Kříž je prastarý, snad jeden z nejstarších symbolů na Zemi. Mezi symboly má dominantní postavení a dnes je chápán jako znak mučednictví, připomínající cestu Ježíšova utrpení, bolesti a smrti. Má však bohatou a dlouhou předkřesťanskou historii.

Lidé ho užívali ji před mnoha tisíci lety a první křesťané ho dokonce považovali za symbol potupy a hanby. Po zmrtvýchvstání Ježíše se kříž změnil v symbol vítězství. Nutno říci, že v raném křesťanství měl větší důležitost  symbol ryby, odvozený od apoštola Petra, který byl původně rybářem.

V dnešní společnosti je kříž často nošen jako šperk z určité pózy, aniž mívá jeho majitel(ka) výraznou povědomost o jeho původním a dodnes živém významu. To je veliká škoda, protože sílu, kterou tento symbol má, do jisté míry dokládá fakt, že prochází mnoha kulturami a mnohým náboženstvím, a že si našel místo prakticky u všech generací i to, že je vlastně nejčastěji užívaným znakem vůbec.

Částečně je to naše podvědomí, co se ke kříži automaticky obrací. Křížíme ruce, když jsme nejistí, kříž malujeme na věci, pokud nechceme, aby se jich nepovolaný dotýkal, kříž obsahují zákazy – sem se nesmí.

Křížkem označujeme i to, čeho si má druhý všimnout, co chceme zdůraznit, co nemá zůstat přehlédnuto. Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že máme i v moderním životě k tomuto symbolu velmi úzký vztah, a že si jej vlastně už ani neuvědomujeme. Komu je kříž sympatický a rád by ho nosil, nabízím i stručný popis každého z jejich nepřeberného množství variant. Vždycky je přece dobré vědět, co a proč si věším na krk.

Řecký kříž – Původně měl kříž všechna čtyři ramena stejně dlouhá – to je tak zvaný řecký kříž. V této podobě jej obvykle užívá východní křesťanská církev.

Latinský kříž – Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve a také v církevním umění.

Antonínský kříž – Lze se s ním setkat již na starých egyptských památkách. František z Assisi této podoby kříže užíval při svém podpisu. Rembrandt v proslulé kresbě Tři kříže použil právě tohoto symbolu. Kříž v podobě písmene T využívali Římané pro popravy ukřižováním.

Ondřejovský kříž – Připomíná řecké písmeno CH (psáno X) ze slova Christos. Podle legendy byl na kříži tohoto tvaru ukřižován Svatý Ondřej. Severská Runa Gebo(Gifu) tu jen dokládá jeho všestrannou povahu i cestu historií.

Petrův kříž – Podle pověsti se prý dal Petr ukřižovat hlavou dolů, protože se necítil hoden toho, aby zemřel po způsobu svého Pána. V moderní době jej používají jako jeden ze svých symbolů také satanisté jako symbol negace křesťanství.

Patriarchální kříž – Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu. 

 

 

Pravoslavný kříž – Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno určené pro přibití nohou.

Papežský kříž – Je specifikem katolické církve.

Jeruzalémský kříž – Je takto nazýván proto, že je ve znaku města Jeruzaléma. Podle jiného výkladu je to kříž evangelistů. Velký kříž má být symbolem Ježíše Krista a čtyři malé kříže symbolem čtyř evangelistů.

Jetelový kříž – Malíři a sochaři během staletí obohacovali linie kříže různými ozdobnými formami. Tak vznikl například tento, jehož každé rameno je ukončeno jetelovým trojlístkem –- znamením svaté Trojice.

Kotvový kříž – Kotva je starý symbol pro naději.

Maltézský kříž – Původně to byl kříž řádu rytířů Johanitů. Maltézský kříž je jako symbol v současnosti používán zejména Maltézským řádem a řádem Johanitů a mimo ně i dobročinnými organizacemi, které byly těmito řády založeny.

Kříž nad zeměkoulí – Symbol kříže nad zeměkoulí se stal odznakem evangelických sdružení mládeže. Své místo má i v astrologii, kde v opačném postavení značí Venuši, jako obrácení k plodící zemi, tedy ženský symbol.


Lodička s křížem
– Má symbolizovat církev plující na vlnách světa. Tento znak se stal znamením moderní světové ekumenické práce.

