Dnes, 20. listopadu si připomínáme osmnácté výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte. Úmluva o právech dítěte byla Valným shromážděním OSN jednomyslně přijata 20. listopadu 1989. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993. Úmluva práv dítěte například ve svém 19. článku říká, že dítě nesmí být týráno, zanedbáváno, ani sexuálně zneužíváno. Přesto se tak v 1 až 2 % dětské populace bohužel stále děje.

Cílem úmluvy je kromě jiného zajistit, aby v co nejširším dosahu byla uznána přirozená důstojnost, rovná a nezcizitelná práva všech dětí, kteří mají právo žít ve svobodě, spravedlnosti a míru.

Úmluva podporuje a zajišťuje dětem a rodinám jejich práva bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Děti mají dle úmluvy nárok na zvláštní péči a pomoc, rodina je pro ně základní jednotka společnosti fungující pro zajištění blaha dětí i dospělých. V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti by mělo dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.

„Chraňme naše děti, dbejme úzkostlivě dodržování jejich práv a nebuďme lhostejní k jejich trápení! Udělejme vše, co je v našich možnostech, aby oprávněný zájem dítěte byl vždy na prvním místě tak, jak je deklarováno v článku 3 Úmluvy, kde se píše, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.

Reklama