Lichtenštejnové, kteří získali břeclavské panství v roce 1638, vybudovali na přelomu 18. a 19. století v okolí Lednice a Valtic unikátní soustavu krajinného parku protkaného sítí zámečků (saletů). Jedním z těchto objektů je také Pohansko, lovecký empírový zámeček postavený na valu někdejšího velkomoravského hradiště z 9. století.

 

Stavba byla zbudována v letech 1810-1811 podle návrhu architekta Josefa Hardmutha. Zámek představuje symetrickou stavbu s přízemními arkádovými křídly, ve střední části se nalézá rizalit s jednopatrovou nástavbou, které dominuje dlouhá lodžie s plným parapetem uzavřená 12 jónskými sloupy, jež nesou kladí, profilovanou římsu a atiku. Pod římsou přízemního patra a v čele nástavby se nalézají kruhové medailony se štukami zobrazujícími antické lovecké výjevy.

 

Po druhé světové válce přešel zámeček do majetku státu. Během let zde bylo jednak sídlo vojenské roty Pohraniční stráže, jednak pracoviště nejrůznějších závodů.V současné době patří zámeček městu Břeclavi.

 

V současnosti je v interiéru prvního patra loveckého zámku instalována stálá expozice nazvaná Slovanský památník, která prezentuje výsledky dlouhodobého archeologického výzkumu velkomoravské lokality Pohansko. Expozice se snaží představit dobový životní styl, soustřeďuje však také řadu předmětů dokládajících značnou materiální vyspělost kultury Velké Moravy.

 

Zámeček je otevřen v letní turistické sezoně denně mimo pondělí.

 

Muzeum Čs. pohraničního opevnění

 

Na území Pohanska stojí několik prvorepublikových pevnůstek, takzvaných řopíků. V jedné z nich v bunkru lehkého opevnění má sídlo muzeum Čs. pohraničního opevnění. Můžete si zde prohlédnout velmi zajímavou expozici výzbroje a výstroje československých vojáků z třicátých let 20. století. Muzeum je otevřeno od června do září o sobotách a nedělích

 

Lužní les lemující řečiště Dyje a Moravy představuje svou rozlohou přes 3500 ha nejrozsáhlejší komplex svého druhu v Evropě. Lesy protkané sítí kanálů, mrtvých ramen a tůní jsou v evropském měřítku ojedinělou oblastí a jako takové byly v roce 1993 pod názvem Mokřady dolního toku Dyje zapsány do seznamu Ramsarské konvence.

 

K Břeclavi, rozkládající se v dyjské nivě, přiléhá ze severozápadu Kančí obora, lužní les s převahou porostů tzv. tvrdého luhu s dubem letním a jasanem úzkolistým. Z jižní strany (okolí Pohanska) se města dotýká nejrozsáhlejší celek lužních lesů, táhnoucí se až k soutoku Dyje a Moravy, s částečně zachovanými lužními loukami a nivními tůněmi, a od západu sem zasahuje jihovýchodní okraj národní přírodní rezervace Lednické rybníky.

 

Vnímavý návštěvník, který jako vítaný, ale i pokorný host vstoupí na stezičku vinoucí se lesním příšeřím i prosluněnými lužními loukami, bude odměněn nevšedními setkáními s mnoha vzácnými a chráněnými druhy rostlin a živočichů v prostředí, které mu umožní stát se na chvíli skutečnou součástí Přírody

 

Břeclav - Pohansko

slovanské hradiště, skanzen, empírový zámeček, muzeum čs. pohraničního opevnění
tel. 519 371 488, 777 213 176, tel. 519 374 248

Zdroj: www.muzeum.breclav.org, www.primavikend.cz