 

Keltský kříž – Je to kříž, jehož střed obepíná kruh a má velmi bohatý rodokmen. Kříž i kruh patří mezi nejstarší tvary. Kříž symbolizuje čtyři světové strany a také tzv. světový strom. Ten svými čtyřmi paprsky drží pohromadě podsvětí, zemi i nebeskou klenbu, a brání tak vzniku chaosu. Kruh symbolizuje Slunce a ochranu. (podobně jako u kruhových opevnění)

Celek keltského kříže je harmonické spojení ženské a mužské složky. Průsečík ramen kříže je pak základní pátá síla. Každý kříž je poukazem na ducha obsaženého v hmotě

V každém směru ramen, která lze vlastně prodloužit až do nekonečna, najdeme symboliku věčného života.

Nilský kříž (Ankh, Anch, crux Aneta) – Je považován za jeden z hlavních duchovních symbolů starého Egypta. Na dobových památkách bývá zobrazen v souvislosti s bohyní Isis. Ta patřila k nejmilovanějším bohům starého Egypta; jako manželka boha Usira a matka boha Hora představovala patronku života. S představou života bývá spojován i samotný kříž. Představuje živly jako je voda a vzduch, také je v některých spisech zmiňován jako klíč k podsvětí. Tento kříž patří mezi jeden z nejsilnějších tvarových zářičů.  

Hákový kříž  Původně svastika má původ nesrovnatelně starší než byl nechvalně známý symbol nacistického Německa a vyskytovala se jako symbol v mnoha kulturách po celém světě. Lze ji najít u severoamerických indiánů (Navahové), stejně tak jako v Evropě u Slovanů, polabských Slovanů a Germánů. Vyskytuje se také prakticky ve všech filosoficko-náboženských učeních indického původu – v buddhismu, hinduismu i džinismu. Je to mnohoznačný symbol, obecně je však chápán jako symbol štěstí. Slovo svastika pochází ze sanskrtu (svástika) a označuje kříž se stejně dlouhými rameny, ohnutými (většinou v polovině) do (obvykle) pravého úhlu.

A pro zajímavost ještě nápisy na křesťanském kříži

Nápis INRI – znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, tedy Ježíš Nazaretský, král Židů. Tabulky s tímto nápisem v aramejštině, řečtině a latině nechal na kříž připevnit Pilát Pontský.

Nápis XP – Římský císař Konstantin prý spatřil ve snu hořící kříž s těmito písmeny a přikázal jimi označit praporce a štít svých vojáků. Písmena XP tvoří první dva znaky řeckého slova Christus, X (=Chí) a P (=Rhó). Dvojice má ale starší, pohanský původ, jako atribut chaldejského boha nebes.

Nápis IHS – Jsou první tři písmena řeckého slova IHΣOYΣ (I = J), (H = E), (Σ = S), nebo také latinského výrazu Iesus Hominum Salvator, tedy Ježíš, Spasitel lidí.

Nápis R.I.P – Nemá s Kristem nic společného. Nápis znamená requiescat in pacem (nechť odpočívá v pokoji).

Komu je nošení kříže příjemné a kdo si jej vybral jako svůj amulet, ten vlastní velice silný zářič, a navíc teď třeba o něm mnohem více ví. Také je teď možná pro někoho snadnější si vybrat takový, který je jeho srdci nejmilejší. Protože jak vidno, jejich povaha a původ je rozmanitější, než si můžeme myslet.

Svého času jsem si vyzkoušela i malý test síly, kterou obyčejný kříž má. Do jaké míry jde o sugesci, posuďte sami.

Na jeden papírek si namalujte kříž a na druhý kolo. Papírky zamíchejte a bez dívání vezměte každý do jedné ruky. Potom rozpažte a požádejte někoho, aby vám pokud možno stejnou vahou zatlačil na každou paži. Zjistíte, že papírek s křížem se zdá být těžší, a to i v případě, že jej držíte aktivní rukou. Můžete to pak vyzkoušet na někom, kdo netuší, o co jde a jaký symbol drží v ruce. Je to zajímavé a funguje to, i když člověk není dopředu informován, což trošku zacloumá s tou sugescí.

Reklama