Starověk, časově stojící mezi pravěkem a temným středověkem, je víc než rozsáhlé období, které nám vydá hned na několik článků. Z hlediska lidské sexuality ho ale nebudeme nahlížet chronologicky, půjdeme po tématech – tentokrát jsou jím orgie…

Svátky sexu
Přirozeně se mluví spíš o svátcích plodnosti, ale ve své podstatě se setkáváme se svátky a oslavami sexu v různých kulturách, sumerskými městskými státy počínaje a velkou římskou říší konče. Sex a uctívání sexuálních symbolů, jako symbolů hojnosti, šel často ruku v ruce s náboženstvím (mnohé může překvapit, že v Číně to byl například taoismus). Panteony měly svůj chlíveček i pro bohy lásky. V některých kulturách dokonce i pro více takových bohů, ti si potom dělili různé aspekty lidské sexuality, podle svých priorit a předností. Mnohdy se jejich působiště prolínala, nebo jim do jejich teritoria zasahovali i ostatní bohové (chlípný pán řeckých božstev Zeus, stejně jako severský Ódin, jsou toho zářným příkladem). Byli tedy bohové a bohyně plodnosti (Min, Njörd, Freyr, Sif…), krásy (Afrodité, Turan, Venuše, charitky…), lásky (Hathor, Ísis, Vár, Lofn, Erós, Amor…), touhy (Himeia, Pathos…), sexu (Priapos, Ištar, Bakchus čili Dionýsos, Pacha…) a dokonce i extáze a chtíče (Ódin, Apaté, Faun, Pan, satyrové, mainady čili bakchantky…).

Navíc vznik světa a bohů se často vykládal jako zrození, k tomu bylo samozřejmě potřeba sexuálního aktu, proto i bohyně země mají sexuální význam. Samo slovo „orgie“ pochází ze starověkého Řecka, znamenalo „posvátný děj“, který byl ovšem spojen s veselím a odhalováním falu (penisu jako nástroje radosti, plodnosti a rozkoše). Z racionálního hlediska jsou bohové odrazem společnosti, můžeme tedy usuzovat, že v kulturách, kde bylo dostatek erotických božstev, byly i uvolněnější mravy, ostatně o tom máme i nespočet dochovaných důkazů. Podívejme se teď tedy na dva svátky, které byly sexem přímo posedlé.

Svatá svatba
Tento rituál se v různých obměnách prováděl snad ve všech starověkých kulturách. Šlo vlastně o oslavu a posvěcení (většinou) fiktivním sňatkem a sexuálním spojením. Následné orgie probíhaly buď jen mezi vyvolenými, nebo i mezi prostým lidem, záleželo na dané kultuře.

Snad nejznámější je tento obřad v Babylóně. Svatá svatba se tu prováděla při Ištařiných slavnostech, konaných ke dni rovnodennosti (zrození nového roku). Oslava trvala 11 dní, byl při ní uspořádán průvod k posvátné věži zikkurat. V čele průvodu šel sám král, nesly se podobizny a sochy bohů (zejména boha Marduka). Král si nechal sejmout korunu a udeřit se knězem, aby očistil své hříchy a hříchy svého lidu. Cestou k zikkuratu si ještě v chrámu dal věštit úspěšnost následujícího roku. Nakonec vystoupil na zikkurat a oddal se v jeho útrobách svaté svatbě s velekněžkou. Krále a velekněžku potom následovali ostatní účastníci slavnosti. Zdá se, že každá babylonská žena musela jednou v životě o těchto slavnostech podstoupit tento akt s libovolným cizím mužem, který si ji při této příležitosti v prostoru chrámu vybral. Tímto společenským rituálem byla celé zemi pro následující rok zajištěna plodnost. Zajímavé je, že podle ustanovení mezopotamského zákoníku se jinak cizoložství trestalo smrtí. Věrnost ale měla tehdy zjevně své hranice...

Podobné slavnosti, a zejména svatá svatba, se konaly i v různých obměnách prakticky po celém světě. V některých jiných městech a kulturách například krále zastupoval při podobném obřadu žebrák, který se tak stal králem oslav – po oslavách byl ale často popraven.

Bakchanálie

Ve starém Řecku a Římě se konaly oslavy k poctě boha vína a úrody Dionýsa (Bakcha). Jenže kromě vína a úrody byl Dionýsos i bohem nespoutaného veselí, které mělo svůj sexuální podtext. Bakchanálie většinou probíhaly ve dvou průvodech, první byl cudný, nesl nebo častěji vezl boha Dionýsa, oslavoval úrodu a múzy. Druhý průvod zpodobňoval rej bakchantek a satyrů, tento průvod nesl obrovský falus. Když se průvody k večeru spojily, docházelo k sexuálnímu mystériu, tedy nezřízeným orgiím.

Bakchantky
nebo také mainady, pořádaly, podle bájí, divoké orgie zvané nyktélie (podle boha Bakcha, někdy nazývaného Nyktelios). Upadaly do stavu blížícímu se šílenství, v němž byly schopné prakticky všeho. Nahé, nebo jen ve zvířecích kůžích, se oddávaly divokým rejům. Znakem bakchantek byl thyrsos, hůl ovinutá břečťanem nebo révou, v rukou mívaly hady a dýky. Vrhaly se na obětní zvířata, trhaly je na kusy a požívaly je syrová. Muži na tyto slavnosti nesměli, když tento zákaz porušil, užili si nejen rozkoše. Rozvášněné bakchantky je často usmrtily.
Bakchanálie jsou jedením z původců karnevalu a průvodů s alegorickými vozy (pozoruhodné je, že se zde dá dosledovat i následná spojitost s pašijovými hrami).

Jak to bylo v různých kulturách?
Různě. Orgie byly buď běžnou součástí života (například nočního života v Římě), nebo pouze libůstkou nejvyšších vrstev (čínský císař mohl mít jednu první manželku, tři druhé, devět manželek třetích a osmdesát jedna dalších souložnic). V otrokářských společnostech se otroci i otrokyně používali zcela běžně k uspokojování, a to mnohdy i otroci patřící někomu jinému. Hromadné oddávání sexu přirozeně vedlo ke vzniku nejstaršího řemesla, prostituce. V ostrovních zemích existovaly například „květinové lodě“, což byly v podstatě plovoucí nevěstince. Kněžky lásky měly v různých kulturách různou úroveň. Gejši například byly nejen sexuálními společnicemi, ale také jedněmi z nejvzdělanějších lidí – tyto ženy musely umět uspokojit muže po všech stránkách.

O milování a uspokojování chtíče všemi možnými způsoby vznikalo v průběhu starověku mnoho knih a učení, některé (zejména indické a čínské) se dochovaly dodnes. V mnohých bylo sexuální uspokojování ve skupině, tedy s více partnery, poměrně běžnou praktikou.

Příště: Starověk – kluci s klukama, holky s holkama
 
Přečtěte si:
Pravěk – rozkoš nebo instinkty

Zkoušela jste někdy sex ve více lidech? A skutečné orgie, jakými jsou dnes třeba swingers party? Považujete takové praktiky za odsouzeníhodné?

Reklama