Pokud se otec účastní porodu dítěte, má k němu silnější vztah a více se mu věnuje i v dalších letech. Vyplývá to ze sociologického průzkumu „Podoby otcovství v České republice", který se uskutečnil v rámci projektu s názvem „Táto, jak na to?". Projekt, jehož cílem je poukázat na pozitivní význam aktivního otcovství realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Odborným konzultantem projektu je Liga otevřených mužů.

Cílem průzkumu bylo objasnit současné postoje mužů k otcovství, jejich možnosti realizování se jako rodičů a vliv různorodých faktorů na přístup mužů k roli otců. Průzkum se zaměřil na dvě hlavní oblasti, a to na otcovství jako životní projekt a potřeby mužů při slaďování pracovního a rodinného života. Analýza zahrnuje odpovědi 1 147 otců nezletilých dětí ve věku 25-54 let a 363 potencionálních otců ve věku 20-39 let. Průzkum dokazuje, že mladší generace výrazně modernějších a liberálnějších otců postupně střídá tu starší a zájem o aktivní otcovství se zvyšuje. Přesto si dvě třetiny otců mimo jiné myslí, že by s dětmi doma měly zůstávat výhradně matky.

Podle průzkumu se do každodenních aktivit spojených s péčí o dítě na více než 30 % zapojuje pouze přibližně třetina otců. Rádi dětem organizují volný čas, naopak téměř vůbec nechodí s dětmi k lékaři. Tři čtvrtiny otců jsou ale s časem, který věnují svým dětem, spokojeny. Cítí ovšem určitou diskriminaci v oblasti podmínek, které jim pro každodenní péči o děti vytvářejí zaměstnavatelé. To jsou pouze některé ze závěrů průzkumu. Více informací o projektu a výsledcích šetření zaznělo na pracovní konferenci, která se konala v úterý 27. dubna 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PSPČR). Akci uspořádalo MPSV ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu PSPČR.

Celkem si projekt „Táto, jak na to?" vyžádá 7,628 milionu Kč. MPSV na něj vyčlenilo 1,144 milionu Kč. Zbytek, tedy 85 %, poskytne Evropský sociální fond (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Prostřednictvím projektu chce MPSV upozornit na koncept aktivního otcovství, který zatím není v České republice příliš rozšířen. Aktivní otcovství přitom znamená zapojení otců do každodenní péče o děti, včetně například vodění do školky a školy, pomoc domácí přípravě do školy, zajištění stravy a hygieny a samozřejmě také trávení volného času s dětmi. V obecné rovině potom výše uvedený koncept zahrnuje pravidelný podíl otce na péči o rodinu a domácnost včetně spravedlivého rozdělení domácích prací mezi muže a ženy.

Cílem projektu je oslovit...

  • ... otce a budoucí otce, aby se v rámci svých možností více zapojovali do péče o své děti a domácnost,
  • ... zaměstnavatele, aby více a nediskriminačně akceptovali zájem otců o zapojení do péče o děti a vycházeli jim vstříc,
  • ... novináře, aby přistupovali k aktivnímu otcovství jako k aktuálnímu tématu a pomohli tak vyvolat širší veřejnou diskuzi,
  • ... vládní a neziskové organizace s blízkým nebo podobným zaměřením, aby se do projektu zapojily,
  • ... zákonodárce a samosprávu, aby podpořili prosazení konceptu aktivního otcovství do české rodinné politiky.

Více informací o projektu „Táto, jak na to?" najdete na http://www.mpsv.cz/cs/8351.

Reklama