Určitě už jste to nesčetněkrát viděly ve filmu a některé z vás třeba i při návštěvě starého hradu či historického jarmarku - muži zakutí ve zbroji, vlající praporce, meče, sekery, palcáty a jak jinak, erby. Chytrý trik našich předků, jak rozeznat ve válečné vřavě soupeře, kterému ze zbroje nekouká ani špička nosu. A protože všechno to bláto a krev znaky na štítech i šatech brzy zakrylo, přibyly takzvané klenoty - nejrůznější paroží, pera a pentle na helmicích. Jenže kdo se v tom vymalovaném zvěřinci, pannách, dracích, přepůlených koních střelách a vůbec ve všem má vyznat? Inu, mistři heraldiky - v dobách dávných především heroldi. Pojďme tedy nahlédnout do tajů jejich řemesla.

Co je to znak?
,,Znak je trvalé štítové znamení, určité kresby určitých zbarvení a vše, co k němu může patřit," říká Karel Schwarzenberg. Trvalé proto, že znak je přidělen rodu či jednotlivci definitivně. Každý znak má takzvaný blason - ustálený slovní popis, podle kterého ho lze nakreslit. V blasonu je obsažen název kresby a veškeré použité barvy - jak oné kresby, zvané též znamení, tak podkladu. Jakékoliv jiné, tedy neúplné zobrazení (například kresba bez podkladu) se nenazývá znak, ale odznak. Ke znaku mohou, ale nemusí patřit také takzvaný vrchní znak (helma s klenotem) a honosné kusy (berla, stuha...).

Odkud český lev vzešel
Užívání symbolů není středověkou specialitou, používali je už Peršané, Babylóňané nebo Sasánovci. Symbolika zvířat jako jsou lev, býk, gryf, orel, orlice nebo beran se rozšířila od těchto národů po celé Asii a Evropě - objevovala se i u Keltů a Germánů. Seveřané pak přidali do sbírky vlka, medvěda a havrana. Přímý perský původ evropské heraldiky je však zpochybnitelný - znaky cařihradských Komnenovců pochází spíše od Franků než naopak. Na byzantském dvoře ovšem byly odjakživa hojně užívány symboly zvířat jako odznaky hodností - například důstojníci nosili dvojhlavé orlice, býky, orly v kruhu a mořské draky, zatímco stratoři (to byl v Byzanci dvorský úřad) užívali bílého lva. Odtud snad pochází i bílý lev ve znaku českých Přemyslovců - doložen je až u Přemysla I., je však možné, že ho obdržel už Vladislav I., který složil formální lenní přísahu byzantskému císaři Manuelu Komnenovi. Z Byzance také pochází tradice užívat rudé pláště pro vládce a papeže, stejně jako zelené pláště jihofrancouzských vévodů.

Na počátku stál stejnokroj
Erby jako takové se vyvinuly mezi koncem 11. a polovinou 12. století v období prvních kruciát - tedy křížových výprav. Štíty byly původně kovány, malovány a potahovány látkou či kůží, později byly znaky tlačené z kůže či vyráběny zlatníky. Znaky se samozřejmě objevovaly nejen na štítech, ale také, a to dříve, na látkách - na oděvech, praporech a čabrakách koní - a to vyšívané, sešívané i tkané. Křižáci pravděpodobně převzali znaky od Arabů a Byzantinců a užívali je původně především jako označení jednotek v poli. Šlo o jakýsi stejnokroj, proto měli z počátku pán a jeho leníci podobné znaky. Císařský orel byl například odznakem říšských leníků a užívali ho tak i kníže český a markrabě moravský, a císařových příbuzných, až později se z něj stal znak samotného císaře.

Proč se nosí varkoč přes zbroj?
Ještě než vznikla znamení na štítech, užívaly se tedy znaky na látkách. Z tohoto období pochází označení coat of arms - znakový kabátec - pro erb. Z orientu si rytíři přivezli také zvyk nosit suknici neboli varkoč přes brnění, v Evropě se původně nosila pod brněním. Slunce ovšem rozpalovalo součástky zbroje, a tak se na východě nosily látky přes něj. Z Byzance pochází i pás jako odznak rytířství a slovní spojení "pasovati na rytíře".

Znaky štítové a korouhevní
Některé rody mívaly dva erby - jeden pro korouhev, odění a čabraky, druhý pro štít. Například u císařů byl korouhevní kříž a štítový orel, bavorští vévodové zase užívali routy pro korouhev a lva pro štít. Naopak některé prvky ze štítů vešly do heraldiky: z kování vznikly okraje erbů, figury ze středu, jako klévské kolo a ondřejský i rovný kříž, se vyvinuly z kovaných pásů na štítě, potahování štítů kůžemi zase přineslo barvy jako jsou hranostaj, popelice, sobol a kuna.

Družiníci a kuchař
Rytíř měl v družině (zvané dle jeho zbraně kopí) několik zbrojnošů či panošů, z nichž jeden nesl těžkou helmu, kterou jinak musel rytíř zavěsit na sedlo, další vedl těžkého bitevního hřebce, aby rytíř mohl jet na lehčím koni, a další soumara se zavazadly. Dále byl v družině jeden či více střelců s luky či samostříly, několik pěšáků s kopími či sudlicemi a někdy též sluha a kuchař v jedné osobě, který v nouzi bojoval klackem. Tato kopí bojovala pod vedením lenního pána, a aby se v boji poznali, užívali válečný pokřik (později vešel do heraldiky jako heslo rodu) a drželi se korouhve svého pána. K odlišení jednotlivců pak sloužily znaky na kabátci a štítě. Lenní pánové udělovali znaky jednotlivým rytířům, ti zas, aby se odlišili podle družin, užívali nejdříve klenoty, během 13. století však už docházelo i ke změnám ve štítě, až nakonec vznikly nové znaky. Lišily se též znaky mužů z téhož rodu, šli-li do pole každý se svou družinou.

Více než změny uměleckých slohů ovlivňovaly heraldiku společensko-vojenské epochy rytířstva. Rozkvět prožila v období války růží a stoleté války. O tom a o způsobu popisování znaků si však povíme více až v dalším díle...

Chtěla byste mít vlastní erb? Co byste na něm ráda? Jaké byste zvolila barvy? Víte, že současné ikonky jsou taky tak trochu erby? Rozeznáváme se podle nich na bitevním poli internetu... Identifikujete se nějak se svou ikonkou? Máte i nějaké osobní "heslo" - válečný pokřik?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reklama