Farmakokinetika je pro mnohé laiky neznámým pojmem, avšak jejím prostřednictvím dokáží lékaři lépe nastavit léčbu hemofilie a přesně stanovit léčebné dávky srážecího faktoru na míru jednotlivým pacientům. Tato metoda léčby je tedy přínosem jak pro pacienty samotné, tak pro zdravotní pojišťovny, které díky ní mohou maximálně zefektivnit hospodaření s prostředky na léčbu hemofilie v ČR.

Dnešní přístup k léčení hemofilie spočívá především v její prevenci. Lékaři zabraňují vážným komplikacím tohoto onemocnění profylaktickou léčbou svých pacientů, při které jsou hemofilikovi podávány chybějící koagulační faktory. Tato terapie je pro nemocného velmi přínosná a dovoluje mu vést plnohodnotný život, avšak jedná se o léčbu poměrně nákladnou. „Zjednodušeně se dá říci, že cílem profylaktické léčby je z těžkého hemofilika udělat hemofilika středního, tedy takového, který nemá spontánní krvácení nebo je má jen minimálně. Tím eliminujeme většinu komplikací, které nenávratně poškozují klouby, vedou k trvalému bolestivému postižení a zkracují život,“ uvádí k tématu důležitosti profylaktické léčby MUDr. Jan Blatný, Ph.D., primář Oddělení dětské hematologie FN Brno.

MUDr. Jan Blatný, Ph.D

Dávkování profylaktické léčby bylo po dlouhá léta určováno pouze na základě tělesné hmotnosti a klinického obrazu hemofilika. Každé lidské tělo ale pracuje trochu jinak a při stejném dávkování se doba, za kterou klesne koncentrace léku pod kritickou hodnotu, může u jednotlivých hemofiliků lišit o dva až dva a půl dne! Proto může docházet k tomu, že někteří pacienti dostávají vyšší dávku, než jejich organismus opravdu potřebuje, a jsou tedy léčeni nadměrně, naopak jiní pacienti jsou z opačného důvodu léčeni nedostatečně. V obou případech pak dochází k neefektivnímu využití léků i nákladů na ně.

MUDr. Jan Blatný, Ph.D

Těmto individuálním nesrovnalostem v dávkách může zabránit farmakokineticky řízená léčba, díky které se hemofilikovi dostává přesně taková dávka léku koagulačního faktoru, kterou potřebuje. Tato léčba, „šitá na míru“ každému konkrétnímu hemofilikovi, se stává novým trendem vedoucím k optimalizaci léčby, který uplatňuje stále více lékařů z hemofilických center v České republice. Pacient díky této metodě získává lepší kontrolu nad svojí léčbou, může si například plánovat své sportovní i jiné aktivity podle toho, kdy je optimálně chráněn, nebo tomu přizpůsobit aplikaci dávky. „Pacient může se svými výsledky pracovat každý den. Najednou má srozumitelnou informaci o tom, za jak dlouho poklesne koncentrace faktoru na nějaké kritické hodnoty, kdy už by neměl dělat rizikové činnosti, případně kdy by už vůbec nebyl chráněný,“ upřesňuje benefity pro pacienty MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

MUDr. Jan Blatný, Ph.D

Pro stanovení správné dávky léku je zapotřebí sestavit farmakokinetický profil pacienta. Celé vyšetření spočívá v sérii odběrů krve, na jejichž základě je sledována farmakokinetická křivka. Podle doporučených postupů se provádí jedenáct až dvanáct odběrů krve v rozmezí 48 až 72 hodin u dospělého, u dětí se obvykle jedná o pět nebo šest odběrů a vyšetření je vhodné opakovat přibližně každé dva roky.

Profil lze sestavit i na základě menšího počtu odběrů, nicméně platí, že čím více odběrů krve bude získáno, tím přesnější farmakokinetické údaje budou získány. V současné době se například pracuje na vývoji metody určení optimálních léčebných dávek založené na populační statistice – na základě sofistikovaného statistického vyhodnocení velkého souboru pacientů lze ke stanovení farmakokinetické křivky uskutečnit pouze dva až tři odběry krve (kdykoliv v průběhu času) a zbytek se matematicky dopočítá. Jedná se sice o odhad, je ale velmi přesný.

MUDr. Jan Blatný, Ph.D

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oddělení dětské hematologie a Centrum trombózy a hemostázy při Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Jan Blatný je hematologem a v současné době primářem Oddělení dětské hematologie ve Fakultní nemocnici Brno, kde se kromě léčby poruch krevního srážení podílí také na diagnostice a léčbě dětské leukémie a solidních nádorů.

Dr. Blatný je koordinátorem Českého národního hemofilického programu, členem výboru společnosti pro Trombózu a hemostázu a členem výboru Pracovní skupiny dětské hematologie České pediatrické a České hematologické společnosti. Spolupracuje rovněž s pediatrickým a perinatálním vědeckým a standardizačním výborem Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných článků a knih.

Reklama