prostata

„Ze získaných závěrů jasně vyplývá, že největší podíl z vyšetřených, předem vytipovaných rizikových klientů, skutečně tvoří muži, kteří mají prokázané genetické riziko a současně již i patologické nálezy při klinickém a biochemickém vyšetření.“

Karcinomem prostaty onemocní ročně 3700 mužů ročně a asi tisícovka jich v důsledku této diagnózy zemře. Přitom úspěšná léčba onemocnění je možná - pokud se nemoc odhalí včas.

Karcinom prostaty je zhoubné nádorové onemocnění prostaty. Zpočátku nádor nepůsobí žádné obtíže, první příznaky se projeví ve chvíli, kdy začne utlačovat močovou trubici nebo při prorůstání nádoru do spodiny močového měchýře. Není-li nádorové onemocnění včas léčeno, mohou se tvořit vzdálené metastázy.

Populační riziko vzniku karcinomu prostaty v průběhu života muže je přibližně 10 %. Výskyt karcinomu prostaty stoupá s věkem. Zatímco u mužů před 50. rokem věku je tato nemoc neobvyklá, 75 % nově diagnostikovaných karcinomů prostaty je u mužů starších 65 let a dle studií postihuje přibližně 33 % všech mužů ve věku nad 80 let.

Projekt preventivní péče „PROTI KARCINOMU PROSTATY VČASNOU PREVENCÍ“ připravený ve spolupráci GHC Genetics s.r.o. a Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance byl zaměřen na vytipování mužů se zvýšeným rizikem rozvoje tohoto onemocnění případně podezřením na již probíhající onemocnění s následným doporučením cílené prevence. Projekt probíhal od června 2010 do února 2011 ve dvou fázích. Do první fáze se přihlásilo 257 mužů. Do druhé fáze jich bylo na základě vnějších rizikových faktorů zjišťovaných dotazníkem vybráno 191 ve věku od 35 do 67 let s průměrným věkem 48,6 let.

I když na vzniku nádoru se podílí celkový životní styl a řada dalších faktorů, ať už ovlivnitelných nebo neovlivnitelných, důležitým faktorem jsou také vrozené genetické dispozice. „Jestliže je nemocí postižen přímý příbuzný (bratr nebo otec), riziko je dvojnásobné. Při onemocnění dvou nebo více příbuzných vzrůstá riziko postižení 5-11x,“ uvádí prim. MUDr. Monika Koudová, klinická genetička Kliniky GHC, spoluautorka studie.

V testovaném souboru bylo celkově geneticky rizikových 56 % klientů. Klinickým genetikem byly dodatečně zhodnoceny výsledky prediktivní genetické analýzy a genealogická situace rodiny.

Klinické riziko bylo hodnoceno na základě provedeného interního (urologického) vyšetření, ultrazvukového vyšetření prostaty, uroflowmetrie a vyšetření laboratorních.
Uroflowmetrie měří rychlosti průtoku moči v definovaných časových intervalech. Změny nastávají již v časných fázích prostatických onemocnění.

Sledovaly se rovněž hodnoty biochemického vyšetření. Ty se u vyšetřovaných mužů vyskytovaly většinou v normálních mezích. Nejčastější faktory vyskytující se mimo normální rozmezí byly zvýšená hladina glykémie na lačno či kyselina močová.

PSA (prostatický specifický antigen) jako specifický marker pro karcinom prostaty byl zvýšen pouze u jednoho klienta, který je již sledován na urologické klinice. PSA má pro časnou detekci karcinomu prostaty velký význam a zavedení jeho rutinního měření do klinické praxe na konci 80. let znamenalo revoluci v diagnostice i léčbě karcinomu prostaty.

Na základě výsledků všech výše provedených biochemických a klinických vyšetření byli klienti vyhodnoceni na rizikové a nerizikové, přičemž skupina rizikových tvořila 87 % ze sledovaného souboru.

„Klinické riziko bylo definováno převážně na základě pozitivního nálezu v jednom z výše uvedených klinických vyšetření. Velké procento rizikových mužů je dáno výběrem lidí ke studii podle pozitivních údajů v dotaznících, kdy většina měla klinické projevy dysurických potíží,“ vysvětlil prim. doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc., vedoucí lékař Kliniky GHC Praha, jeden z autorů studie.

Ze získaných závěrů jasně vyplývá, že největší podíl z vyšetřených, předem vytipovaných rizikových klientů, skutečně tvoří muži, kteří mají prokázané genetické riziko a současně již i patologické nálezy při klinickém a biochemickém vyšetření. Právě těmto mužům mohla být díky projektu doporučena a zajištěna další nezbytná dispenzarizace, úprava životního stylu a léčebná opatření k prevenci rozvoje či časné detekci karcinomu prostaty. V případě vzniku karcinomu prostaty lze u těchto rizikových mužů očekávat finanční benefit vyplývající z včasné diagnostiky a léčby oproti pozdní diagnostice a léčbě závažných stavů a jejich komplikací.

„Nejpodstatnějším benefitem je samotný přínos výsledků provedeného vyšetření přímo pro každého klienta. Jsme si jisti, že upozornění na možná rizika vzniku karcinomu prostaty, spolu s detailní a názornou interpretací, pomohou každému muži vyvarovat se zásadním rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji tohoto onemocnění a současně pomohou zvýšit jeho aktivní zapojení do péče o své zdraví. Z tohoto důvodu lze předpokládat oddálení nástupu či zabránění rozvoji karcinomu prostaty u těchto rizikových mužů v budoucnosti,“ zhodnotil význam projektu prim. doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc., vedoucí lékař Kliniky GHC Praha.

Reklama