„Jsem velmi rád, že levice už přestala mluvit obecně o rovnosti a mluví o rovnosti příležitostí. To je koncept, který nejen vládní koalice uznává, dokonce je to jedna ze zásadních priorit ODS. Rovnost příležitostí znamená kromě toho, o čem mluvíte vy (rovné příležitosti žen a mužů – pozn. red.), také rovnosti příležitostí podnikatelských subjektů, tzn. nediskvalifikace například investičními pobídkami na stejném relevantním segmentu trhu." Tak začal premiér Mirek Topolánek (ODS) odpovídat na dnešní interpelaci poslankyně Anny Čurdové (ČSSD) ve věci podpory politiky rovnosti příležitostí.
 
„Rovnost příležitostí třeba znamená možnost dětí sociálně slabých rodičů studovat na vysoké škole, což bohužel za posledních osm let dospělo tak daleko, že studuje pouze 8 % dětí ze sociálně slabých rodin. Rovnost příležitostí zabezpečená například odkladem platby a přesunem platby do produktivního věku znamená nárůst, čili větší rovnost příležitostí až na 35 % vysokoškolského studia sociálně slabých dětí. K tomu, co říkáte vy, vláda považuje rovnost příležitostí za jednu ze základních hodnot, a to nejen ČR, ale každé demokratické společnosti. Existují mnohé diskriminační důvody, několik jsem jich uvedl. Je to pohlaví, rasa, etnický původ, zdravotní postižení, věk, víra nebo příslušnost k náboženství. Mohu vás ubezpečit, že nemusí být ani obsahem programového prohlášení tento základní princip a základní priorita, protože ji pokládáme za samozřejmou,“ pokračoval premiér v odpovědi.

Poslankyně Čurdová svůj dotaz formulovala následovně: „Většina z nás, kteří sedíme v tomto sále, ví, že politika rovnosti příležitostí žen a mužů je jednou z priorit, které má ve svém programu EU. Bohužel, vaše vláda i vaše předcházející vláda ve vládním prohlášení tuto prioritu vůbec nezmínila. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů skončila svou činnost s podáním demise vlády sociálně-demokratické. Rok 2007 je Evropskou komisí vyhlášen Rokem rovných příležitostí. Marně jsem ve vládních dokumentech pátrala, co vláda ČR pro podporu této politiky udělá. Má otázka je jednoduchá: Co vaše vláda udělá pro podporu této politiky?“

Topolánek v odpovědi na tento dotaz dále zmínil, že ministrem vlády, zodpovědným za problematiku rovných příležitostí, je místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ten byl z dnešního jednání sněmovny omluven, poslankyně Čurdová jej chtěla interpelovat ve věci kampaně k roku rovných příležitostí – pozn. red.). „Právě na jeho ministerstvu působil za vašich vlád útvar na úrovni samostatného oddělení, které se však zabývalo pouze rovností mezi muži a ženami. My jsme změnili působnost tohoto útvaru na obecnou problematiku rovných příležitostí a byl organizačně delimitován do sekce sociální politiky, kde se může hlouběji zabývat daleko obecnějším principem rovnosti příležitostí, než je jen otázka rovnosti příležitostí pro muže a ženy,“ pokračoval premiér.


Evropský rok rovných příležitostí je pro Českou republiku velkou příležitostí ukázat stav rovnosti příležitostí v nejrůznějších oblastech. „Tato aktivita není v gesci ministra práce a sociálních věcí, ale je v gesci Úřadu vlády, respektive nyní paní ministryně Stehlíkové. Už to, že jsme vytvořili ministra bez portfeje právě pro tuto záležitost, dokládá, jaký důraz klade vláda na rovnost příležitostí a na naplňování ať už exekutivní, nebo legislativní oblasti cílů v této záležitosti. Priority roku byly v České republice stanoveny: prohloubení poznání společnosti o diskriminaci a problémy, se kterými se potýkají skupiny osob zvláště vystavené riziku diskriminace s důrazem na zmapování tzv. bílých míst odstraňování bariéry vyplývající z kulturní, sociální a etnické uzavřenosti společnosti, odstraňování předsudků vůči Romům a objasňování principů integrace. Aktivity roku budou zahrnovat sedm projektů, které budou realizovat nevládní organizace,“ řekl dále Topolánek.
Národní strategii spolu se žádostí o poskytnutí dotace předložil podle jeho slov Úřad vlády evropské komisi 15. 12. 2006. Nyní je prý tato žádost komisí posuzována a výsledek bude znám v nejbližší době. „Zahajovací akci předpokládáme počátkem dubna a pravděpodobně se jí zúčastní za evropskou komisi náš komisař Vladimír Špidla. Od Evropské komise požadujeme příspěvek 249 tisíc eur a ve státním rozpočtu jsme na tyto aktivity vyčlenili 8 miliónů Kč,“ ukončil Topolánek. 


„Odpověď byla sice hezká, ale přesně odpovídala tomu, že já o voze a pan premiér o koze nebo obráceně, já o koze a pan premiér o voze. Dozvěděli jsme se sice o tom, o čem rovné příležitosti podle podání této vlády jsou, ale konkrétně jsem se nedozvěděla, s výjimkou toho, že žádáme o nějaké peníze z Bruselu a že uděláme akce pro Romy, co konkrétně pro rovnost příležitostí žen a mužů v této republice vláda udělá. Doufám, že se do konce roku 2007 dožiji, že i tuto problematiku vezme vláda na vědomí konkrétně a nikoli pouze obecně,“ reagovala Čurdová.
Topolánek jí odvětil, že se snažil být maximálně konkrétní a neodpovídal obecně. „To, že problém nevyřeší ustavení komise útvaru ministerstva, to si pamatujeme již z forbíny Horníčka a Wericha z divadla ABC. Myslím, že tuto repliku známe všichni. Jistě existuje komise, která hledá budovu, která by se tímto problémem zabývala. Myslím si, že tyto otázky budou řešeny v širším kontextu právě v útvaru, který na ministerstvu práce a sociálních věci je pro tuto příležitost zřízen,“ dodal premiér.

Autorka je interní redaktorkou gitY. 

Zdroj: genderová tisková a informační agentura Gita

Reklama