rom

Jedním z problémů, se kterými se naše společnost potýká, je rasismus, obzvláště nenávist k Romům. Cesta nesnášenlivosti a rasových předsudků ovšem není tou správnou cestou.

Mnohem lepší cestou, jak problémy Romů řešit, je například působení mezi romskými dětmi v jejich prostředí a rodinách. Tuto cestu zvolilo Dětské centrum Teen Challenge v Brně. Centrum se nachází na Cejlu, tedy v oblasti, kde v Brně žije velké množství romských (sociálně znevýhodněných) rodin.

Požádala jsem Jitku Opálkovou, vedoucí Dětského centra, o rozhovor.

Mohla byste nám prosím stručně přiblížit vaše centrum?
V rámci Dětského centra pomáháme dětem, které vyrůstají v prostředí sociálně vyloučených komunit. Jedná se především o děti romského původu, jejichž rodiče vedou rizikový způsob života. Vnímáme, že děti potřebují především vytrvalou péči, díky které vykročí z pokřiveného obrazu světa.

Jak vypadá denní program, co všechno dětem nabízíte, co s nimi děláte?
Centrum je otevřeno 4 dny v týdnu. Během dopoledních programů se věnujeme předškolním dětem, které vyrůstají na komerční ubytovně, a také dětem, které bydlí v okolí Centra. Během dvouhodinového programu mají děti rozcvičku, svačinku, čištění zoubků, předškolní přípravu, biblický příběh a hry zaměřené na rozvoj jejich osobnosti. Toto vše, co maminkám z většinové společnosti připadá jako běžný standard, je pro tyto děti výletem do říše divů. Děti z ubytovny do Centra také osobně přivádíme, od září se nám podařilo vytvořit spolupráci s rodiči, kteří se naučili děti po skončení programu vyzvednout.

Pro děti v jakém věkovém rozpětí je tento program určen?
Dopolední program je určen pro děti ve věku 3-7 let, jedná se vždy o děti, které dosud nenavštěvují z různých důvodů předškolní zařízení. Naši činnost nevnímáme jako náhradu školky.

A co odpolední program?
Odpolední programy jsou určeny pro děti ve věku 4-13 let a probíhají od úterý do čtvrtka. Jedná se o tří a půlhodinový blok, který zahrnuje základní hygienu, svačinu, přípravu do školy, biblický příběh, prevenci různých patologií (lhaní, krádeže, závislost na sociálních dávkách, kouření a další drogy).
Během odpoledního programu se také hodně věnujeme výtvarným aktivitám a hrám. Smyslem naší služby je pomoci získat dětem lásku k práci a přijmout ji jako nedílnou součást života. Proto s dětmi pravidelně pečeme a vyrábíme další produkty (adventní věnce, perníčky atd.), které jsou určeny k prodeji. Děti se často ptají, k čemu peníze za prodej použijeme. To je dobrá příležitost k tomu mluvit s dětmi o hospodaření s penězi, platbách nájmu, plýtvání a dalších oblastech, o kterých se doma nic nedozví.

Jaká je kapacita Dětského centra?
Někdy nám připadá, že téměř neomezená. Protože máme k dispozici relativně velké prostory (např. menší tělocvičnu vybudovanou z nadačního příspěvku Pomozte dětem), je kapacita závislá především na lidských zdrojích. Během loňského roku jsme s naším týmem (3 pracovnice v pracovním poměru + 4 dobrovolníci) byli schopni poskytnou zázemí asi 20 dětem. V letošním roce se nám nejprve rozrostl tým dobrovolníků a následně začaly do centra přicházet skupiny nových dětí. V současnosti bývá na programech přes 30 dětí.

Vím, že s dětmi podnikáte i výlety. Jak často takové výlety pořádáte, jaká místa navštěvujete a proč?
Pro děti, kterým v centru sloužíme, je každý výlet velkým dobrodružstvím. Protože chceme děti naučit radovat se z každého dne a hledat krásu v jednoduchých věcech, jsou výlety do přírody jedinečnou možností. Někdy se nám takový výlet podaří i během školního roku, ale především je na tyto dobrodružné výpravy čas o prázdninách. Zrovna v těchto dnech děti hodně spřádají své prázdninové plány a vyzvídají, kam všude se o prázdninách vypravíme. Největším zážitkem je pro ně vícedenní pobyt na Českomoravské vysočině.

