Právníci programu GARDE Ekologického právního servisu společně se Sdružením obrany spotřebitelů dnes zažalovali u Městského soudu v Praze českou složku slovenské společnosti SkyEurope Airlines. Dle názoru žalobců se SkyEurope dopouští k újmě spotřebitelů nekalé soutěže, a to formou klamavé reklamy.

Právníci GARDE-EPS a SOS považují za porušení zákona praxi, která spočívá v rozdělení cestovného do několika položek (cena letu, letištní poplatky, poplatek za použití platební karty) a následnou reklamu, opřenou pouze o jednu z těchto položek. Inzerované ceny letenek a skutečné ceny, za které je možné lety realizovat, se hrubě liší. Příkladem může být marketingová akce, ve které  SkyEurope uvádí: „Se SkyEurope nyní můžete letět za mínus 10 Kč.“ Při zakoupení této letenky však cestující musí zaplatit uvedené další poplatky ve výši několika set korun.

Tyto povinné poplatky, jejichž výši se cestující dozví až při rezervaci letu, představují provozní náklady žalovaného, které mu vznikají v souvislosti s poskytnutím služby, a nikoliv náklady cestujících na dodatečné služby. Dle názoru právníků GARDE-EPS a SOS tak neexistuje oprávněný důvod pro jejich vyčleňování z inzerovaných cen letu.

Uvedená praxe se k nelibosti spotřebitelů stala v České republice standardem. Obdobným způsobem jednají všechny velké letecké společnosti, a v návaznosti na ně cestovní kanceláře. Právník GARDE-EPS Filip Gregor nastalý stav komentuje: „Ačkoliv se reklama leteckých společností soustředí na sdělení cen, spotřebitelé nejsou schopni ceny na jejím základě porovnat, protože se nejedná o ceny reálné. Spotřebitelé tak mohou být oklamáni ohledně výhodnosti nabídky jedné letecké společnosti vůči jiným, ale i obecně o výhodnosti letecké přepravy vůči jiným druhům přepravy (železniční, autobusové), kde se námi napadaná praxe nevyskytuje.“

Cílem SOS a EPS je docílit precedenčního soudního rozhodnutí. „Společnost SkyEurope jsme pro žalobu zvolili jednak proto, že její marketingová strategie je na popisované praxi plně postavena, a dále proto, že ze všech leteckých dopravců operujících na našem území působí její reklama jednoznačně nejagresivněji,“ uvádí Ivana Picková, tisková mluvčí SOS. „Alarmující je i snaha společnosti SkyEurope vyčlenit k samostatné platbě poplatek za použití platební karty. Tato protiprávní praxe přímo naráží na oprávnění spotřebitelů používat platební karty u obchodníků zdarma, tak jak to upravují jejich smlouvy o běžném účtu, uzavřené s jednotlivými bankovními ústavy. Účtování tohoto konkrétního poplatku se začíná objevovat i v praxi jiných obchodníků a představuje samostatný právní problém. Podstata tohoto poplatku je sporná i z hlediska rozporu s dobrými mravy, a to bez ohledu na to, zda je v inzerované ceně zahrnut či nikoliv,“ dodává mluvčí SOS Ivana Picková.

Právníci GARDE-EPS a SOS nevylučují právní kroky i proti ostatním leteckým a jiným přepravním společnostem a cestovním kancelářím. V současné době o nepřípustnosti inzerování cen v cestovním ruchu bez souvisejících povinných příplatků jednají se zástupci Asociace cestovních kanceláří ČR.                                                                                                                                   

Projekt Posílení ochrany práv spotřebitelů vytvořením právních kapacit spotřebitelských organizací je spolufinancován z programu Evropské unie Transition Facility, spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Děkujeme za podporu.


Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, webové stránky www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

Reklama