Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou praktické slepoty u lidí starších 65 let ve vyspělých zemích. V současné době trpí touto nemocí v České republice přibližně půl milionu lidí. Se stárnutím populace můžeme předpokládat i vyšší výskyt tohoto závažného onemocnění v blízké budoucnosti. Velmi důležitou roli v prevenci vzniku kterékoli z forem VPMD a zpomalení jejich rozvoje je pestrá a vyvážená strava s obsahem antioxidantů.

Klinicky odlišujeme 2 základní formy VPMD: suchou (neexsudativní) a vlhkou (exsudativní), přičemž mnohem častější je forma suchá (80–90 % případů). Méně častá (10–20 %) je vlhká forma, pokud ale není včas léčena, pak vede k praktické slepotě, a to až v 90 % případů. „Zhoršování zraku u vlhké formy VPMD je během prvních 2 let velice razantní, kdy se vidění zhorší až o 4 řádky optotypů. Na kvalitě života se toto onemocnění podepisuje velmi výrazně. Udává se, že v případě lehčí formy VPMD (zhoršení o 2 řádky optotypů) mají nemocní kvalitu života srovnatelnou s lidmi se středně těžkou anginou pectoris (AP). Pacienti se středně závažnou formou onemocnění (se zrakovou ostrostí 20/50–20/100) mají kvalitu života zhoršenou o 40 % a jsou na tom podobně, jako pacienti na permanentní dialýze nebo s těžkou AP.  U nemocných s těžkou formou VPMD (terminální stadium se zrakovou ostrostí na úrovni praktické slepoty) je kvalita života snížená o celých 63 % a jejich život se podobá životu lidí s pokročilou rakovinou prostaty nebo po cévní mozkové příhodě (s upoutáním na lůžku a potřebou trvalé sesterské péče),“ vypočítává na úvod MUDr. Jan Studnička, PhD., z Oční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

jídlo

Co to vlastně je?

Vlivem široké škály faktorů dochází ke špatnému prokrvení sítnice a makuly. Makula je místo nejostřejšího vidění na sítnici, kde jsou v nejhustší míře obsaženy receptory zprostředkující obraz zvenčí do mozku. Díky špatnému prokrvení si organismus snaží sám sobě pomoci a vytváří nové cévky, které by chybějící živiny sítnici přivedly. Ty prorůstají sítnicí, dělají ji tlustší a nefunkční. To pak následně zrak paradoxně zhoršuje.

Jasnou příčinu dosud neznáme

Na vzniku VPMD se podílí mnoho faktorů a přesná příčina jejího vzniku nám zatím zůstává utajena. Známe ale určité rizikové faktory, které bývají častěji vyjádřené – především dědičnost, věk, kouření a vyšší hladina cholesterolu (zde je 4× vyšší riziko výskytu těžších forem). Opakovaně byla popsána souvislost mezi cerebrovaskulárními chorobami a VPMD, hovoří se také o vlivu modré části světelného spektra (s vlnovou délkou 460 nm). Jiným, často diskutovaným rizikovým faktorem je nedostatek antioxidantů v potravě.

Co vlastně nemocné trápí, co je přivádí do ordinací oftalmologů? „Jsou to především pocity nedostatečného vidění, vypadávání písmenek, ztráta centrálního vidění s typickými výpadky kolem středu zrakového pole – nemocní přestávají rozpoznávat své známé, protože už nedokážou rozlišit kontury jejich obličejů, na periferii zrakového pole naopak vidí. Nedaří se jim číst, nemohou například vařit a dívat se na televizi, při špatném osvětlení téměř nevidí. Pro vlhkou formu VPMD je typické rozvlněné vidění, nemocní nevidí rovné přímky, ale 'rozvlněné vlnovky'. V konečných fázích – při postižení obou očí – rozlišují jen obrysy a mohou se pohybovat pouze ve známém prostředí. Bez speciálních pomůcek (dalekohledové brýle) bývají odkázáni na pomoc druhých. Pravděpodobnost, že při poškození jednoho oka vlhkou formou VPMD onemocní i oko druhé, se navíc blíží 50 % do pěti let od určení diagnózy,“ popisuje J. Studnička.

