Člověk v Něho nemusí věřit, člověk může být absolutní ateista a přesto k Němu má každý z nás nějaký vztah.

jesus

Snad nejsilnější postava dějin lidstva.  

Jeho jméno má, řekla bych, všeobjímající energii, Jeho odkaz prakticky prochází nikoli tak písemnostmi, jako hlavně lidskými srdci a duší.

A přesto jsem přesvědčená, že mnozí si z Jeho osoby a osobnosti udělali byznys, využili Jeho schopností k vlastní cestě k moci a dost pravděpodobně značně překroutili Jeho učení a myšlenky ve svůj prospěch.

Když necháme stranou všechno, co křesťanská církev vložila do Jeho osudu, když se pokusíme zase odhrnout všechno, co se nabalilo na osobu Ježíše Krista, zbude nám pár, podle mého soudu, faktů.

Narodil se, žil, nebyl to zdaleka jen tak někdo a zemřel. I když, zemřel...

ZEMŘE?

V průběhu století církev usilovala o vytvoření obrazu Ježíše podle svých představ, jimiž jsou v zásadě názory Pavla z Tarsu, tedy toho, jenž je opěvován a chválen ve „Skutcích...“ a později představován jako apoštol Pavel.

Pavel, který Ježíše, máme-li se opřít o staré texty, nepotkal, nepoznal, neviděl!

Narodil se…

jesusRanní křesťané uvádějí Jeho narození v různých datech mezi dubnem a květnem.

Církev pak vybrala 25. prosinec, protože tento den lid oslavoval boha slunce a zimní slunovrat (u nás je to 21. 12. ).

Oba Kristovy rodiče - Marie i Josef pocházeli z královských, bohatých rodin.

Z Lukášova evangelia se dozvíme, že hned po narození dal Josef s Marií Ježíše pokřtít v chrámu.

Ježíš vyrůstal jako normální židovský chlapec, který pomáhal svému otci při výrobě nábytku. K Ježíšovým přátelům už tehdy patřila Máří Magdaléna, která pocházela z velmi zámožné rodiny.

Ježíš byl vzděláván v židovském právu a hebrejštině. Kdyby Ježíš nebyl z královské rodiny, těžko by ho nechali poslouchat Starší ve chrámě či vůbec tam studovat.

Už okolo patnáctého roku se Ježíš rozhodl, že chce cestovat a studovat, a skutečně odchází.


jesusPokud navštívíte Turecko a zeptáte se na Ježíše, lidé se s vámi budou hádat, když popřete, že tam Ježíš byl.

Z Byzancie se Ježíš vydal se svým doprovodem dál na východ do Mezopotámie, dnešního Iráku, konkrétně do města Babylon.

Z Babylonu pokračoval do Persie a přes Afghánistán do antické Indie.

Nikoli Bible, ale staré svitky tvrdí, že tady pobýval skoro deset let a navštívil nejen oblast Kašmíru, ale i Tibet, kde se setkal s nevyššími mistry a učiteli.

Zasvětili ho do učení Budhy.

Postupně se Ježíš seznámil s džinismem a brahmanští kněží ho naučili číst a „vykládat vědy“.

Ještě i dnešní Indové vám budou přísahat, že tady získal jogínské schopnosti, díky nimž pak přežil popravu na kříži a pak vrátil se do Indie!

Zajímavé, že?

jesus

Existují tucty textů z Indie, které potvrzují Ježíšův pobyt zde.

Ve městě Srinagar se nachází dva monumenty Roza Bal, kde se dozvíte, že sem Ježíš přišel po jeho ukřižování, žil do 120 let a je tu pohřben!

Druhý monument se nalézá na kopci ve městě Takhat Sulaiman, na kterém je prastarý nápis:

„V roce 54 zde byl Ježíš, prorok dětí z Izraele.“

Pro tyto dva monumenty nemají věrozpytci žádné rozumné vysvětlení.


Někdy v době kolem svých třicátých narozenin se rozhodl pro návrat a vydal se zpět na cestu do Nazaretu.

Je zajímavé, že jedno z největších náboženství na světě, Islám, uznává Krista jako proroka a Božího posla.

Navíc Muslimové věří, že Ježíš přežil své ukřižování a nezemřel na kříži.

TAK ZEMŘEL?

Ježíš měl schopnost pomoci druhým, a to bylo patrně pro Něho přednější než svátky. 

jesusLéčil a „konal zázraky“ i na židovský svátek Pesach. Popudil tak proti sobě hlavně kněze ze Sanhedrinu a Farizejové začali tlačit na římskou vládu, aby Ježíše postavila před soud.

