Sněmovna se na své schůzi, začínající 30. ledna, bude zabývat návrhem novely trestního zákona z dílny skupiny poslanců a poslankyň KSČM. Ta má za cíl omezit komerční sexuální zneužívání dětí.
 
Předkladatelé a předkladatelky Milan Bičík, Kateřina Konečná, Zdeněk Maršíček, Ivana Levá, Stanislav Grospič a Soňa Marková uvádějí, že současná platná úprava dětské pornografie v českém trestním zákoně označuje za trestný čin, pokud někdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí, dováží, prováží nebo vyváží, anebo za tím účelem přechovává pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, která zobrazují dítě. Zákon stanoví trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo propadnutí věci. To je podle nich nedostačující.

Nově proto navrhují, aby ten, kdo přechovává pornografické dílo písemné, nosič zvuku nebo obrazu, filmové, fotografické, počítačové, elektronické nebo jiné zobrazení anebo jiný předmět ohrožující mravnost, které zobrazují dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, byl potrestán odnětím svobody až na tři roky, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty  nebo peněžitým trestem. Dále aby ten, kdo tatáž díla jakkoli rozšiřuje či používá pro sebe, byl potrestán odnětím svobody na dva roky až pět let, propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.

Ten, kdo tato díla vyrábí, by byl podle novely potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let, propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti. Spáchá-li některý z výše uvedených činů navíc jako člen organizované skupiny, či v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, byl by na základě návrhu potrestán odnětím svobody na pět až deset let. Ještě vyšším odnětím svobody – na osm až dvanáct let – by byl pachatel potrestán v případě spáchání některého z uvedených činů jako člen organizované skupiny působící ve více státech.

Předkladatelé a předkladatelky připomínají, že k zavedení trestnosti výroby, nakládání, šíření a držení dětské pornografie zavazuje Českou republiku celá řada mezinárodních instrumentů. Například Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (protokol byl za ČR sice podepsán, avšak dosud nedošlo k jeho ratifikaci), Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, (členským státům nařizuje přijmout opatření proti nakládání s dětskou pornografií, včetně jejího držení) a podobně.

Vláda už se poslaneckým návrhem zabývala. V principu proti němu nic nemá, sama připravuje komplexnější novelu trestního zákona, která by měla zahrnovat i omezení komerčního sexuálního zneužívání dětí. Bude záležet na tom, jak se bude příprava vládní novely táhnout. Pokud krátce, vláda by schválila ono zpřísnění až v jejím rámci. Pokud dlouho, podpořila by zpracovanou poslaneckou iniciativu.

„Po internetu si osoby s pedofilními sklony vyměňují nebo prodávají fotografie a videonahrávky dětí, včetně dětských pornografických materiálů. Současně ve svých chatových místnostech probírají své postoje, pocity a sexuální zážitky. Vzájemně se utvrzují v tom, že jejich sexuální orientace není nic špatného a že bude jednou společností akceptována a respektována tak, jako je v současnosti akceptována a respektována homosexualita. Tím dochází k nebezpečné relativizaci pedofilní orientace,“ řekla gitĚ jedna z předkladatelek – poslankyně Konečná – důvody, proč byl návrh zákona předložen.

„Tyto osoby rovněž prostřednictvím dětských chatových místností navazují kontakt s dětmi, který v mnoha případech může směřovat až k navazování kontaktů osobních. Při tvorbě dětské pornografie její výrobci často dětské oběti získávají postupným prohlubováním důvěry a návyku na snadný výdělek. V počáteční fázi dochází k „nevinnému" fotografování dětí ve spodním prádle, za což je dětem vyplácen dohodnutý finanční obnos. To se může opakovat i několikrát, podle situace a ochoty dítěte. U následných kontaktů jsou děti přesvědčovány ke stále odvážnějším fotografiím, k čemuž slouží nabídky výraznějšího navýšení odměny. Děti samy často neodhadnou ani nejsou schopny odhadnout rizika a nebezpečí spočívající v takovém jednání a těmito nabídkami se mohou snadno nechat zlákat,“ dodala Konečná. 

Podle názoru socioložky Kateřiny Liškové bude případné přijetí novely přínosem, pokud se časem nebude hovořit i o zákazu pornografie jako takové. „U pornografie, kde figurují jen dospělí lidé, kteří k tomu dají, zdůrazňuji, dobrovolný souhlas, bych už s tresty problémy měla. U dětské pornografie, kdy jsou nezletilé osoby, troufám si tvrdit, vykořisťovány, každé zpřísnění samozřejmě vítám,“ řekla gitĚ. Dodala, že samotná novela však omezení dětské pornografie nezpůsobí, pokud nebudou kvalitně fungovat vynucovaní prostředky a kooperace mezi jednotlivými zainteresovanými složkami – policií, státními institucemi, neziskovými organizacemi či třeba zdravotnickými zařízeními.

Autorka je interní redaktorkou gitY. 
Zdroj: genderová tisková a informační agentura gitA, www.ta-gita.cz

Reklama