Co se děje v ordinacích

Oční specialista nejprve vyšetří zrakovou ostrost, zjišťuje její nepříznivé hodnoty, a pokud má data z minulosti, pak ověří i její zhoršování v čase. Dále se provádí vyšetření předního a zadního očního segmentu, získává se barevná fotodokumentace (snímkování), která slouží ke zhodnocení stavu sítnice – její stav je při opakovaných kontrolách porovnáván se vstupním vyšetřením. Dělá se i fluorescenční angiografie (rentgenové vyšetření s pomocí kontrastní látky), která potvrdí přítomnost nově vytvořených cévek prorůstajících do sítnice odspoda – tzv. novotvořené choroidální membrány (viz dále), typické pro vlhkou formu VPMD. Provádí se rovněž koherentní optická tomografie, neinvazivní vyšetření, které umožní získat detailní pohled na stavbu sítnice a posoudit její změny, způsobené onemocněním.Mezi subjektivní vyšetření patří Amslerova mřížka, která má ve svém centru tmavý či světlý bod a pacient si při pohledu na něj kontroluje možné výpadky centrálního vidění, případně i zmiňované „rozvlnění“ centrálních linií.

U suché formy VPMD J. Studnička vídá typické změny na úrovni pigmentového epitelu sítnice: „Typické jsou přesuny pigmentu a jeho úbytek, výskyt měkkých či tvrdých drúz. Drúzy můžeme připodobnit ke shluku krystalků, které v důsledku poškozují sítnici a tím i zrak. U vlhké formy můžeme prokázat známky přítomné choroidální neovaskularizace. Tento termín se používá pro stav, kdy drobné cévy do sítnice prorůstají odspoda z cévnatky (střední obal oka v jeho zadním segmentu obsahující velké množství cév), aby poškozené místo lépe vyživily, čímž je ale paradoxně více a rychleji ničí. Typické je krvácení do sítnice a pod ní, otok makuly – místa nejostřejšího vidění, dále jizvení, výskyt tvrdých exsudátů v makule a zmenšování hustoty pigmentového epitelu sítnice.“

Léčba bývá svízelná

Bohužel platí, že léčba VPMD je velmi obtížná, už proto, že neznáme vyvolávající příčinu této choroby a nemůžeme tedy ani léčbou zasáhnout. Onemocnění vyléčit nelze, jde pouze o zpomalení, případně zastavení jeho progrese a maximální oddálení závažného zhoršování zrakových funkcí. „V léčbě suché formy nemocnému doporučujeme, aby ovlivnil takové rizikové faktory, které ovlivnit lze – může přestat kouřit, normalizovat hladinu cholesterolu a nosit brýle s UV filtrem. Dále doporučujeme stravu bohatou na antioxidanty nebo pravidelnou konzumaci takových doplňků stravy, které správné, oku prospěšné antioxidanty (viz dále) ve vyvážené míře obsahují. Naším dlouhodobým cílem je, aby pacient nepřešel do vlhké formy VPMD a jeho onemocnění nezačalo progredovat,“ uvádí J. Studnička.

Klíčovým problémem vlhké formy VPMD je právě již zmíněná novotvorba cév a hlavně na ni je zaměřená současná terapie. Při růstu choroidální neovaskulární membrány dochází k destrukci už narušených fotoreceptorů (světločivných elementů) a k rychlému zhoršování vidění. Projevy její přítomnosti – krvácení, jizvení, otok – samy o sobě dále poškozují fotoreceptory a pigmentový epitel sítnice, a prohlubují zrakové problémy. „Základem terapie je zde cílená, nitrooční aplikace speciálních léků blokujících růstový faktor (VEGF), který se u VPMD ve zvýšené míře uvolňuje a je jedním z 'motorů' růstu nových a nežádoucích cév. Díky lékům dokážeme blokovat tyto patologické procesy, dochází ke vstřebávání otoků a krve. Zraková ostrost se díky tomu přestává horšit, v některých případech se vidění může dokonce i zlepšit,“ vysvětluje J. Studnička a dodává, že účinek této terapie je dočasný, léčiva je třeba aplikovat opakovaně a nemocné pravidelně kontrolovat. Výsledky mohou být velmi pestré. U některých nemocných je nutné léky takto podávat dlouhodobě, u jiných se může VPMD na relativně dlouhou dobu zastavit a další farmakoterapie není nutná. Jindy nemocný na léky zpočátku zareaguje, po určitém čase ale zhoršování pokračuje a terapie přestává být účinná. Menší skupina nemocných na tuto léčbu nereaguje vůbec a jejich choroba bohužel rychle progreduje směrem k praktické slepotě.

vitalux

Antioxidanty především

Velmi důležitou roli v prevenci vzniku kterékoli z forem VPMD a zpomalení jejich rozvoje je pestrá a vyvážená strava s obsahem antioxidantů. Ty, které jsou prospěšné lidskému oku, je možné rozdělit do tří skupin. Do jedné patří antioxidanty v užším slova smyslu – především vitaminy a minerály, další dvě skupiny tvoří beta-karotenoidy a omega-3 polynenasycené mastné kyseliny (PNMK).

Mezi antioxidanty patří také vitaminy C, E a A.

