Už druhým rokem je v Česku možno uplatnit společné zdanění manželů, které má již v mnoha zemích světa dlouholetou tradici – včetně nejvyspělejší země světa USA. Cílem je především finančně pomoci manželům s výrazně různorodými příjmy, typickými příklady jsou: když jeden z rodičů je na mateřské a pobírá pouze rodičovský příspěvek a druhý pracuje, nebo jeden z manželů má nadprůměrnou mzdu a druhý pracuje za minimální mzdu. Základní podmínkou je, že manželé musí vyživovat alespoň jedno dítě, které s nimi žije ve společné domácnosti. Jestliže se manželský pár rozhodne podat společné zdanění manželů, musí tuto skutečnost nahlásit své mzdové účetní do 15. 2. a požádat ji o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2006.

Základní princip

Oba manželé musí současně podat daňové přiznání (v letošním roce do 2. dubna), příjmy obou rodičů se v daňovém přiznání sečtou a výsledná suma se vydělí dvěma a každý rodič zdaní tuto polovinu. Díky této skutečnosti většina příjmů více vydělávajícího partnera spadne do nižší daňové sazby a úspory jsou díky tomu značné. Ve svém daňovém přiznání každý z manželů samozřejmě uplatní slevy na dani, které od letošního roku nahradily odpočitatelné položky.

Základní slevy na dani jsou:

7200,- na poplatníka

4200,- na manželku/manžela – v případě, že má příjem do 38 040 Kč, do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

6000,- na každé dítě žijící v jedné domácnosti s plátcem daně

2400,- na studenta - při studiu státem uznané školy a do věku 26 let

Současně existují nezdanitelné části základu daně

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření či úrokům z hypotečního úvěru

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč.

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období, takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období. Společné zdanění nemůže využít každý. Dle zákona „O dani z příjmu 586/1992 Sb.“ v platném znění nemůže společné zdanění uplatnit manželský pár, jestliže alespoň jeden z manželů: má daň stanovenou paušální částkou podle § 7a má povinnost stanovit minimální základ daně, podle § 7c uplatňuje způsob výpočtu daně, podle § 13 (rozděluje svůj zisk na spolupracující osoby) nebo § 14 (zdaňuje příjem dosažený za více období), uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b (příslib investičních pobídek), nebo má povinnost uplatnit postup uvedený v § 38gb (povinnost uplatnit postup při konkurzu)

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění „O dani z příjmu“


 

Reklama