Při použití vody z kohoutku nemusíme myslet na její zásobování. Balenou vodu můžeme mít kdykoli a kdekoli po ruce, známe její přesné složení, můžeme si vybrat takovou, která nám nejvíce chutná a prospívá našemu zdraví. To je jen stručný výčet předností obou kategorií vod určených k pití, podívejme se na ně detailněji…

mineral780.jpg

Není voda jako voda!

Požadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody určuje zákon »O ochraně veřejného zdraví« a vyhláška, kterou se stanoví »hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody«. Balená voda je potravinou a zdravotní i jakostní požadavky jsou regulovány zákonem »O potravinách«, konkrétně vyhláškou »O požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úprav«. Pro přírodní minerální vody a minerální vody z přírodních léčivých zdrojů pak platí »Lázeňský zákon« a »Vyhláška o zdrojích a lázních«.

Pitná voda z kohoutku (není potravina)

Zákonem je pitná voda definována jako »veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání«.

Pitná voda pochází z kombinovaných zdrojů povrchových a podzemních vod a pro splnění limitů se upravuje složitými technologickými postupy za použití chemikálií, aby byla poživatelná a zdravotně nezávadná, nakonec se většinou dezinfikuje chlorem, který inaktivuje mikrobiální znečištění. Původ a kvalitu vody zjistíme pouze na webových stránkách výrobců pitné kohoutkové vody. Ovšem kvalitu vody ovlivňuje i kvalita domovních rozvodů. Ze zastaralých vodovodů se mohou do vody uvolňovat nebezpečné látky (například olovo, vanad, baryum nebo fenoly), ale výrobce vody za tyto rozvody pochopitelně nezodpovídá.

Balená voda (je potravina)

Vyhláška rozděluje balené vody na kojeneckou, pramenitou, přírodní minerální a pitnou. Kojenecká, pramenitá a přírodní minerální voda musí pocházet z chráněného podzemního zdroje původní čistoty, zcela bez chemických úprav a dezinfekcí. Nelze tedy do ní přidávat bakteriostatické ani jiné látky (s výjimkou oxidu uhličitého).

Balená kojenecká voda se získává z chráněného podzemního zdroje, jehož vydatnost, složení, teplota a ostatní základní vlastnosti musí být ustálené v mezích přirozeného kolísání. Kojenecká voda splňuje nejpřísnější hygienické normy, nesmí být upravována žádným způsobem s výjimkou ozařování UV zářením a sycení oxidem uhličitým (v tomto případě musí být hodnota pH vyšší než 5). K dalším zásadním kritériím, která musí tato voda splňovat, patří obsah dusičnanů (max. 10 mg/l) nebo celkový obsah minerálních látek (nejvýše 500 mg/l).

Balená pramenitá voda pochází z chráněného podzemního zdroje, jehož vydatnost, složení, teplota a ostatní základní vlastnosti musí být ustálené v mezích přirozeného kolísání.
Obsah dusičnanů nesmí překročit 25 mg/litr, celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l.

Balená přírodní minerální voda má prokazatelné fyziologické účinky na lidský organizmus. Průkaz fyziologických účinků je jedním ze zásadních rozdílů mezi minerální a pramenitou vodou. Ale pozor, přírodní minerální voda má blahodárné účinky, nikoliv léčebné – na rozdíl od minerální vody z přírodních léčivých zdrojů, zabalené do spotřebitelského obalu (balená přírodní léčivá voda). Ta pochází ze zdrojů s prokazatelnými léčivými účinky, které se používají také při léčebné pitné kúře v českých lázních a většinou jsou to zdroje silně mineralizované.

Balená pitná voda podléhá stejným požadavkům na kvalitu jako voda ve vodovodní síti. Na její výrobu nemusí být použita podzemní voda, lze ji získávat z jakéhokoli vodárenského zdroje a upravovat stejně jako vodu kohoutkovou.

Přednosti balených kojeneckých, pramenitých a přírodních minerálních vod:

  • pochází z jasně určených chráněných a nekontaminovaných podzemních zdrojů,
  • podmínkou pro jejich povolení je stabilní složení, které se pravidelně kontroluje,
  • od zdroje až po hotový výrobek mají původní bakteriologickou čistotu bez chemických úprav a dezinfekcí,
  • jsou potravinou a vztahuje se na ně potravinové právo, stejně jako na jejich výrobu, značení a kontrolu,
  • podléhají přísnějším limitům, například pro obsah dusitanů a organických látek, a z těchto limitů není možné udělit výjimku,
  • přirozenou součástí minerálních vod jsou látky prospěšné pro lidský organizmus,
  • stálé složení stejně jako původ vody se uvádí na etiketě výrobku, takže přesně víme, co pijeme,
  • výrobce garantuje kvalitu po celou dobu minimální trvanlivosti,
  • můžeme si vybrat z různých druhů a značek podle své chuti, zdravotního stavu a věku,
  • výrobek můžeme mít kdekoliv a kdykoliv po ruce k zajištění pitného režimu.

Od vrtu ke spotřebiteli

Využívání zdrojů přírodní minerální vody podléhá povolení a je přísně limitováno množstvím možného odběru vody i minimální hladinou ve zdrojích, aby tyto zdroje zůstaly zachovány i pro budoucí generace. Každý uživatel má povinnost zajistit kontinuální sledování zdrojů, to znamená vybudovat automatický měřící systém, osadit kalibrované průtokoměry, tlakové a teplotní sondy, zabezpečit přenos dat většinou pomocí optických kabelů. Měření se provádí v pětivteřinových intervalech a data jsou předávána Českému inspektorátu lázní a zřídel, který sleduje čerpání přírodních minerálních vod a kontroluje dodržování stanovených limitů.

Konkrétní příklad (přírodní minerální voda Mattoni)

Tato minerální voda se tvoří v hloubce od 125 do 230 metrů. V první fázi zrodu sestupuje voda ze svahů Doupovských hor, Krušných hor a Karlovarské vrchoviny, v další fázi
se na Oháreckém zlomu voda smísí s juvenilním (pocházejícím z vnitřku země) oxidem uhličitým, který proniká od jihu z Doupovských hor, a proplyněná voda tak získá svoji mineralizaci.

Z vrtů je přírodní minerální voda čerpána ponornými nerezovými čerpadly, řízenými dálkově frekvenčními měniči tak, aby bylo možné plynule nastavit požadovaný čerpaný průtok. Z minerální vody je prostou filtrací odstraněno přítomné železo, které by způsobovalo sediment v láhvi.

Přírodní minerální voda je dopravena čerpadly nerezovým potrubím do akumulace minerální vody, která slouží jako zásobní kapacita pro jednotlivé stáčecí linky. Z akumulačních nerezových tanků se minerální voda dopravuje nerezovým potrubím a čerpadly k jednotlivým plnícím linkám.

Ve stáčecím uzavřeném bloku se poté plní a uzavírají láhve. Čerstvě naplněné PET láhve s minerální vodou Mattoni jsou po označení a kontrole transportovány do balícího stroje. Skleněné láhve jsou baleny do plastových přepravek. Po finální kontrole kvality nastoupí na cestu ke spotřebitelům. Každá láhev, každá přepravka, každá paleta, které vyjedou ze závodu, jsou díky kódům pečlivě evidované, na cestě za svými spotřebiteli sledované a zpětně dohledatelné. Doprava výrobků je zajišťována za dodržení hygienických požadavků v přepravních prostředcích chráněných proti povětrnostním vlivům.

Reklama