Rozhodli se požádat Pontiuse Piláta o Ježíšovo zatčení pro rouhání a pobuřování.

Ježíš byl skutečně zajat a předveden před Piláta. 

Když si člověk pročte Lukášovo evangelium(23:7-12), nemůže se zbavit pocitu, že ten Pilát měl snad Krista rád, že „na něho držel“.

Že se Pilát možná skutečně snažil Ježíše zachránit, se dozvíme zase od Lukáše.

Pilát Ježíše poslal k Herodovi, ale ani ten nechtěl mít žádnou zodpovědnost a poslal ho zpět.

Pilát pak ještě  zkusil tradiční osvobození, kdy měl dav zvolit mezi Ježíšem a vrahem Barabasem.

Dav byl ovšem složený převážně ze Sanhedrinských, a ti propustili Barabase.

Na závěr Pilát objednal mísu s vodou a před davem si umyl ruce!!!

„Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo smrti.“

„Čist jsem od krve spravedlivého tohoto.“ (Matouš 27:24).

Často si říkám, čím se jim tak znelíbil?

Když si člověk představí, jak velmi musel tento muž trpět, není mu z toho právě dobře. Přiznám se, že z filmu „Umučení Krista“ jsem odešla.

jesus

Dnešní necírkevní a poněkud objektivnější historikové se domnívají, že kříž, který byl Kristus nucen nést, mohl být vysoký tři a půl metru a vážit v případě, že bylo použito syrové dřevo, zhruba devadesát kilogramů.

Ježíš ho měl asi střídavě opřený o pravé či levé rameno a jeho konec zřejmě vláčel po hrbolaté jeruzalémské dlažbě.

Cestou ještě „dobráčci“ z davu Ježíše polévali vodou se solí, což je velmi bolestivé, ovšem zároveň to spolehlivě zmírňuje krvácení.

Samotná křížová cesta na Golgotu byla dlouhá asi 700 az 760 metrů.

Je s podivem, že byl tento muž vůbec schopen tímto projít. Možná, že mu pomohlo učení z Indie, že se dokázal dostat do stavu něco mezi meditací a hypnózou. Kdo ví...

Pakliže léčil nemocné a dokázal i jiné skutky, proč by své vědomosti  nepoužil také pro sebe?


Vojáci, kteří Ježíše přibili na kříž, měli od Piláta nařízeno nezasáhnout žádnou tepnu a pro větší podporu ho v podpaždí podvázat provazem.

Také mu dali i odpočívadlo pro nohy.

Ježíši navíc nebyly nohy zlomeny, jak bylo zvykem!

Podle Evangelií je Ježíš na kříži kolem tří hodin.

Ukřižování je za normálních okolností velmi pomalá smrt, která trvá několik dní.

V momentě, kdy je Ježíš sundán z kříže a Josef z Arimatei s Máří Magdalénou a Nikodémem ho odnášejí, ON stále krvácí!

Kdyby byl Ježíš Kristus v té chvíli mrtev, nekrvácel by přece z ran.

Tady je výňatek z knihy Mircea Eliade: „Jsi posvátný, sporýši, protože rosteš na zemi. Poprvé tě našli na hoře Kalvarie. Vyléčil jsi našeho vykupitele a zacelil jsi jeho krvácející rány.“


mariSnad je tohle tvrzení jen vírou člověka, který věřit chce, ale jsem hluboce přesvědčená, že Kristus na kříži nezemřel.

Že Máří Magdalena byla ženou, kterou Kristus nejen dlouhá léta znal, ale kterou také miloval. Protože to byl, vedle velmi pokrokového a vzdělaného člověka, také především muž.

Ona s ním zůstala přes všechno Jeho utrpení a ona se o něho také spolu s nejbližšími hned postarala.

Ona se pravděpodobně následně podílela na Jeho léčení všemi znalostmi, které jí dal.

Tyhle věci dělá člověk nejen z úcty, ale předně z lásky.

To vedle Magdaleny Kristus usínal a ona držela Jeho hlavu v dlaních.

Je to Magdalena, která na Da Vinciho obraze sedí po Jeho boku.

Kristus byl tak morálně vyspělý člověk, že by se jistě dokázal přenést i přes fakt, že by byla Magdalena dříve prostitukou, ovšem tomuhle tvrzení PÁNŮ křesťanů dnes snad už nevěří nikdo.


Tento článek není rouháním nějaké neznabožky, ale naopak hlubokou poklonou. Je psán s obdivem, vírou, pokorou a velkou úctou k velkému člověku.

„Kdyby to šlo, moc ráda bych s Vámi, Kriste, o tom všem mluvila. Měla bych opravdu mnoho otázek.“

Reklama