Myslím, že každý dobrý rodič by si měl hlavně pamatovat, že byl také dítětem. Vzpomínáte si, jak jste se netěšily do školy a jak se tam k vám chovali?

Nedělám si valné iluze o tom, že by to v dnešní době bylo výrazně lepší, ale dnes se můžete sami podílet na změně. A začít můžete ještě o prázdninách. Jak?

Seznamte se s programem „Začít spolu“ (v zahraničí rozšířen pod názvem „Step by Step“)- jeho zásady vycházejí z principu, že rodina je nejzásadnější instituce v životě dítěte a zakládá svou vizi na účinné spolupráci rodičů s učiteli. Jde o alternativní vzdělávací program pro první stupeň základních škol, dává důraz na individuální přístup k dítěti, na partnerství školy, rodiny a komunity v otevřené společnosti. Je orientován na podporu a ochranu práv dítěte v systému vzdělávání. Rodiče se účastní činností ve třídě jako asistenti nebo pozorovatelé. Program „Začít spolu“ prosazuje a umožňuje, aby se do běžných tříd zapojovaly děti se speciálními potřebami – žáci s vývojovými poruchami nebo postižením, děti z etnických menšin, ale i žáci nadprůměrně nadaní a talentovaní.

Zkušenosti s tímto programem v praxi u nás i ze zahraničí naleznete v knize:

Věra Krejčová, Jana Kargerová: Vzdělávací program Začít spolu

Kniha nás seznamuje se všemi principy programu, metodikou, jejich praktickým využitím. Jsou zde shrnuty zkušenosti a rady pedagogů, kteřípodle tohoto programu děti učí.

Myslím si, že kniha je přínosná nejen pro učitele, kteří by rádi změnilidosavadní způsob výuky. Také rodiče, kterýmživot jejich dětí není lhostejný,zde najdou alternativu a poučení.

Zde najdete základní principy programu

A oficiální české stránky programu