Říká se, že lidé by neměli strkat nos do cizích věcí, ale co když máte pocit, že ve vašem blízkém okolí je někdo, kdo se nestará o děti, jak by měl? Přesně tohle zažívá Radana, která má sama malé dítě a výchova dětí její dobré kamarádky se jí nelíbí...

„Já to nechápu, děti by měly být pro matku na prvním místě, jenže Alena to má nějak přehozené, což mě dost vytáčí,“ rozčiluje se maminka dvouleté holčičky, která již několikrát své kamarádce naznačovala, že co se týká výchovy dětí, je to u ní celé špatně. „Už když měla Alena první dítě, jako matka pokulhávala, ale co se jí narodilo druhé, je to daleko horší. Když k ní přijdu, všude je bordel, děti lítají špinavé, jejich disciplína je nulová a nezájem Aleny je nepochopitelný. Já si nemyslím, že jsem dokonalá matka, ale vím, že se snažím ze všech sil, navíc když porovnám svou dceru a Aleniny potomky, je to nebe a dudy,“ dodává Radana.

Ta poslední dobou přemýšlí, že by svou kamarádku měla nahlásit na sociálku. „Poslední ťafka byla, když jsem k ní přijela na víkend a udiveně jsem koukala, že její malé děti lítají ještě v jedenáct hodin večer a řádí jako z divokých vajec. Když se je snažila zahnat do postele, vyváděly ještě víc. Alena se na mě jen podívala a řekla, že na to nemá nervy, takže tam křičely dlouho do noci. Co mě však nejvíce udivilo, byly četné modřiny dětí, kterých jsem si všimla, když jsme ležely na zahradě u bazénu. Alena mi jen odsekla, že ji občas vzteky ujede ruka, že jsou nezvladatelné a jako matka to prý musím znát i já. Ano, občas malé dám výchovnou, ale nikdy tak, aby měla takové modřiny. Její děti nemají disciplínu, to však neznamená, že by je měla takto mlátit, ony za to nemůžou. Navíc místo toho, aby si s nimi hrála a věnovala jim náležitou pozornost, tráví raději čas u tabletu nebo venku s cigaretou. Párkrát jsem se i zeptala, jestli nechce pomoci s úklidem, protože ten nepořádek byl do očí bijící, jen mávla rukou, že je to zbytečné. To, že preferují fastfoody, protože ty prý prcci milují nejvíc a ona nemusí vařit, je už takovou třešničkou na pomyslném dortu. Nechápu ani jejího muže, že mu to nevadí a nic jí neřekne, jen rezignovaně sedí a kouká na rozjařené děti.“

sousedka

Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.
Leonid Nikolajevič Andrejev

Radana vážně koketuje s myšlenkou, že by kamarádku udala na příslušný odbor. My jsme k této záležitosti měli pár otázek, tak jsme kontaktovali Mgr. Daniela Hovorku z Odboru ochrany práv dětí MPSV, který nám poskytl vyjádření.

 • Je má povinnost nahlásit sociálnímu odboru, když se mi nezdá přístup matky k dětem v mém okolí?
  Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí nemáte povinnost, ale oprávnění upozornit na tuto skutečnost kterýkoliv orgán sociálně-právní ochrany dětí. V této souvislosti je ale nutné připomenout, že podle trestního zákoníku je každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví o tom, že byl na dítěti spáchán trestný čin týrání svěřené osoby, obchodování s lidmi, pohlavního zneužití nebo zneužití dítěte k výrobě pornografie nebo že se někdo těchto trestných činů na dítěti dopouští, povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Policii České republiky nebo státnímu zastupitelství anebo jinak překazit spáchání takového trestného činu. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti se dotyčná osoba vystavuje nebezpečí postihu za trestný čin nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu.
 • Za jakých okolností to mám ohlásit?
  Dítě je z důvodu svého věku a závislosti na péči jiných osob zvýšeně ohrožené. Pokud je dítě vystaveno špatnému zacházení, děje se tak často v soukromí a nebývá snadné tyto případy odhalit. Všímavý soused tedy může být často jedinou šancí dítěte na pomoc. Proto jestliže se dozvíte o týrání, zneužívání nebo zanedbávání péče o dítě nebo máte důvodné podezření na jiné závažné porušování práv a zájmů dítěte, případně jestliže se dozvíte o dítěti, které se ocitlo bez potřebné péče přiměřené jeho věku, zdravotnímu stavu a rozumové vyspělosti, je třeba o tom uvědomit sociální pracovníky sociálně právní ochraně dětí.  Oznámení je možné učinit osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem, nejlépe na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.  V případě, že by se jednalo o týrání, pohlavní zneužívání, obchodování s lidmi nebo jiný trestný čin, na který se vztahuje oznamovací povinnost, tak i orgánům činným v trestním řízení, tj. policii nebo státnímu zastupitelství.
 • Můžu zůstat v anonymitě?
  Zůstanete v anonymitě. Totožnost oznamovatele nesmí být nikomu sdělena, a to ani rodičům dítěte nebo soudu či jiným orgánům, a nelze ji zjistit ani ze spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí, neboť údaje o totožnosti oznamovatele jsou vedeny ve zvláštní oddělené složce mimo spis dítěte. Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o totožnosti osoby, která na ohrožení dítěte upozornila, ledaže je samotný oznamovatel povinnosti mlčenlivosti písemně zprostí. Povinnost mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele platí i v případě, že se podezření na ohrožení dítěte nepotvrdí. Údaje o totožnosti oznamovatele si může vyžádat pouze soud nebo státní zastupitelství pro případ, že by tyto údaje potřeboval vědět pro účely trestního stíhání.
 • Za jak dlouho od udání se dají věci do pohybu? Jaký je postup, když někdo ohlásí podezření k zanedbání péče?
  Sociální pracovníci sociálně-právní ochrany dětí začnou bezodkladně po přijetí oznámení prověřovat situaci. Důležité je zejména šetření v místě bydliště dítěte, pohovor s dítětem, jeho rodiči nebo dalšími členy rodiny. Vyžádají si také údaje od ošetřujícího lékaře, ze školy nebo předškolního zařízení. Na základě těchto informací posoudí, jaká opatření je nezbytné přijmout na ochranu dítěte. Může např. doporučit rodičům využití služeb nějakého poradenského nebo terapeutického zařízení. V případě nutnosti se pracovníci OSPOD obrací na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o úpravě výchovy dítěte.

Čtěte také:

Reklama