V předvečer Svátku všech svatých, na přelomu října a listopadu či prvního listopadu, se slaví v mnoha zemích svátek spojený s říší mrtvých a se zásvětím. V dnešní době komerce ho většina z nás zná jako Halloween. Starší název zní ovšem Samain...

Kalendář z Coligny
Nejstarší záznam o Samainu pochází z Kalendáře z Coligny. Jedná se o keltský lunární kalendář z prvního století po Kristu, vyrytý na bronzových tabulkách. Byl objeven před sto lety ve východní Francii. Nemáme ovšem žádné nezvratné důkazy ohledně umístění Samainu v našem současném kalendáři, protože Kalendář z Coligny neudává vztah keltských měsíců k římským. Slovo Samon se vztahuje k létu, takže by tento svátek měl uvádět letní polovinu roku. Mnoho dřívějších interpretací Kalendáře z Coligny se také tohoto vysvětlení drželo. Ale v živé keltské tradici je slavnost Samainu začátkem zimy - oslavou na přelomu října a listopadu.

Co znamená Samain?
Podle tradiční interpretace, poprvé uváděné ve středověkých glosářích a dosud běžné mezi lidmi hovořícími keltskými jazyky, je Samain kombinací slov samh (léto) a fuin (závěr, konec), znamená tedy "konec léta". Jedná se ovšem o lidovou etymologii, protože víme, že ranější forma slova - Samoni - měla jinou strukturu. Je ovšem pravděpodobné, že koncovka -oni také znamenala konec. V kontextu keltského roku se tedy Samain spojuje s koncem - pohřbením - léta. V současných keltských jazycích se slavnost jmenuje Samhain (irsky), Samhuinn (ve skotské gaelštině) a Sauin (v manxštině). Pro oslavu je prvořadá noc, kterou svátek začíná - irsky Oíche Shamhna, gaelsky Oidhche Shamhna, manxky Oie Houney. V brytonských jazycích se slavnost jmenuje "první den zimy" (velšsky Calan Gaeaf, bretoňsky Kala-Goaňv, kornsky Kalann Gwav).

Keltský rok
Způsob, jakým Kalendář z Coligny dělí rok na dvě poloviny, letní a zimní, se odráží v keltských lidových zvycích. Tmavá polovina roku začíná Samainem (1. listopad), a světlá polovina Beltainem (1. květen). Rituály Samainu a Beltainu se přitom vzájemně podobají. Jedná se o setkání dvou světů - tohoto světa a zásvětí, obydleného mýtickými bytostmi Sidhe a mrtvými. Dochází k jakémusi otevírání bran mezi těmito protikladnými světy. Podle jisté teorie tak "letní" jméno Samainu původně označovalo začátek léta v zásvětí. Ve starém Irsku zahajoval nový rok král samainovým rituálem v Taře. V blízkém Uisneachu - druidském centru - začínal hlavní rituální cyklus na Beltain. V obou případech byly uhašeny a opět zapáleny posvátné ohně, v případě Samainu při západu Slunce, a v den Beltainu při jeho východu - mimo jiné proto, aby duchové mrtvých trefili na návštěvu do tohoto světa. Beltain byl svátkem otvírání, Samain dobou shromažďování a zavírání. Na Beltain se vyháněl dobytek na pastvu, o Samainu se naopak zaháněl zpět do chlévů.

Vše začíná tmou
V keltské mytologii tma předchází světlu, protože život se objevuje v temnotách dělohy - všechny věci vznikají z plodného chaosu. Proto začíná rok tmavou polovinou, ale je těhotný světlou polovinou - tak jako semena leží pod zemí ve stavu zdánlivé smrti, ačkoli síly růstu již pracují v zásvětí. Okamžik smrti - přechod do skryté temnoty - je současně prvním krokem obnovy života. Samain je tedy zároveň svátkem konce starého a počátku nového roku.

Křesťanská tradice
Ať již byla přesná data oslav mrtvých v různých oblastech jakákoli, sjednocující vliv křesťanské církve v devátém a desátém století vedl ke koncentraci těchto rituálů na dny 1. a 2. listopadu. První datum odpovídá svátku Všech svatých, druhé bylo přidáno jako benediktýnské rozvinutí této koncepce kolem roku 988. Pod pláštíkem křesťanských obřadů byly ovšem zachovávány starší typy uctívání předků. Většina tradičních keltských společností dodnes udržuje určité celoroční sepjetí s mrtvými, kteří se "účastní" všech důležitých událostí v rodině -narození, svateb nebo pohřbů. V Irsku bývá v domácnosti místnost zvaná seomra thiar - západní místnost - část domu (nebo často jen kout nebo přístěnek) zasvěcená mrtvým předkům. Předměty, které připomínají mrtvé příbuzné (staré fotografie, dýmky, šperky) se umisťují na poličku a člověk, který nad nimi přemítá, stojí tváří k zapadajícímu Slunci, ve směru, kudy mrtví odcházejí do zásvětí.

Samainová hostina
Na Samain, v okamžiku smrti roku, se tento svět a zásvětí stávají sobě rovnými, odstraňují se všechny hranice, mezi živými a mrtvými neexistují žádné přehrady, takže se všichni mohou setkat při rituální hostině. Ty lze rozdělit na dva typy: v prvním je část jídla dána stranou pro mrtvé, kteří jsou přítomni jako neviditelné bytosti - jejich příchod do domu usnadňuje odemčení dveří a oken. I kdyby měl člověk sebevětší hlad, nesmí se dotknout jídla mrtvých. To by byla strašlivá svatokrádež - po smrti by se stal hladovějícím duchem a nemohl by s ostatními sdílet Samainovou hostinu. Druhý typ Samainových hostin naopak předpokládal požití obětovaného pokrmu členy společnosti. Klasickým příkladem je velšský zvyk cennad y meirw (zastupitelstvo mrtvých). V tomto případě uspořádají majetnější bohatou hostinu. Chudší lidé a děti pak zastupují mrtvé předky, chodí ode dveří ke dveřím a všude dostávají oběti jménem předků. Musí být maskováni, aby se zrušila jejich světská role a aby mohli přesvědčivěji představovat mrtvé. Odmítnout jim potravu by bylo urážkou předků.

Zábava pro mrtvé
Mrtvé ovšem nestačí nakrmit, musí být také baveni. Hry a zábavy spojené se Samainem se v různých oblastech liší, ale mají společná témata. Zatímco mladí se účastní her, starší si povídají a probírají všechny události minulého roku, aby se s nimi mohli seznámit i mrtví. Hry mají často spojitost se smrtí a zásvětím, které symbolizují jablka. V Irské tradici je místo v zásvětí, kde se mrtví shromažďují na hostině, zváno Eamhain Abhlach (jabloňový ráj). Jeho velšským ekvivalentem je Afallon - tedy z Artušovských legend známý Avalon. Součástí některých skotských her je také zkouška ohněm a vodou.

Děsivá babizna
Na Samain se mění i vzhled Bohyně země - její plodná část ustupuje do zásvětí a v našem světě zůstává jen její temný aspekt. Proto je země neplodná a pro lidi nepřátelská. Na skotské Vrchovině je to období Cailleach Bheura, děsivé babizny, která se potuluje po kopcích a přináší špatné počasí. Ve Walesu uslyšíme o Hwch Ddu Gwta (černá bezocasá bachyně), která se hrozivě krade temnotou.

S využitím prací Alexeje Kondratieva, Eoina MacNeilla a Trefora Owena.

Dodržujete nějaké samainové tradice? Máte v bytě nějaké místo, vyhrazené předkům? Slavíte Halloween?

Reklama