Futurologové jsou jakýmisi moderními věštci a proroky. Své teze ovšem obvykle nezakládají na vizích a zjeveních, ale na sociologických a psychologických výzkumech a na sledování vývojových trendů ve společnosti - ne že by při tom dosahovali lepších výsledků než zmiňovaní proroci, ale připadají si tak jaksi vědečtěji. V poslední době se mezi futurology stal populárním pojem „informační věk“. Jeden z těchto novodobých jasnovidců, Alvin Toffer, tvrdí, že se jedná o jakousi „třetí vlnu“ ve vývoji lidstva, která bude mít stejně zásadní důsledky jako neolitická a průmyslová revoluce.

Pád průmyslové společnosti
Když se mluví o informačním věku, klade se jeho začátek obvykle do 90. let minulého století, kdy došlo k rozmachu internetu. Ve skutečnosti se však začala průmyslová společnost hroutit už zhruba od poloviny 60. let. V té době zanikaly v kapitalistických zemích řady velkých průmyslových komplexů a s rostoucí vlnou nezaměstnanosti, podpořenou přílivem emigrantů z chudších zemí, se razantně zhoršila sociální situace většiny obyvatelstva.

Manželství se stává přežitkem
Ačkoliv nám stížnosti mravokárců na zhoršující se mravy mohou připadat jako prázdná slova, sociologické výzkumy jim dávají za pravdu. Vzrostla zločinnost, centra některých velkoměst nejbohatších zemí světa se stala kvůli vandalismu, gangům a výtržnostem prakticky neobyvatelná, a prudce se zrychlil rozpad tradiční velké rodiny, v níž žilo i několik generací pospolu. Ve vyspělých zemích klesla porodnost natolik, že jim začalo hrozit vylidnění - následný příliv přistěhovalců pak zasáhl celou společnost. Snížil se počet uzavřených manželství, zvýšilo se procento rozvodů a dětí narozených mimo manželství. Například ve Spojených státech je nemanželské každé třetí dítě a ve Skandinávii každé druhé.

Institucím se nedůvěřuje
Výrazně také klesla důvěra občanů ve státní instituce - zatímco na konci 50. let důvěřovala vládě většina obyvatel Spojených států a Evropy, na počátku 90. let už to byla jen malá menšina. Mění se také styl vzájemného soužití a spolupráce mezi lidmi. Navazované vztahy jsou krátkodobější, povrchnější a méně závazné, dlouhodobější vazby pak vznikají v menších a uzavřených skupinách. Internet umožňuje komunikovat napříč hierarchiemi a národy, je do značné míry anonymní a na rozdíl od jiných médií obtížně cenzurovatelný.

Tvořivá zkáza
Jednou ze zásadních příčin nastupujících změn je tedy rozvoj informačních technologií, a tím i jiné pracovní uplatnění velkého procenta lidí - je čím dál tím více duševní práce a méně práce tělesné, což mimo jiné umožňuje i mnohem vyšší zaměstnanost žen mimo domácnost, a to dokonce i matek, hroutí se tradiční, v éře humanismu a především v měšťácké společnosti 19. století vytvořené chápání „tradiční" role muže a ženy, mizí význam rodiny. S rozvojem antikoncepce a s prodloužením lidského života přestává i v životě ženy hrát takovou roli rozmnožování. Bortí se prakticky všechny formy autority, ztrácejí význam národy. Společnost je rovnostářštější a svobodnější, ale jak říká Joseph Schumpeter, jde o tvořivou zkázu, protože se zároveň rozpadají a zpovrchňují i mezilidské vztahy.

Informační věk nám zkrátka přináší, kromě řady výhod v podobě větší svobody a rovnoprávnosti, i řadu nevýhod - a nejedná se už jen o stížnosti starší generace, ale o výzkumem podložená fakta. Roste individualismus, lidé jsou méně zakotveni v nejrůznějších strukturách. Zároveň tak ale klesá vědomí zodpovědnosti za dění kolem nás. Pro lidstvo ovšem není přirozený stav všech proti všem. A tak někteří futurologové vidí východisko v takzvané „retrospekci individua“ - tedy v jakési nové morálce, která nebude diktována autoritami, ale která bude vyrůstat z nitra každého jednotlivce a z jeho přijetí osobní zodpovědnosti za sebe i dění kolem sebe.

S využitím knihy Velký rozvrat, Francis Fukuyama.

Máte pocit, že žijete v informačním věku? Že Vám internet přinesl víc svobody a rovnosti? Důvěřujete „institucím"? Žijete v „tradiční rodině“? A co si pod tímto pojmem vůbec představíte? Řídíte se nějakou vnější autoritou, nebo si o tom, co je dobré a co je špatné, rozhodujete sama? Připadáte si zodpovědná za společnost a svět?

Reklama