Nepominutelný dědic

Institut nepominutelného dědice znamená, že zůstavitel si ve svých pořízeních pro případ smrti (závěť, dědická smlouva) nemůže libovolně činit, co se mu zachce, nýbrž je povinen přenechat zákonný díl svým dětem. 

Zákon označuje za nepominutelné dědice děti zůstavitele. V případě, že nedědí (např. protože došlo k jejich vydědění), pak jsou jimi jejich potomci (vnoučata zůstavitele). Nepominutelnému dědici náleží povinný díl z pozůstalosti. Výše tohoto dílu se liší podle toho, zda se jedná o zletilé dítě či nezletilé. V případě zletilého se jedná minimálně o jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu (tj. musí dostat minimálně jednu čtvrtinu z toho, co by dostal, kdyby dědil ze zákona). Pokud jde o dítě nezletilé podíl představuje minimálně tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu.

las.jpg
Foto: Shutterstock

Pro názornost si dané předveďme na příkladech:

Příklad 1

Sestrám Lucii (20 let - zletilá) a Anně (16 let - nezletilá) zemřela matka. Otec se s matkou rozvedl před 10 lety, matka nové manželství neuzavřela. Předmětem dědictví jsou pouze finanční prostředky ve výši 1.000.000 Kč. Matka zemřela bez závěti.

Řešení

Dle zákonné posloupnosti dědí v první třídě dědiců zůstavitelovy děti a manžel zůstavitele. V našem případě pouze Lucie a Anna. Každá ze sester proto po své matce zdědí 500.000 Kč.

Příklad 2

Matka sester Lucie a Anny sepsala závěť, v níž svému příteli Lukášovi odkázala 100.000 Kč.

Řešení

Přítel Lukáš zdědí na základě závěti 100.000 Kč. Dcera Lucie (zletilá) zdědí na základě zákonné posloupnosti v rámci první třídy dědiců 450.000 Kč a stejně tak dcera Anna (nezletilá). Ohledně 900.000 Kč totiž zůstavitelka v závěti nic nepíše, a proto se postupuje podle zákonné posloupnosti.
Dcera Lucie v souladu s ustanovením zákona získala minimálně 1 svého dědického podílu (jedná se o hodnotu v minimální výši 1 z 500.000 Kč, což je 125.000 Kč) a dcera Anna získala minimálně 3 svého dědického podílu (jedná se o hodnotu v minimální výši 3 z 500.000 Kč, což je 375.000 Kč).

Vydědění

Občanský zákoník stanovuje důvody, pro které lze nepominutelného dědice v jeho právu na povinný díl zkrátit, anebo jej zcela vyloučit. Lze tak učinit výslovně a nebo mlčky. 

K vydědění je třeba naplnit jeden z níže uvedených důvodů, přičemž tento důvod nemusí být výslovně uveden:

1. neposkytl zůstavitelovi potřebnou pomoc v nouzi,
2. neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem,
3. byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,
4. vedl trvale nezřízený život,
5. je marnotratný nebo zadlužený.
Jestliže není žádný z těchto důvodů dán, pak má nepominutelný dědic právo domáhat se svého práva na povinný díl u soudu.

Příklad 3

Matka sester Lucie a Anny sepsala závěť, ve které svému přítelovi Lukášovi odkázala 625.000 Kč, zároveň zůstavitelka vydědila svou dceru Lucii, neboť jí neposkytla potřebnou pomoc v nouzi.

Řešení

Dle vůle zůstavitelky přítel Lukáš zdědí 625.000 Kč a dcera Anna zdědí na základě zákonné posloupnosti 3 svého povinného dílu ve výši 325.000 Kč. 

Nicméně pokud dcera Lucie namítne, že pro její vydědění nebyl dán právní důvod, podá v soudem stanovené lhůtě žalobu k soudu a své tvrzení prokáže, pak bude dědictví přítele Lukáše zmenšeno o částku 125.000 Kč, neboť ta představuje povinný díl dcery Lucie.

Závěr

V případě neoprávněného vydědění nepominutelného dědice, má tento potomek po vyvolání sporu o dědické právo možnost podat žalobu k soudu, a tím hájit svá práva na svůj povinný díl.

Pokud i vy potřebujete právní radu, můžete se obrátit na právní poradnu verdikto.cz.

Téma pro Vás zpracovala JUDr. Bc Monika Ježková ve spolupráci s právní poradnou Verdikto.

logo-transparent.png

Reklama