Tisková zpráva SOS ze dne 3. srpna 2006

Dle stanoviska veřejného ochránce práv Český telekomunikační úřad nesprávně rozhodoval o stížnostech proti vyúčtování za nevědomé přesměrování internetového připojení prostřednictvím tzv. dialeru na linku se zvýšenou tarifikací. Spotřebitelé se mohou po ČTÚ domáhat náhrady způsobené škody.

Na Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) se v uplynulých letech obracely stovky spotřebitelů poškozených dialery se způsobenou škodou v řádech tisíců až desetitisíců korun. „Zatím veškerá snaha spotřebitelů se bránit vyznívala naprázdno. Z obav ze sporu s velkou společností i z důkazní nouze (některé dialery se automaticky vymazávaly z disku počítače) se spotřebitelé neodvážili jít k soudu, policie v trestním řízení podané případy odložila a Český Telecom po spotřebitelích na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu vymáhal zaplacení,“ popisuje Tomáš Liškutín, který se problematice telekomunikací v SOS věnuje.

Ombudsman poté napadl postup Českého telekomunikačního úřadu, když v něm shledal závažná pochybení. Dle jeho názoru není ČTÚ kompetentní pro rozhodování o oprávněnosti vyúčtování za službu obsahu, která tvoří většinu z vyúčtování prostřednictvím linky se zvýšenou tarifikací, a pokud tak učinil, jsou jeho rozhodnutí nicotná. V případech, kdy nesprávný postup ČTÚ v této kauze způsobil uživatelům škodu, měli by poškození uživatelé její náhradu vymáhat po ČTÚ.

Dle vyjádření ombudsmana došlo i k porušování dalších právních předpisů. Zejména tím, že docházelo k omezení telekomunikačních služeb, když poškození spotřebitelé nebyli ochotni zaplatit za podvodně přesměrované připojení. Ombudsman zároveň vyzývá k účinné spolupráci s ČTÚ v této věci i Českou obchodní inspekci, která zde svou působnost dosud odmítala.

„Rádi bychom vyzvali poškozené uživatele, aby nás o každém pokroku v této věci informovali. Jde o vleklou kauzu, kde dílčí informace od jednoho spotřebitele mohou pomoci i všem ostatním. To dokazuje i tento příklad s podáním k veřejnému ochránci práv.,“ uvedl právník SOS Martin Reisinger.
Rozhodnutí ombudsmana bude zveřejněno na internetové stránce www.spotrebitele.info/dialery.


 

Návrh postupu pro uživatele poškozené přesměrováním internetového připojení

1. Uživatelé, o jejichž stížnosti ČTÚ pravomocně rozhodl, mohou podat doporučeným dopisem zaslaným na Český telekomunikační úřad návrh na zahájení přezkumného řízení do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí. V tomto dopise je žádoucí se též odvolat na rozhodnutí ombudsmana, které dokumentuje nesprávný postup ČTÚ.

2. Uživatelé, o jejichž stížnosti bylo pravomocně rozhodnuto již dříve než před rokem, mohou uplatnit u ČTÚ písemně požadavek na náhradu škody, která jim vznikla jeho nesprávným úředním postupem. Nároku na náhradu škody se mohou domáhat poškození uživatelé, o jejichž stížnosti proti vyúčtování pravomocně rozhodl ČTÚ více jak před 1 rokem a právo na náhradu škody se promlčuje 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (tzn. ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o tom, že ČTÚ vůči němu postupoval nesprávným úředním postupem). Za škodu lze považovat částku nad běžný tarif internetového připojení.

Reklama