Jednou z oblíbených zábav psychologů je rozdělování života člověka do různých vývojových fází a stádií. Skoro každý trochu významnější odborník na tomto poli si přitom vytvořil vlastní periodizaci, závislou na tom, co on osobně považoval v životě člověka za důležité - Freud vycházel z vývoje sexuality, Piaget z rozvoje myšlení a Erik Erickson z řešení konfliktních situací.

soutěž - citát: potřebujeme

Osm stádií
Podle Ericksona je jedinec v každém životním období vystaven určitému konfliktu, který musí překonat. Pokud ho vyřeší úspěšně, rozvíjí se jako zdravá osobnost, pokud však neuspěje, bude zbytek života trpět psychickými problémy, jejichž řešení bude obtížné. Životních období je přitom osm a nejsou rozdělena rovnoměrně: první rok života, druhý a třetí rok, čtvrtý a pátý rok, šestý až jedenáctý rok, dvanáctý až osmnáctý rok, mladší dospělost, střední dospělost a stáří. Hranice jednotlivých období se přitom mohou u různých jedinců trochu lišit.

Důvěra versus nedůvěra
V prvním roce života řeší dítě konflikt mezi bazální důvěrou a nedůvěrou vůči okolnímu světu. V tomto období je nejdůležitější milující matka, která dává dítěti pocit, že je přijímáno bez jakýchkoliv podmínek, že je milováno prostě proto, že existuje. Nesmírně důležitý je v tomto období oční kontakt a také uspokojování potřeb dítěte. To v dítěti probouzí pocit jistoty a bezpečí, který v pozdějším věku vede v podstatě k optimistickému životnímu postoji. Pokud však matka neplní správně svou roli - je chladná, nebo třeba unavená či nemocná, a proto se dítěti nemůže plně věnovat, vzrůstá v něm pocit nejistoty a úzkosti. Takový člověk pak bude mít tendenci vnímat svět jako v podstatě nepřátelský a ohrožující. Výzkumy ukázaly, že selhání v tomto vývojovém období je charakteristické například pro lidi, kteří se pokusili o sebevraždu.

Autonomie versus stud
Mezi druhým a třetím rokem života se vyhrocuje konflikt mezi autonomií a pocitem studu. Dítě se především učí ovládat své vyměšování, a pokud je rodiči podpořena jeho samostatnost a jsou oceňovány jeho schopnosti, vyrůstá z něj jedinec se zdravou sebedůvěrou a schopností projevit vlastní vůli. Velmi důležité je, aby se dítě v tomto období naučilo říkat „Ne!“ a aby byla jeho přání respektována. Pokud je dítě ponižováno a trestáno, vyvine se u něj pocit studu z vlastní neschopnosti a obava ze selhání. V dospělosti pak bude trpět malou sebedůvěrou a pochybnostmi o sobě, nebude schopno projevit a prosadit svůj názor. Pokud po něm však nebude vůbec vyžadováno sebeovládání a vše se mu bude podřizovat, nenaučí se sebekontrole.

Iniciativa versus vina
Ve čtvrtém a pátém roce života řeší dítě konflikt mezi iniciativou a pocitem viny. V této době je dítě velmi hravé a rádo zkouší nové věci. Samo si vymýšlí hry a rozvíjí se jeho fantazie. Pokud rodiče tuto jeho aktivitu podpoří a ocení, vyroste z něj aktivní člověk, který se nebude ani v těžkých situacích vzdávat. Pokud však rodiče dítě za vlastní aktivitu spíše trestají, vytvoří v něm pocit provinění a takové dítě se pak naučí být pasivním, nedovede se samo pustit do řešení problémů a očekává pomoc z venčí. Hlavní otázkou tohoto období je „Proč?“.

Přičinlivost versus inferiorita
Mezi šestým a jedenáctým rokem se do konfliktu dostávají přičinlivost a inferiorita - tedy jakási méněcennost - při poznávání světa a v kontaktu s vrstevníky. Dítě se v tomto období učí žít ve světě a vlastně zúročuje předchozí stádia. Pokud zažije úspěch a ocenění mezi vrstevníky, získá sebevědomí a bude ve vztahu ke světu aktivní, bude se zajímat a usilovat o poznávání. Pokud však budou mezi jeho zkušenostmi převažovat selhání, stane se uzavřeným, bez zájmu o nové, protože to by ho mohlo ohrozit. Vytvoří se u něj pocit méněcennosti.

Identita versus difúznost rolí
Od dvanácti do osmnácti let života řeší mladý člověk konflikt mezi nalezením vlastní identity a difúzností - tedy jakousi neurčitostí rolí. Jedinec se v tomto období zařazuje do společnosti, hledá své místo ve světě, utvrzuje se v tom, kým je. Pokud se mu to nepodaří, nebude si nikdy jist tím, kdo vlastně je, a bude mít pravděpodobně potřebu vymezovat se vnějšími znaky jako člen nějaké skupiny. Zároveň se sociální rolí si člověk v tomto období dělá jasno i o své roli pohlavní.

Intimita versus izolace
Mladší dospělost přináší konflikt mezi intimitou, solidaritou a izolací. To je období, kdy by člověk měl vyjít ze sebe a vztáhnout se k druhému - já se rozšiřuje na my, jsou navazovány intimní vztahy. Pokud v nich člověk selže, dostává se do izolace a může se stát, že nakonec nebude vůbec schopen intimity, a to i v případě, že bude mít nějaký vztah.

Produktivita versus stagnace
Střední dospělost je obdobím, kdy se do konfliktu dostává produktivita a stagnace. Je to období, kdy jedinec buduje svou kariéru, věnuje se práci i rodině. Je důležité, aby v tomto období dokázal růst - být plodný - ne nezbytně fyzicky, ale i to není zanedbatelné, a tvořivý. Jinak se dostavuje pocit stagnace, ulpívání a zklamání, který může vést i k vyhoření.

Integrita versus zoufalství
Pro stáří je charakteristický konflikt mezi pocitem integrity a zoufalstvím. Pokud člověk uspěje, budou jeho poslední léta naplněna pocitem dobře prožitého života, zapojeností do světa, bude vnímat kontinuitu dalších generací, bude se cítit součástí lidstva. Neúspěch v tomto konfliktu přináší osamělost, smutek a zoufalství, pocit neužitečnosti a opuštěnosti.

Myslíte, že by se na Váš život Ericksonova vývojová stádia hodila? Máte pocit, že jste někdy nějaký z popsaných konfliktů řešila? A uspěla jste, nebo ne?

Reklama