Ten, kdo viděl filmový muzikál Jesus Christ Superstar, ji prostě musí znát. Krásnou prostitutku, která natírá Ježíšovi spánky vonným olejem a je za to kárána Jidášem, že „mrhá mastí vonnou“. Byla však ona žena tou, za kterou je pokládána - tedy Máří Magdalénou - Marií z Magdaly?

Posedlá Marie
Z kanonických (tedy v Bibli obsažených) evangelií můžeme o Marii jistě vyčíst jen to, že pocházela z města Magdala a patřila k prvním Ježíšovým učednicím, k těm, které Mistra následovaly a staraly se o něj a jeho učedníky. Byla posedlá sedmi démony a ty z ní Ježíš vyhnal. Ona ho poté věrně provázela až pod kříž a ještě dál, až ke hrobce, ve které ho chtěla pomazat vonnými mastmi - našla ji však prázdnou. Jí, nikoliv apoštolům, se pak Ježíš zjevil po svém zmrtvýchvstání jako první (podle Janova a Markova evangelia).

Dvojí záměna
Proč však byla Marie pokládána za prostitutku? Mohly za to patrně dvě skutečnosti. Rybářské město Magdala (z aramejského „věž“), z nějž pocházela, mělo špatnou pověst jako hnízdo neřesti - prý ho dokonce Bůh zničil. Především však šlo o dvojí záměnu. Ponejprv byla Marie Magdalská ztotožněna s Marií z Betanie, podle Janova evangelia sestrou Marty a Lazara. Ta totiž, když jejich dům navštívil Ježíš, mu natírala nohy vonnými oleji a otírala je svými vlasy a byla Jidášem pokárána za plýtvání. V Lukášově evangeliu se pak píše o hříšné ženě z města Naim, která omývala Ježíšovy nohy svými slzami a vonnými oleji a otírala je svými vlasy. Tato žena však není jmenována a o Marii Magdalské se píše až v další kapitole evangelia. Navíc k události došlo v domě nejmenovaného farizeje, nikoliv v domě Lazarově, jako v případě Janova evangelia.

Vonné oleje a masti
Marii Magdalskou spojuje s Marií, sestrou Marty z Betanie, ještě jedna věc - byla to právě Máří Magdaléna, která šla ke Kristovu hrobu, aby pomazala jeho tělo mastmi. Nádobka s vonnými oleji nebo mastmi je ostatně atributem Marie Magdalské. V Matoušově a Markově evangeliu přitom není žena s vonnými oleji jmenována, a nádobku vylévá na Kristovu hlavu, nikoliv na nohy. Stalo se to však v Betanii, v domě Šimona Malomocného, a Ježíš onu ženu hájil před plísněním všech učedníků, že mrhá penězi, těmito slovy: „Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila." I tato řeč spojuje Marii z Betanie s Marií z Magdaly, která chtěla Ježíšovo tělo pomazat po pohřbu.

 

Tři nebo jedna?
Za totožné prohlásil tyto tři ženy - Marii Magdalskou, hříšnici z města Naim a Marii z Betanie papež Řehoř Veliký v roce 591. Pravoslavná tradice ovšem tři ženy vždy rozlišovala. Ostatně také katolická církev změnila v roce 1969 postoj a prohlásila tři ženy z evangelií za odlišné. Někteří badatelé však stále pochybují - evangelia totiž nebyla napsána ve stejnou dobu, a tak je možné, že Marie z Betanie a hříšnice z města Naim jsou přece jen totožné - společný je jim především akt pomazání Kristova, který měl v židovství i symbolický význam. A od této hypotézy už není daleko ke spojení s Marií Magdalskou a jejími vonnými mastmi u Ježíšova hrobu... 

Nejmilejší učedník
Tím ovšem problémy kolem Marie z Magdaly nekončí. Zatímco v kanonických evangeliích je postavou poměrně okrajovou, i když ne nevýznamnou, v apokryfních evangeliích se často mluví o tom, že byla Ježíšovi milejší než ostatní učedníci, a někteří autoři dokonce tvrdí, že čtvrté kanonické evangelium nenapsal Jan, ale ona - nejmilejší Ježíšův učedník. Faktem je, že zatímco učedníci se neodvažují doprovázet Ježíše při cestě na Golgotu, Marie ho neopustí. Byla pod křížem, byla přítomna ukládání těla do hrobu a nakonec to byla ona, kdo objevil hrob otevřený a prázdný a komu se Ježíš zjevil jako prvnímu. Ona zvěstovala učedníkům Kristovo zmrtvýchvstání a proto bývá někdy také nazývána apoštol apoštolů.

Ježíšova družka
Marii je také přisuzováno jedno ze čtyř apokryfních evangelií, nalezených v Horním Egyptě a sepsaných pravděpodobně ve druhém století po Kr.. V těchto textech Ježíš mimo jiné dává Marii často za příklad ostatním učedníkům pro její vzdělanost a rychlost jejího úsudku a hájí ji před apoštoly, kterým se takovéto stavění žen na roveň mužům nelíbí. Nejhůře prý Mariinu prestiž nesl Petr a často proti ní brojil. Podle textu Filipova evangelia byla Marie už tenkrát nazývána Ježíšovou družkou: "Tři chodily stále s Pánem: Marie, jeho matka, její sestra a Magdaléna, ta, kterou nazývali jeho družkou. Jeho sestra, jeho matka a jeho družka byly Marie. " Ve Filipově evangeliu se také píše, že Ježíš Marii často líbal na ústa a velká pozornost je věnována symbolice vztahu muže a ženy.

Podle legend Marie žila a kázala ještě dlouho po Ježíšově smrti a vykonala několik zázraků. Byla to ona, podle Mariina evangelia, kdo dodával učedníkům odvahu k dalšímu šíření Ježíšova učení a kdo jim dokonce zprostřekoval Mistrova slova, která byla sdělena pouze jí. Zemřela prý v Efezu, když pomáhala apoštolu Janovi.

Myslíte si, že Marie Magdalská byla onou hříšnicí z města Naim, nebo ne? Líbí se vám příběh nejmilejší Ježíšovy učednice a napravené prostitutky, jak ho líčí muzikál? Četla jste texty některých apokryfních evangelií? Co si o nich myslíte?

Reklama