje jednorázově. Dávka náleží dítěti jen jednou. Nárok na dávku zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku ode dne 1.června roku, ve kterém vznikl. Dávka se vyplatí osobě, která má dítě v přímém zaopatření. Je-li dítě v přímém zaopatření více osob, vyplatí se dávka osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se, určí úřad, který o dávce rozhoduje, které osobě dávku vyplatí. Je-li dítě ke dni vzniku nároku na tento příspěvek v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, vyplatí se příspěvek na školní pomůcky tomuto zařízení. Poprvé úřady posoudí nárok na tuto dávku k 1. červnu 2006 a dávku vyplatí v červenci 2006.

Tak to bylo tak zhruba jazykem úředníka a co tomu říkáte vy, milé ženy-in.

Podstoupily jste některá z vás anabázi žádosti o pastelkovné?
S jakými výsledky?
Připadala jste si přinejmenším jako žebrák?
Měla jste chuť někomu říci po vzoru jedné židovské anekdoty: ,,Strčte si to do ..."?

Co se dá za pastelkovné koupit?
Nebylo by lepší přidat plošně školám peníze na pomůcky?
A co vy, rodiče středo- a vysokoškoláků, necítíte se diskriminováni?
Napište mi svůj názor!
Máte-li ke kauze celý příběh, rádi jej uveřejníme. Zašlete jej na adresu: redakce@zena-in.cz nebo marketa.brenikova@zena-in.cz s heslem "Pastelkovné"
Reklama