„Jako muže a ženu je stvořil,“ píše se v první knize Mojžíšově, latinsky nazývané Genesis a hebrejsky Berešit. Jenže o pár odstavců dál se dočteme: „A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu...“ Jak to tedy vlastně bylo? Mnozí současní vykladači biblických textů tvrdí, že se jedná pouze o dvojí popis stejné události. Někteří rabíni na to ovšem mají jiný názor...

Kdo bude nahoře?
Nejprve prý Bůh stvořil ze země muže a ženu - Adama a Lilith. Ti dva si byli rovni a Lilith se nechtěla Adamovi podřizovat. Nebyli schopni se ani dohodnout na pozici při sexu - oba chtěli být nahoře. Nakonec se Lilith po jedné hádce rozčílila, vyslovila tajné Boží jméno, vznesla se a odletěla. Stala se pak královnou démonů.

Kost z mých kostí
Adam si šel postěžovat Bohu, že je už zase sám, a Hospodin se rozhodl, že mu tentokrát udělá ženu ze žebra. Když ji Adam uviděl, zvolal prý nadšeně: „Tentokrát je to kost z mých kostí!“ (V českých překladech ovšem ono „tentokrát“ nenajdeme.) Eva byla Adamovi podřízena, byla jeho druhou polovinou, jeho oporou - jeden bez druhého byli ti dva neúplní.

Ženy se „kazí“
Z této teorie o stvoření Adama a Evy pak rabíni vyvozovali zajímavé závěry - například že muži se nemusí vonět, protože jsou stvořeni ze země, a ta se nekazí. Ženy jsou však z kosti a masa, a to se začne, není-li naloženo v soli, do tří dnů kazit a zapáchat. A proto se ženy musí vonět.

Větrná démonka
Adamovou první ženou tedy měla být Lilith. Samo jméno se ovšem v Bibli vyskytuje jen jednou, a to v Izajášovi. Jedná se totiž o přejímku z doby babylónského zajetí. Lilith pochází ze sumerského kořene -lil, který znamená vítr. A taková prý také Lilith byla, divoká a nespoutaná, vichřice, když se rozzuřila, a něžný vánek, když byla šťastná.

Nespoutané ženství
Podle rabínů je Lilith zlou postavou - je to démonka svádějící muže a hubící děti. Ne tak ovšem podle feministických vykladaček. Mgr. Terezie Dubinová o ní na své přednášce mluvila jako o nespoutaném ženském aspektu, vášnivé sexualitě, jako o protipólu pasivní a mateřstvím svázané Evy. Lilith je prý archetypem odmítaného a potlačovaného ženství, silou, která se mstí za znásilňování přírody.

Na kafíčko s Lilith
Podle midraše, který napsala židovská feministka Judith Plaskow, děsil Adam Evu historkami o tom, jak je Lilith zlá a zvrácená. Když však Eva jednou vyhlédla za zeď ráje, spatřila Lilith, která tam na ni čekala, a uviděla, že je stejná jako ona. A tak přelezla zeď a obě ženy si spolu pěkně poklábosily. Vzniklo mezi nimi pouto sesterství. Adam se divil, proč se Eva chová jinak - sebevědoměji - a zjistil, že se s Lilith setkala. Šel si postěžovat Hospodinu, ale ten měl zrovna příliš práce. A tak nakonec oba seděli v ráji a báli se, co na ně Eva s Lilith uchystají...

Dvoupohlavní Adam
Podle jiných rabínských výkladů ovšem byl nejdřív stvořen jenom Adam, a to jako muž a žena - tedy jako oboupohlavní androgyn. Pak od něj Bůh oddělil žebro (hebrejské slůvko, znamenající žebro, lze překládat také jako „druhá strana“) a z něj stvořil Evu. Oba jsou tedy dílem stejné původní bytosti a jen spolu jsou celí.

Adam zoofil
Podle další z teorií byla Eva stvořena proto, že Adam souložil se všemi zvířaty, ale nenašel v tom uspokojení. A tak mu Bůh stvořil partnerku jemu rovnou, s níž konečně dosáhl sexuálního štěstí. Podle rabínů totiž sex v ráji existoval ještě před pojezením ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého a byl přirozenou lidskou činností. Jak říká Terezie Dubinová - rabíni neměli se sexem problém.

S využitím přednášky Mgr. Terezie Dubinové - Ženy v Bibli, ženy dnes. Další díl přednášky (o Sáře, Rebece, Ráchel a Lee) si můžete vyslechnout 28. 2. v 18:00 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15 - www.jewishmuseum.cz. Rozhodně se nebudete nudit!

Je Vám bližší Eva nebo Lilith? Láká Vás nespoutaná vášeň, nebo vztah muže a ženy jako dvou doplňujících se prvků? Měla byste s Adamem stejný spor jako Lilith? Znala jste příběh Lilith?

Reklama