V případě rozvádějící se Lucie, který sledujeme, došlo k dalšímu vývoji: Luciina tchyně se nechce smířit s tím, že má Lucie právní nárok na byty, které na tchyni převedl Luciin manžel. Co říká zákon a Společném jmění manželů...

divorce

Již delší dobu sledujeme případ rozvádějící se čtenářky Lucie. Manžel Lucie převedl byty, které nabyli v trvání manželství, na svoji matku, Luciinu tchyni. Zde ale narážíme na právní problém, neboť podle občanského zákoníku by měly být byty zahrnuty do společného jmění manželů (SJM)...

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, hlava druhá, § 143 říká, že společné jmění manželů tvoří...

  • a) Majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka,
  • b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Právník Stanislav Křeček, se kterým na případu spolupracujeme a který Lucii v této věci zastupuje, nás upozornil na další vývoj. Po oznámení, které rozeslal Lucii, jejímu manželovi a tchyni, ve kterém zúčastněným oznámil, že převod bytů na tchyni je neplatný, se právě ona ozvala se stížností...

Doktor Křeček nám k tomu napsal...

„Lucie se dle § 40 a) obč. zák. dovolala proti počínání svého manžela, který dva byty, které byly získány za trvání manželství (a tedy jsou oba ve SJM), převedl nedávno jednostranným právním úkonem na svoji matku.

Takovéto počínání je v rozporu s platným právem.

Nyní Luciina tchyně sdělila, že souhlas Lucie k převodu bytů nebylo zapotřebí, neboť prý „je třeba přihlédnout k tomu, zda předmětné bytové jednotky byly zahrnuty do SJM, a tím i spojené zdroje na jejich získání.“ Tímto poněkud složitým sdělením hodlá pisatelka sdělit, že její syn měl k dispozici nějaké oddělené prostředky, (které se nezahrnují do SJM), za které byty zakoupil. To samozřejmě nelze vyloučit, finanční prostředky získané dědictvím nebo darem se skutečně do SJM nezahrnují.

Avšak Lucie do dnešního dne neměla tušení o tom, že by její manžel takové peníze získal nebo vlastnil, a ani na smlouvách, kterými byly oba byty získány, není žádná zmínka o tom, že by byly zaplaceny z oddělených prostředků, jak bývá naprostým pravidlem.

Dopis matky manžela Lucie nemá žádný právní význam. Proti dovolání se neplatnosti smluv se může manžel nebo jeho matka bránit pouze žalobou u soudu, což také bylo matce manžela Lucie sděleno. Uvidíme, zda tak učiní.“

Stanislav Krecek

JUDr. Stanislav Křeček
Advokát v oblasti občanského a bytového práva.

Čtěte dál k případu (chronologicky)

Pozn. red.: K rozvodu 16. února nakonec nedošlo. Z jakého důvodu, to se dozvíte v dalším článku k případu Lucie, který si budete moci přečíst příští týden.