„Ale nechť záměry jejich byly jakékoli, násilí na nich vykonané nebylo proto méně zločinné. Spiklenci k obraně své marně dovolávali se podání země české a měst pražských, upomínek na Římany a jiné slavné národy, kteří se skal shazovali nepřátele obecného dobrého, nebo příkladu Jezabely ukamenované od Židů; skutek jejich nebyl tím méně nehodný. Všecka ustanovení práva psaného a spravedlnosti byla hanebně pošlapána; místodržící byli trestáni pro skutek, jehož nezpůsobili, byli odsouzeni bez výslechu; všecky ochranné záruky obrany byly porušeny proti nim, a jejich žalobcové, jsouce zároveň soudci a stranami, nebyli nijak, jak předstírali později, vykonavateli rozsudku, nýbrž prostými vrahy. Tato vražda, chladně uvážená a podle vykonaná, zahájila povstání způsobem nejžalostnějším a zdála se předem ospravedlňovati ukrutenství, se kterými byla potlačena tři neb čtyři léta později.“

Těmito slovy popsal spisovatel a vlastenec Ernest Denis druhou pražskou defenestraci, která se odehrála přesně před třemi sty osmdesáti devíti lety, 23. května roku 1618 na Pražském hradě, a jíž započalo povstání, které tak tragicky skončilo na Bílé hoře. Ve skutečnosti šlo ovšem již o defenestraci třetí, ta skutečně druhá se odehrála 24. září roku 1483. Strana podobojí se tenkrát převelice obávala o svůj vliv, a provedla proto násilný převrat na Starém i Novém Městě a na Malé Straně. Z okna Staroměstské radnice byl vyhozen purkmistr a na novém městě bylo defenestrováno sedm konšelů - ti však již byli předem ubiti.

Oblíbená kratochvíle
Defenestrace - česky řečeno vyhození z okna - vůbec byla ve středověku a raném novověku oblíbenou kratochvílí. Docházelo k ní většinou tehdy, když se nějaká skupina obyvatelstva vzbouřila a vtrhla do úřadů ovládaných svými nepřáteli. V podstatě se jednalo o jakousi formu lynčování - společně provedené vraždy, které nepředcházel žádný soudní proces. Ke známým světovým defenestracím patří například ta, která se odehrála roku 1383 v Lisabonu - rozzuření občané města tam vyhodil z okna paláce biskupa Doma Martinha. I jeden z vůdců Hugenotů, Gaspard de Coligny, zemřel roku 1572 po vyhození z okna.

V režii husitů
Nejznámější pražskou defenestrací je bezpochyby ta první. Odehrála se 30. července roku 1419. Dav radikálních husitů vedený Janem Želivským při ní vyhodil z okna novoměstské radnice sedm konšelů - pod okny naneštěstí pro dotyčné stál dav držící píky a kopí, a tak konšelé nepřežili.

Do hnoje
K takzvané druhé, ve skutečnosti však třetí defenestraci došlo po smrti císaře Rudolfa II. Jeho bratr Matyáš nehodlal respektovat náboženské svobody český pánů, ba naopak, rozhodl se postupovat ještě tvrději než Rudolf. Protože se zrovna nenacházel v Praze, stali se terčem nespokojenosti stavů jeho dva úředníci - Vilém Slavata a Jaroslav Bořita z Martinic. Tentokrát rozlícení páni uspořádali i jakýs takýs soud, shledali ubohé muže vinnými a spolu s jejich písařem Fabriciem je vyhodili z okna. V tomto případě ovšem měli postižení štěstí - dopadli na hromadu hnoje a celou proceduru tak přežili.

Vyhazování nepohodlných osob oknem se později stalo spíše doménou zločinců - tímto způsobem byl zřejmě zavražděn například Jan Masaryk. Přesto se, především ve variantě mírnější - tedy vyhození na hromadu hnoje - jedná o tradici, kterou by možná nebylo špatné znovuobnovit. Ačkoliv někteří čeští politici vyhození oknem by se zřejmě klidně vrátili dveřmi nedbaje na to, že od hnoje patřičně zapáchají. Takže možná by bylo lepší zůstat u husitských pík.

Koho z českých politiků byste nejradši vyhodila oknem? Na hromadu hnoje, nebo rovnou na píky? Myslíte si, že by návrat k této tradici České republice prospěl? Nebo by si naši politici vybudovali na vyhazování oknem stejnou imunitu, jakou mají na názory občanů?

Reklama