Vícedenní pobyt? Můžete nám prosím popsat, jak takový pobyt probíhá, kolik dětí a dospělých se ho účastní, je dětmi placený...? Není problém děti uhlídat?
Díky sponzorovi, který nám zdarma zapůjčí rekreační objekt, pojedeme letos opět se skupinou asi patnácti dětí v doprovodu 5 dospělých vedoucích. Děti přispívají na pětidenní pobyt částkou 100 Kč, pokud ani tohoto není rodina schopna, nevyloučíme dítě kvůli nezájmu jeho rodičů. Na pobyt jezdíme vlakem či linkovým autobusem. Není vždy snadné spíše vyjít s lidmi, se kterými se při svých cestách setkáváme. Na pobyt máme připravený ucelený program se spoustou her, chvil ztišení, výletů a nezbytných táboráků.
Loni jsme na pobytu lovili „perly“ v řece, malovali kamínky, zdobili trička, sbírali borůvky na kynuté vdolky. Děti dodnes vzpomínají na noční hru a na výlet na „Goliášovu horu“. Po začátku školního roku přicházely děti do Centra a nadšeně nám hlásily, že si dnes ve škole povídaly o prázdninách. Byly jediné ze třídy, kdo o prázdninách mohl opustit realitu pavlačového domu.

Zmiňovala jste spolupráci s rodiči dětí. Mohla byste prosím tuto spolupráci přiblížit?
Snažíme se respektovat rodiče jako přirozenou autoritu dětí, ale někdy je to velmi obtížné. Během loňského roku jsme například řešili akutní vyhrocení dlouhodobě neřešených zdravotních problémů. Ve spolupráci s OSPOD (=Oddělení sociálně právní ochrany dětí) jsme začali situaci řešit a dnes vidíme pozitivní změny ve zdravotním stavu dítěte i v přístupu rodičů a jejich péči o děti. Vnímáme, že je potřeba, aby se změna dotýkala celých rodin, a proto v reálném čase připravujeme zahájení služby matkám, a to formou pracovní dílny, kde by mohly získat zdravé pracovní i sociální návyky.

Co vliv okolí? Do centra chodí jen zlomek dětí bydlících v okolí. Nestává se, že starší děti, které centrum nenavštěvují, nabádají „vaše“ děti, aby do centra nechodily? Nelákají je k vyzkoušení alkoholu, cigaret či drog?
Víme, že není v našich lidských silách, být s dětmi všude a vždy. Jsme proto vděčni, že nejsme jediní, kdo se o tyto „naše“ děti stará. Je to především Pán Bůh, který má pro ně naději a nezlomil nad nimi hůl. Naším úkolem zůstává dál přinášet dětem a jejich rodinám naději, víru a lásku.

Počátky centra sahají do roku 2003, tedy 7 let zpátky. To už je doba, u které se dá ohlížet zpět. Můžete prosím zhodnotit, zda vaše práce nese kýžené plody? Daří se „vašim" odrostlým dětem vyhýbat se návykovým látkám? Studují? Pracují?
V roce 2003 začala služba dětem přímo na ulici. Za dobu, kterou se dětem věnujeme, vidíme velký posun především v hloubce naší služby tím, že se dotýkáme více oblastí života dětí (doučování, návštěva psychologa, zájmová činnost). Letos jsme začali sloužit i teenagerům. Některé děti, které vyrostly, již do centra nechodí, ale když je potkávám, vždy se k nám hlásí a vidíme, že úsilí do nich vložené přineslo ovoce. Větší děti začínáme v centru zapojovat do služby předškolním dětem v rámci odpoledního programu. Statut, který touto službou získávají, je pro ně nesmírně cenný.

Plánujete rozšíření denního programu i na další dny v týdnu, tak, aby děti mohly chodit do centra od pondělí do pátku?
V současné době mám pondělí pro teenagery a pátek si necháváme na všechnu potřebnou podpůrnou činnost - administrativa, získávání prostředků, návštěvy v rodinách, příprava programů. Tato všechna práce je nezbytná, aby Centrum mohlo vůbec fungovat. Páteční odpoledne také věnujeme vzdělávání. :)

Je takovýchto Center víc? Nejen v Brně, ale i napříč Českou republikou?
Dětské centrum funguje také v Praze (www.cdmpraha.estranky.cz) - zde je i další rozměr v poskytování přechodné pěstounské péče - a ve Šluknově v Čechách.

Plánujete vznik dalších poboček?
Dětská centra Teen Challenge vznikají vždy jako odpověď na potřeby dětí, za jejich vznikem vždy stojí člověk s vizí a nasazením. S napětím očekáváme růst takových služebníků i z řad mladé generace. Dalším limitem, který je určující i pro nás, jsou finanční prostředky. Jsme vděčni za každého ochotného dárce a sponzora, který považuje za výsadu pomáhat druhým.

Nabízí se tedy otázka, zda mohou i naši čtenáři nějak pomoci? Osobně či alespoň na dálku?
Rádi umožníme každému podílet se na službě dětem. Jednou z možností je finanční podpora (možnost odpisu z daní) buď jednorázovým darem, nebo pravidelným měsíčním příspěvkem. Pokud se jedná o osobní pomoc, budeme vděčni za praktickou službu - upečení dortů k narozeninám, darování školních a výtvarných potřeb a další kreativní nápady.
Číslo našeho účtu je 1101103337/0100.

Moc děkuji za rozhovor a přeji Vám, kromě Božího požehnání, aby se práce s dětmi i nadále dařila!

Reklama