* Vitamin C především stabilizuje buněčné membrány a podílí se na vyvazování volných radikálů. Dvě velké epidemiologické studie prokázaly jeho protektivní efekt na VPMD. Vitamin E je nejdůležitější antioxidant v lidském těle – „zametač“ volných radikálů na buněčných membránách – přispívá tedy k ochraně buněk před oxidativním stresem. Prokazatelně zpomaluje stárnutí a působí preventivně proti nádorovému bujení a při jeho nedostatečném příjmu bylo prokázáno zvýšené riziko pokročilé suché formy VPMD. „Vitamin A vzniká z beta-karotenu a při jeho zvýšeném příjmu byla potvrzena 40% redukce rizika vzniku VPMD, v tomto případě je ale nutné počítat i s antioxidačním působením samotných beta-karotenoidů. Nic se ale nesmí přehánět, dlouhodobě vysoké dávky vitaminu A vedou u kuřáků ke zvýšenému riziku rakoviny plic, což prokázaly dvě, na sobě nezávislé, klinické studie,“ upozorňuje J. Studnička.

* Beta-karotenoidy jsou látky, které umí vychytávat volné kyslíkové radikály a do těla se dostávají ve stravě, kde jich je asi 50 typů. Pro lidský zrak jsou nejdůležitější lutein a zeaxanthin. Tvoří makulární pigment – ochrannou vrstvu, která chrání fotoreceptory (světločivné elementy) před oxidativním stresem vyvolaným škodlivými účinky světelného spektra, především jeho ultrafialové složky. Podle J. Studničky bylo prokázáno, že s věkem dochází ke ztrátě hustoty makulárního pigmentu (ta se navíc prohlubuje u snížených plazmatických hladin luteinu a zeaxanthinu), která je výraznější u lidí s VPMD: „Naopak existují epidemiologické studie, které potvrzují, že strava bohatá na lutein a zeaxanthin snižuje riziko vzniku VPMD a že příjem těchto dvou klíčových beta-karotenoidů vede ke zvýšení hustoty makulárního pigmentu a zlepšení zrakové ostrosti.“

* Nejdůležitější omega-3 PNMK pro sítnici je kyselina dokosahexaenová (DHA). Nachází se ve zvýšené koncentraci ve fotoreceptorech, v potravě je hojně obsažená v rybím tuku. Je známo, že omega-3 PNMK snižují riziko infarktu myokardu a ischemické cévní mozkové příhody, lidé s vyšším příjmem ryb (více než 2× týdně) mají také nižší riziko vzniku VPMD ve srovnání s osobami, které konzumují ryby méně než 4× měsíčně. Přesnější data zatím nejsou dostupná, nicméně ve Spojených státech momentálně probíhá velká studie AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2), které hodnotí dlouhodobé působení DHA, luteinu a zeaxanthinu na snížení rizika vzniku VPMD. Další důležitou omega-3 PNMK je kyselina eikosapentaneová (EPA).

Doplňky stravy je třeba pečlivě vybírat

Největším problémem léčby VPMD je pozdní příchod k lékaři. Mnoho pacientů přichází ve značně pokročilých stádiích choroby, kdy už nejde o zastavení progrese suché formy do vlhké, ale o prostou záchranu alespoň nějakého vidění. Pokud naopak přichází nemocný včas, tak jsou lékaři většinou schopni „zachránit to, co se zachránit dá“ a přinejmenším zachovat stávající kvalitu života.

Přitom hodně mohou pro sebe udělat lidé sami. Zodpovědný přístup k životosprávě a jídelníčku může mnohému zabránit či předejít. Pokud však člověk nezvládá zařadit požadované množství antioxidantů do svého jídelníčku, mohou mu v tom pomoci doplňky stravy speciálně vytvořené pro zachování normálního stavu zraku a ochraně buněk oka před oxidativním stresem. Je třeba vědět, že doplňky stravy se svojí kvalitou mohou od sebe velmi výrazně odlišovat. Určitě lepší je volit takové, které jsou vyráběny renomovanými farmaceutickými společnostmi, jež mají dlouhou tradici výroby přípravků pozitivně ovlivňujících lidské zdraví. V případě VPMD by měla být požadovanou vlastností příslušných doplňků stravy záruka přesného obsahu deklarovaných látek a kvalita všech komponentů v každé kapsli.

Na závěr

Přestože VPMD patří stále k hlavním příčinám ztráty zraku, rozvojem novým diagnostických technik a léčebných metod se podařilo v posledních letech posunout diagnostiku tohoto onemocnění do raných stadií, preventivně působit na rozvoj onemocnění a snížit počet nemocných, kteří dříve končili s praktickou slepotou.  

Reklama