Tento den skloňujeme ve všech pádech jméno svatého Valentýna, původem Římana, patrona všech zamilovaných. Mě však v souvislosti s tímto jménem napadá i jiná stejnojmenná historická postava, a to od nás, z rodu Přemyslovců.

Tato historická postava není možná tolik propíraná, ovšem v dobách naší dávné historie je neméně významná - možná až tajemná.

Valentýn Hrbatý (psáno též Valentin)

Kousek od naší redakce, na Karlově náměstí, se nachází Faustův dům. Dennodenně kolem něj projíždím nebo procházím a v duchu si vybavuji legendu o Faustovi. Tento dům je však opředen více legendami, nejen tou o ďáblovi, kterému Faust upsal svoji duši.
Tento dům je úzce spjat i s legendární dynastií Přemyslovců, tedy abych byla přesnější, s vedlejší větví přemyslovské dynastie, která vymřela po meči roku 1521.
Jak známo, hlavní linie Přemyslovců vymřela roku 1306 Václavem III., který byl úkladně zavražděn v Olomouci, ovšem už od dob Přemysla Otakara II. existovala v této dynastii také větev nemanželská, neméně významná. A zde byl posledním zástupcem rodu Přemyslovců Valentýn Hrbatý.

Zlomený meč

Poslední zástupce tohoto rodu Přemyslovců zemřel 13. listopadu 1521 na svém hradě Ratiboři ve Slezsku. Nad jeho rakví v ratibořském klášteře dominikánek byl prý rituálně zlomen meč na znamení, že jeho rod s definitivní platností vymřel. Tento hrob i „se zlomeným mečem“ byl objeven teprve až o 476 let později, a to v roce 1997 při průzkumu nekropole ratibořských knížat.
Zakladatelem této vedlejší tzv. opavské linie Přemyslovců se stal Mikuláš I. Opavský, nemanželský syn Přemysla Otakara II., jehož potomci žili převážně ve Slezsku. Posledním mužským potomkem byl právě Valentýn Hrbatý, vévoda opavský a ratibořský. Přídomek Hrbatý dostal kvůli svému velkému hrbu, jinak prý ale vynikal velkou moudrostí, vznešeností a čistotou mravů. Tím posledním zřejmě i proto, že se nikdy neoženil.
Jako rok jeho narození se uvádí letopočet 1485. Byl nejmladším synem Jana V. Ratibořského a Magdaleny Opolské. Měl ještě dva braty, ratibořská knížata Mikuláše VII., Jana VI., a sestru Magdalénu. Když roku 1493 otec zemřel, bylo Valentýnovi teprve osm let. Regentkou za něho i oba nezletilé bratry se stala na několik let Magdalena. O třináct let později zemřeli za záhadných okolností i oba bratři a Valentýn se stal jediným vládcem Ratiboře.
K ratibořskému knížectví připojil bohumínské panství, a zčásti tak ještě obnovil slávu svého rodu, kterému hrozil už několikrát v minulosti velký úpadek.

znak

Ohlédnutí zpátky / Začátky úpadku

Přestože se Přemyslu Otakaru II. podařilo u papeže vymoci uznání Mikuláše I. Opavského za svého syna, nepodařilo se mu ho prosadit jako dědice českého trůnu. Pravděpodobně i proto nikdy žádný z potomků opavských Přemyslovců nevznesl nárok na českou korunu, a to ani po roce 1306, kdy se Mikuláš II. Opavský stal významným diplomatem ve službách Jana Lucemburského a později i Karla IV.
V roce 1338 získal za své služby do držby právě ratibořské knížectví a někdy v tuto dobu byl v majetku jeho rodu i dnešní Faustův dům.

Faustův dům

Na místě Faustova domu bylo kdysi pohanské obětiště. Opavští ho drželi ve svém vlastnictví po celé 14. a 15. století, ale v roce 1432, v první etapě husitských válek, jim byl úředně zabaven.
Dr. Faustus, ve skutečnosti anglický alchymista a mystik, se nastěhoval do domu až v roce 1590. Podle dostupných archiválií, které zde objevil, prý ale všichni, co měli s tímto domem co do činění, nedopadli dobře.
Nakolik se jedná o pověru a nakolik o skutečnost, to asi nerozluštíme. Každopádně ani opavské linii Přemyslovců tento dům příliš štěstí nepřinesl. A to i přesto, že v tu dobu tam „ďábel“ ještě nebydlel.
Už po husitských válkách ztratili zástupci rodu na politickém významu a nemanželští Přemyslovci zůstali až do roku 1521, tedy do smrti Valentýna Hrbatého pouze ratibořskými knížaty. Symbolickým zlomením jeho meče pak došlo definitivně i k jejich vymření po meči.

Závěrem

Ale na to Faustův dům určitě žádný vliv neměl. Každopádně až kolem něj dneska půjdu a kolem mě budou samé reklamní nápisy svatého Valentýna, patrona zamilovaných, vzpomenu si i na našeho Valentýna, posledního z vedlejší linie rodu Přemyslovců, kdysi jednoho z majitelů této překrásné, historické a tajemné budovy.

faustuvdum

Použitý zdroj: Přemyslovci - budování Českého státu, Nakladatelství Lidové noviny, 2009 a wikipedia

Čtěte také:

Reklama