Tento rok nás čeká spousta změn, včetně změn důchodového pojištění nebo změn týkajících se sirotčích důchodů. Zda jsou tyto změny k lepšímu, nebo horšímu, posuďte samy.

Vdovský/vdovecký důchod

peníze

Od 1. 1. 2012 dochází ke zrušení ustanovení o jednorázové výplatě 12 měsíčních splátek důchodu, na které dosud měla vdova nebo vdovec nárok ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod při uzavření nového manželství, tzv. odbytné.

Současně se od nového roku zkracuje doba stanovená pro opětovný vznik nároku na vdovský a vdovecký důchod, a to z nynějších pěti let na dva roky. Tato nová úprava se bude týkat občanů, kterým vznikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. 12. 2011. U důchodů, na které nárok vznikl před 1. lednem 2012, se pro účely opětovného nároku uplatní dosavadní příznivější pětiletá lhůta. A to i za situace, že k zániku původního nároku dojde až po 31. 12. 2011.

Pro splnění podmínek pro nárok na vdovský/vdovecký důchod nově postačí, pokud zemřelý manžel/manželka splnil podmínky nároku na předčasný starobní důchod. Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (zahrnuje i předčasný starobní důchod) anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce za stejných podmínek jako vdova.

Sirotčí důchod

Rovněž v oblasti sirotčích důchodů dochází ke změnám. Pokud bylo nezaopatřené dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy nebo do společné výchovy manželů, vzniká dítěti nárok na sirotčí důchod i po osobě, která nebyla rodičem nebo osvojitelem.

Jestliže již dítě pobírá sirotčí důchod po rodiči a vznikne mu nárok na sirotčí důchod po zesnulé pečující osobě stejného pohlaví, jako byl rodič, náleží mu pouze jeden důchod, a to ten vyšší.

Pro splnění podmínek pro nárok na sirotčí důchod nově postačí, pokud zemřelý splnil podmínky nároku na předčasný starobní důchod.

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti, i tehdy, pokud zesnulá osoba sice nesplnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, ale získala alespoň polovinu této doby. Délka potřebné doby pojištění se přitom zaokrouhluje na celé dny dolů.

Zdroj a více informací: www.cssz.cz