Slovíčko gnose je odvozeno z řeckého gnosis - známost, poznání. Nejedná se ovšem o nějaký jednotný filosofický či náboženský směr, ale spíše o řadu škol. Zakladatelem jedné z nejprestižnějších byl Valentinos – muž, kterého si čas od času někdo splete se svatým Valentýnem. Je pravdou, že i on měl v církvi vysoké postavení – podle některých autorů se dokonce mohl stát římským biskupem – tedy papežem, jeho učení však bylo nakonec označeno za herezi a oficiálními kruhy odmítnuto.

Žák žáka Pavlova
Valentinos se narodil někdy kolem roku 100 po Kr., pravděpodobně v Phrebonisu v nilské deltě, a studoval v Alexandrii. Tam načerpal znalosti od takových filosofů, jako byl gnostik Basilides nebo helenistický žid Philo Judaeus. Patřil k těm, skrze jehož učení pronikal do křesťanství helénský platonismus. Valentinovi žáci odvozovali jeho učení od Theoda, který měl být učedníkem Pavla z Tarsu. Theodas prý předal Valentinovi skrytou - tedy esoterní - moudrost, kterou jeho učitel obdržel tajně přímo od Krista. Předávání skryté moudrosti – mystického zasvěcení – bylo vůbec mezi gnostiky všech zaměření populární činností.

Papež, heretik nebo blázen?
Valentinos učil nejprve v Alexandrii a do Říma přišel asi v roce 136, za pontifikátu papeže Hygina. Setrval i za pontifikátu Aniceta. Po skonu tohoto muže měl roku 143 sám kandidovat na papežský stolec, neboť si svou moudrostí a hledáním pravdy získal přízeň mnoha mužů, jeho učení se však už příliš odchylovalo od dogmat tehdejší církve, a nakonec prý těsně hlasováním neprošel. Podle tradice prý zklamaný Valentinos odešel na Kypr, a tam učil až do své smrti v někdy v letech 160-161. Za kacířské bylo však jeho učení prohlášeno, alespoň podle dalšího heretika Tertulliana, až v roce 175, kdy už ho Valentinos nemohl osobně hájit. Někteří autoři ovšem tvrdí, že Valentinos se odklonil od pravého učení církve až po té, co prohrál papežskou volbu, a že ho vedla uražená ješitnost. Podle dalších dokonce zešílel po ztroskotání na Kypru, a až po té začal kázat z církevního hlediska bludy.

multi-tabs 1. - láska

Sečtělí hledači pravdy
Valentinos neuznal výběr písem, která byla v jeho době pokládána za základ Nového Zákona, a sestavil vlastní soubor svatých knih, do nějž zařadil i některé z apokryfů. On sám i jeho následovníci ve vzdělanosti a kulturním i duchovním rozhledu převyšovali mnohé své odpůrce, proto slavili nemalý úspěch i mezi pohanskými vzdělanci. Ostatně autorem v posledních letech čas od času citovaného Filipova evangelia je patrně hebrejský křesťan z okruhu valentinské gnose a Valentinovi samému je připisováno autorství takzvaného Evangelia pravdy z Nag Hammadí.

Zlí andělé
Základem Valentinova učení, vycházejícího z platonismu, je oddělení světa idejí (pleroma) od světa jevů (ketoma). Nejvyšším principem je Logos, z něhož vychází patnáct dvojic duchovních bytostí (eonů). Ti vytvářejí duchovní sféru. Tvorstvo světa, stvořené demiurgem (zlým stvořitelem, který bývá někdy ztotožňován se starozákonním Hospodinem), se do této duchovní sféry touží dostat, neboť lidé obsahují nejen stvořenou hmotu, ale i prvek duchovní. Aby se duše oprostila od těla a po smrti mohla projít říšemi nepřátelských mocností, je nutné člověka zasvětit do pravého poznání (gnose), které mu umožní odolat demiurgovým zlým andělům a dostat se do říše světla

Víte, co je to gnose? Četla jste dílo nějakého gnostika? Znáte jména nějakých gnostiků kromě Valentina? Je Vám gnostické učení blízké, nebo Vám vůbec nic neříká? A nebo je pro Vás naprosto nesrozumitelné?

Reklama