Nabyla jsem dojmu, že za určitých podmínek se vyplatí stát podvádět. Pokud bydlíte v obecním bytě a nechcete být vystěhována, rozmyslete si dobře sňatek s mužem, který vlastní nějakou nemovitost. Nebo se alespoň připravte na kolotoč nepříjemností

Nevěříte? Tady je jeden případ za všechny.

house

Andrea bydlí v obecním (magistrátním) bytě v Praze. Po rozvodu se dohodla s bývalým manželem, že v bytě zůstane se dvěma dospívajícími dětmi a on se odstěhuje a odhlásí. Tak to bylo zaneseno v rozsudku a také se stalo.

Po několika letech se Andrea seznámila s mužem, kterého si vzala. Protože chtěla mít v pořádku záležitosti kolem bytu, sňatek a změnu jména nejprve nahlásila u správcovské firmy. Byla to čistě formalita, kvůli placení služeb za čtyři osoby. Při žádosti o změnu v nájemní smlouvě ale narazila na problém.

Současný manžel vlastní chalupu. To, že se jedná o rekreační objekt, vzdálený 150 km od Prahy, že jako nemovitost nabytá před trváním manželství, nespadá tedy do SJM  a v současné době je určena k prodeji, nikoho nezajímalo. Ani to, že čtyři lidé by se do chaloupky nevešli, děti by musely změnit školy a manželé odejít ze stávajícího zaměstnání. Úřední šiml zařehtal mocně. Podle vyhlášky by šlo u narušení nájemní smlouvy, což je důvod k vystěhování.

To se Andree samozřejmě nelíbilo. Proč má být trestána za to, že zlegalizovala svůj vztah? Přišlo jí to absurdní. Celou dobu je řádnou nájemnicí bez sebemenších problémů, a teď by měla opustit svoji práci, vzít děti ze škol a odejít bydlet na vesnici proti své vůli? Kdyby bývala žila s partnerem jen na „psí knížku“, nikdo by se tím nezabýval. To přece nemá logiku

Nakonec se úřednice slitovaly. Manželé museli písemně doložit, že jsou pracovně vázáni v Praze, a přidat potvrzení od obce, v níž se nemovitost nachází, že je užívána výhradně k rekreačním účelům.

To byla anabáze, která trvala dva měsíce a neměla jasný výsledek. Bylo by vystěhování opravdu tak jednoduché? Jak by probíhalo v praxi, kdyby se úředníci rozhodli, že manželé musí byt vyklidit, neboť teoreticky mají kde bydlet?

Jak je to podle Občanského zákoníku

§ 711 Obč. zákoníku

Pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně. Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:

  • jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě
  • jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu
  • má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt
  • neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas
  • jde-li o byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba; toto ustanovení se nepoužije, pokud nájemce dovršil 70 let věku.

Výpověď musí být nájemci doručena. V písemné výpovědi musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení nájemce o možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. Nájemce je povinen byt vyklidit do 15 dnů ode dne zajištění přístřeší. Pokud nájemci podle tohoto zákona přísluší bytová náhrada, je ji pronajímatel povinen zajistit

Má-li nájemce právo na náhradní byt nebo na náhradní ubytování, je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování.

Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě šedesáti dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu.

Pro jistotu jsem se ještě zeptala JUDr. Jana Křečka

Pokud bydlím v obecním bytě, může být vlastnictví rekreační nemovitosti důvodem k výpovědi z bytu?
V soudní praxi jsou rozpory. Pokud prokážete, doložíte, že nemovitost, domek, chata či chalupa je užívána výhradně k rekreačním účelům, většinou to nebývá dostatečným důvodem k výpovědi. Ale jak jsem řekl, vede se řada sporů. Pokud budete mít domek někde na Slapech, nebo v bezprostřední blízkosti města, bude to složitější a výpověď můžete dostat.

Pokud tedy tu výpověď dostanu, byť by se mi zdála absurdní, jak mám postupovat dál?
Podat proti tomuto rozhodnutí žalobu na určení neplatnosti výpovědi. Musíte ji podat písemně k soudu ve lhůtě stanovené zákonem.

Už jste se s podobnými případy setkal v praxi?
Takové spory řeším velmi často. Někdy bývá pro klienta velmi obtížné dokazovat, že objekt užívá pouze k rekreačním účelům. Zvláště v případě, který jsem již uvedl. Pokud se jedná o nemovitost v okolí Prahy, nebo třeba o luxusní rezidenci určenou k trvalému bydlení.

Přihlíží se k lokalitě, stavu nemovitosti, její rozloze, dopravní dostupnosti atd.

Ale to je samozřejmě případ od případu.

Čtěte také:

Reklama