V rámci mezinárodního projektu spolupráce For Women In Science (Pro ženy ve vědě) budou již podruhé v České republice udělena Stipendia L'ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě. Udělení stipendia probíhá s podporou České komise pro UNESCO a Akademie věd ČR. Jeho cílem je prosazovat ženy ve vědeckém výzkumu a podílet se na vytváření nových vědeckých profesionálních možností žen po celém světě.

V roce 2007 budou udělena nejvýše tři stipendia - každé ve výši 180 000 Kč českým ženám pracujícím ve vědeckém výzkumu v oblasti živých a/nebo materiálních věd, věkový limit je 35 let. Cílem stipendia je finančně pomoci vědeckým pracovnicím realizovat nadějný vědecký výzkum s tím, že způsob využití stipendia je plně v kompetenci příjemkyň.

V roce 2006 stipendia obdržely:
doc. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D., proděkanka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Stipendium získala za vysoce odbornou práci o problematice vlivu tlaku na reologické chování PIM materiálů. PIM (Powder Injection Moulding) je způsob produkce kovových a keramických výrobků využívající technologii zpracování polymerních materiálů - injekční vstřikování.

doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., působí na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Oceněna byla za studium metabolických poruch, ponejvíce diabetu mellitu („cukrovky“). V posledních letech se její zájem profiloval na výzkumu patogeneze pozdních diabetických komplikací – zejména diabetické nefropatie, úlohu genetické variability při jejich rozvoji a zejména možnosti jejich časné predikce.

Třetí oceněnou ženou byla doc. Ing. Tetyana Ostapchuk, Ph.D., která pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. Objektem jejího výzkumu budou takzvané „smart materials“ neboli  „chytré materiály“, ze kterých se vyrábějí třeba „chytré“ karty, součástky mobilních telefonů, počítačů, tiskáren, mikrofonů, fokusační mechanizmy ve videokamerách a fotoaparátech, ultrazvukové přístroje pro ošetření pacientů v nemocnicích a mnoho dalších.  Z nich si ale vybrala pravě ty, které jsou ekologicky nezávadné, technologicky nenáročné, nejvíce slibné, ale i ne zcela prozkoumané kvůli náročnosti požadovaného experimentu.

Komise
Žádosti o stipendia bude hodnotit komise, jejíž předsedkyní je Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., členka Vědecké rady Akademie Věd a předsedkyně České komise pro UNESCO, dalšími členy jsou např. místopředsedové AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. a Ing. Pavel Vlasák, DrSc., vedoucí tajemník České komise pro UNESCO Ing. Pavel Škoda a generální ředitel L'ORÉAL Česká republika Jean-Charles Bondy.

- Další informace, včetně formulářů přihlášek, získáte na www.prozenyvevede.cz.
- Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2007
- Vybrané příjemkyně stipendium obdrží na slavnostním veřejném udělování stipendií v lednu 2008.

S využitím tiskového materiálu.

Pracujete ve vědeckém oboru? Nebo jste v něm někdy pracovala? Či to plánujete? Myslíte si, že jsou u nás vědečtí pracovníci dostatečně placení? A že je do vědy investováno odpovídající množství financí? Nebo by stát měl investovat víc? Nebo naopak míň? Zažádáte si o stipendium?

 

Reklama