Kdo se domníval, že soudní deportace českých dětí do ciziny po nedávné drastické a medializované kauze dvou sourozenců skončí, musí být zklamán. V září 2006 náchodská soudkyně nařídila předběžně vykonatelným rozsudkem navrácení dvouletého Adriana k otci do Kalifornie - přestože to pro dosud kojené batole s českou státní příslušností bude znamenat těžké psychické i citové trauma a zhoršení zdravotního stavu.

Náhlé odloučení kteréhokoli dítěte od  subjektivně důležité osoby, ke které je vázáno silným poutem, se může projevit psychogenně podmíněnými poruchami spánku a příjmu potravy, pasivitou, sociální stažeností, nezájmem o dění kolem, negativismem, agresí, podrážděností spojenou s narušenou pozorností, smutkem a truchlením. Při vážné a stresující změně dochází s velkou pravděpodobností ke zhoršení zdravotního stavu. Podle znaleckého posudku z oboru psychologie je Adrian citlivý a úzkostný, silně fixován na matku. Závislost na matce je přirozená, odpovídající jeho věku a potřebám a je navíc  posilována chronickým zdravotním handicapem. Ve zprávě ošetřující dětské lékařky se uvádí, že nezletilý má dlouhodobé zdravotní potíže spojené se zažíváním, při nichž nadále zůstává závislý na příjmu mateřského mléka. Kojení se proto jeví jako nanejvýš přínosné. Odloučení od matky by pro něho bylo psychicky velmi traumatizující a lze předpokládat zhoršení zdravotních obtíží i tehdy, pokud by otec dodržel všechna doporučení.

Opatrovnickou soudkyni však neobměkčilo ani to, že pro podezření z domácího násilí bylo otci kalifornskými úřady přechodně zakázáno přiblížit se k matce a že dokonce i česká ambasáda její návrat do Česka doporučila. Prý je matka dospělá a inteligentní žena a musí nést důsledky svého jednání. Paní soudkyně opomněla, že důsledky dopadnou především na dítě. Přitom Úmluva o mezinárodních únosech dětí stanoví v čl. 13, že smluvní stát není povinen nařídit navrácení dítěte, jestliže je vážné nebezpečí, že by návratem bylo dítě vystaveno fyzické nebo duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace. Soudkyně je však přesvědčena, že se tím míní jen případy prokázaného týrání, zneužívání nebo válečný konflikt v zemi, kam má být dítě navráceno. Jak k tomuto výkladu došla, blíže neuvedla. Jisté je, že žádná taková judikatura neexistuje.

Podle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte (nikoliv tedy rodičů nebo jednoho z nich) předním hlediskem při jakékoli činnosti uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Je snad v zájmu dítěte vystavit je těžkému psychického a citovému traumatu s možnými trvalými následky, a navíc zhoršení zdravotního stavu? Přes to všechno stanovila soudkyně u svého rozsudku předběžnou vykonatelnost. Matka se sice může odvolat, ale i když jí krajský soud vyhoví, nebude to nic platné - dítě by už mělo být v Kalifornii a rozsudky českých soudů tam neplatí. Kromě toho újma, před kterou varovali odborníci, již nastane. Pokud matka syna dobrovolně nevydá, hrozí mu podobná exekuce jako sourozencům, kteří  byli před časem násilně odvezeni do Argentiny.

Fond ohrožených dětí eviduje více případů týkajících se vydávání dětí do ciziny, ve kterých Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a zpočátku i soudy trvaly na vydání, i když se o žádné neoprávněné přemístění nejednalo. Jako v případě jedenáctiletého Berta a jedenáctileté Nicol. Jejich osudy si byly blízké v tom, že oba v době rozhodování žili po úmrtí svých matek u blízkých osob v České republice a své otce ani jejich řeč neznali. Bertův otec byl v cizině dokonce zbaven rodičovské zodpovědnosti, Nicolčin byl stíhán za neplnění vyživovací povinnosti, přičemž dcera mu byla v útlém věku tamními úřady odebrána a legálně dopravena do České republiky. Přesto se soud u Berta nerozpakoval nařídit ústavní výchovu (aby se vyloučilo údajné ovlivňování proti otci a on si na něj zvykl).

Obě děti nakonec zůstaly po několikaletém řízení v České republice. Zkažené dětství plné strachu ze ztráty blízkých osob a násilného vyvržení do ciziny jim už nikdo nevrátí. Kdo donutí naše soudy respektovat ustanovení přijatá na ochranu dětí.

předsedkyně Fondu ohrožených dětí

Reklama